Zobacz też

 

Zadania Gminy w zakresie wynajmu lokali zamiennych i najmu socjalnego lokalu

 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.)

  • Obowiązek wynajmu lokalu zamiennego - dotyczy w szczególności osób zobowiązanych do opróżnienia lokali, którym sąd przyznał prawo do lokalu zamiennego, najemców lokali, którym wypowiedziano umowę najmu lokalu z uwagi na konieczność rozbiórki lub remontu budynku, najemców zobowiązanych do opróżnienia lokali, które wymagają koniecznej naprawy na czas dłuższy niż rok, najemców, którzy nie skorzystali z oferty nabycia zajmowanego lokalu.

  • Obowiązek wynajmu socjalnego lokalu - dotyczy osób zobowiązanych do opróżnienia lokali, którym sąd w wyroku eksmisyjnym przyznał prawo do lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

  • Wynajem pomieszczenia tymczasowego - dotyczy osób wobec których wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono obowiązek oróżnienia lokalu socjalnego lub zamiennego. 

 

Pomieszczenie tymczasowe - jest to pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajduje się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowane.

  


 

  Wynajem lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy


Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Kraków są przeznaczane na wynajem w ramach najmu socjalnego i na lokale zamienne oraz pomieszczenia tymczasowe na zasadach i w przypadkach przewidzianych ustawą oraz uchwałą Rady Miasta Krakowa. Przepisy uchwały nie mają zastosowania  do mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa.

  Zawarcie umowy najmu lokalu następuje na podstawie:

  1. skierowania,
  2. wyroku sądowego ustalającego wstąpienie w stosunek najmu lokalu,
  3. wyroku sądowego ustalającego istnienie stosunku najmu lokalu,
  4. decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, wydanej do lokali pozostających w dyspozycji uprawnionych jednostek organizacyjnych,
  5. ugody sądowej.

 

Umowy najmu socjalnego lokali zawiera się na czas nie dłuższy niż 8 lat. Umowę najmu socjalnego lokalu, po upływie oznaczonego w niej czasu przedłuża się na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie umowy.

Przez sytuację uzasadniającą zawarcie umowy należy rozumieć sytuację, gdy wnioskodawca nie może zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych w innym lokalu oraz osiąga niskie dochody.

 

Dla osób ubiegających się o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu, za niski dochód uważa się:– średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 250% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,  225% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym oraz  200% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

 

W uzasadnionych przypadkach, przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu może dotyczyć innego lokalu.

 

Umowę najmu pomieszczenia tymczasowego zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.