WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015 - w związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz.U.

z 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów (Dz.U. z 2011 r. nr 121 poz. 693) Rada Miasta Krakowa najpóźniej w październiku bieżącego roku powinna dokonać wyboru ławników na lata 2020-2023.

 

Urząd Miasta Krakowa przygotował formularze wniosku, wzory oświadczeń oraz szczegółową informację dotyczącą wymogów i procedury wyborczej. Są one dostępne na stanowiskach informacyjno-podawczych UMK w lokalizacjach: pl. Wszystkich Św. 3-4, al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wielicka 28a i os. Zgody 2.

Kandydaci mogą składać wymagane dokumenty we wskazanych powyżej lokalizacjach do dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Informacje i wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej www.bip.krakow.pl - w zakładce „Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 - Informacje dla kandydatów”.

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła następujące uchwały:

 

1) UCHWAŁA NR XXIII/504/19 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników w wyborach na kadencję 2020 - 2023.

 

2) UCHWAŁA NR XXIII/503/19 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.

 

 

W dniu 6 września 2019 r. zostało przekazane do Komendanya Wojewódzkiego Policji w Krakowie pismo Przewoniczacego Rady Miasta Krakowa w sprawie zasięgniecia informacji na temat kandydatów na ławników