Wspólnoty Mieszkaniowe

 

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.) reguluje m.in. zasady ustanawiania odrębnej własności lokali, sposób zarządu i tworzenie się wspólnoty mieszkaniowej.

Reprezentowanie i wyrażanie woli Gminy Miejskiej Kraków przy podejmowaniu uchwał wspólnot mieszkaniowych powierzone zostało Wydziałowi Mieszkalnictwa UMK.

 

Zasady reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem we własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa  reguluje:

  
Zmienione
  • Zarządzeniem nr 820/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2269/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem we własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa.
     

Zgodnie z art. 4 ustawy o własności lokali Gminie Miejskiej Kraków przysługują takie same uprawnienia, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych; odnosi się to także do jej obowiązków.

 

Wykaz budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa reprezentowanych przez zarząd wyłoniony przez wspólnoty mieszkaniowe.

 

 

Adaptacja na cele mieszkalne powierzchni wspólnego użytkowania

 

Gmina Miejska Kraków jako jeden ze współwłaścicieli niezależnie od posiadanego udziału we własności, w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi wyłonienia przez wspólnotę Inwestora oraz zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości przychyla się do woli większości właścicieli wyodrębnionych lokali, pod warunkiem, że adaptacja nie narusza interesów Gminy lub Skarbu Państwa..

Kwestię adaptacji powierzchni wspólnego użytku reguluje Zarządzenie nr 728/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie adaptacji powierzchni stanowiących część wspólną nieruchomości w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem we własności nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków.