UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie.

Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej].

 

Zarządzenia bieżące z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie poniżej.

 

Lista aktów z danego roku: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Numer

Tytuł

Data podpisania

2662

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Lucynie Zaleskiej

2019-10-16

 2661

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

2019-10-14 

 2660

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 854, 900 i 921).

2019-10-14  

 2659

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 754, 757, 758, 801, 854, 900, 921, 925 i 926).

2019-10-14  

 2658

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. działu 900).

2019-10-14  

 2657

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-10-14 

 2656

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).

  2019-10-14

 2655

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

  2019-10-14

 2654

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 852 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 925).

2019-10-14 

2653 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 676.

2019-10-14 

2652 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Przemysłu Spożywczego nr 22, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.

 2019-10-15

2650

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Obrońców Krzyża na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-10-11

 2649

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. współpracy Miasta z organizatorami wydarzeń w Krakowie

 2019-10-11

 2648

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020-2023.

 2019-10-14

 2646

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bujaka 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-10-14

 2645

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Tadeusza Ptaszyckiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-10-15

 2644

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

 2019-10-15

 2643

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 2019-10-14

 2642

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 2019-10-14

2641

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie honorowania biletów Parkuj i Jedź (P+R) w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie

2019-10-14

 2640

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców – lokali użytkowych wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie pod budynkami

2019-10-14 

 2638

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 704/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz zarządzenia Nr 1924/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 września 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 704/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ubioru służbowego w Urzędzie Stanu Cywilnego

 2019-10-14

 2637

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-11 

 2636

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 73 w Krakowie i Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych w Krakowie.  

2019-10-14 

 2635

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Kształtowania Środowiska nr 24, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.  

2019-10-14 

 2634

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Komunikacyjnego nr 25, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie.  

2019-10-14 

 2633

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia XXXIII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie.  

2019-10-14 

 2632

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie. 

2019-10-14 

 2631

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Poligraficzno-Medialnego nr 20, wchodzącego w skład Zespołu Szkół PoligraficznoMedialnych w Krakowie.  

2019-10-11 

 2630

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie. 

2019-10-14 

 2629

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie.  

2019-10-14 

 2628

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.  

2019-10-14 

 2627

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie.

2019-10-14 

 2626

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia X Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.

2019-10-14 

 2625

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie.  

2019-10-14 

2624 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98. 

2019-10-14 

2623 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia VII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.  

2019-10-14 

2622 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie.  

2019-10-14 

2621 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Energetyczno-Elektronicznego nr 9, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie.

2019-10-14 

2620 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 10, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.

2019-10-14 

2619 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie.

2019-10-14 

2618 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska nr 12, wchodzącego w skład Zespołu Szkół GeodezyjnoDrogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2019-10-14 

2617 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Mechanicznego nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.  

2019-10-14 

2615 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Budowlanego nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.

2019-10-11 

2614 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie.

2019-10-11 

2613 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

2019-10-11 

 2612

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Ekonomiczno-Handlowego nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.  

2019-10-11 

 2611

 w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 2019-10-14

2610

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 76/2 obr. 43 Nowa Huta, przeznaczonej na realizację Parku Rzecznego Dłubni

2019-10-14

2609

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1441/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad obsługi mieszkańców i komórek organizacyjnych, obiegu korespondencji oraz postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-10-14

 2608

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Dorocie Pierzchale-Satole.

 2019-10-11

 2607

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Krakowski Szkolny  Ośrodek Sportowy z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 6,  umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Powstania Warszawskiego  6   pozostającej   w  trwałym zarządzie samorządowej   jednostki oświatowo - wychowawczej.  

2019-10-11 

2606 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji

2019-10-11 

2605

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021”, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz środków finansowych na ich realizację.

2019-10-11

2604

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację projektu pn. "POSTAW SIĘ! - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2019-10-11

2603

w sprawie wyboru ofert i zatwierdzenia wyników uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

2019-10-11

2602 

zmieniające zarządzenie Nr 1745/2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości zabudowanych położonych w rejonie ul. Kopernika/Śniadeckich stanowiących własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Szpital Uniwersytecki w Krakowie - składających się z działek ewidencyjnych nr: 12/2, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16 oraz 12/19 położonych w obrębie 52 jedn. ewidencyjna Śródmieście

 2019-10-11

 2601

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-10-11

2600 

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wybickiego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników WSK „PZL-Kraków” oraz uchylenia zarządzenia Nr 1926/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Wybickiego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników WSK „PZL-Kraków”.

2019-10-11 

 2599

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

 2019-10-10

 2598

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

 2019-10-10

 2597

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751, 852, 853, 855 i 900).

 2019-10-10

 2596

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852, 853, 855 i 900)

 2019-10-10

 2595

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 751, 852, 853, 854 i 855).

 2019-10-10

 2594

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 010, 852, 853, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 751).

2019-10-10 

 2593

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3497/2017 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. uzupełnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków informacji o podmiotach zarządzających bądź gospodarujących nieruchomościami będącymi wyłączną własnością Gminy Miejskiej Kraków

 2019-10-10

 2592

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej u zbiegu ul. Kocmyrzowskiej i ul. Morcinka

2019-10-10 

 2591

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta”

 2019-10-10

2590 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

2019-10-10 

2589 

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 214/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Wróblewskiego 8  w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-10 

 2588

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Bohdana Zaleskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-10-10

 2587

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu ¼ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części.

 

 2019-10-10

 2586

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Krakowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-10-10

 2585

 w sprawie potrącenia wierzytelności wzajemnych oraz zwrotu przez Gminę Miejską Kraków części ceny sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; jawność wyłączył Bartosz Podstolak Podinspektor w Referacie Zbywania Lokali] 

 2019-10-10

2584

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Barbarze Stępniak-Wilk.

2019-10-10

 2583

 zmieniające zarządzenie Nr 1673/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 1/138, nr 1/136, nr 1/99, nr 1/82, nr 1/95 obr. 44 Podgórze oraz nr 229/9 obr. 43 Podgórze, położonych w rejonie ulic; Żywieckiej i Zawiłej, wchodzących w zakres Lasu Borkowskiego.

 2019-10-08

 2582

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej na os. Kalinowym 18, pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki oświatowej

 2019-10-08

2581

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji EKONOMED

2019-10-09

2580 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie.

2019-10-08 

2579

zmieniające zarządzenie Nr 1162/2019 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania

2019-10-08

2578

w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie

2019-10-08

2577

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w okresie od 31 października do 31 grudnia 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-10-08

 2576

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 660/19631 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Adamczyk Referent, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-10-08

 2575

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Lea do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-10-08

  2574 

zmieniające zarządzenie Nr 421/2019 w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2019 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie

2019-10-08  

 2573

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Bezpieczne Czyżyny - warsztaty z samoobrony”

2019-10-08 

 2572

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Jak zachować się w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym”

2019-10-08 

 2571

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Dziecko świadome – dziecko bezpieczne”

2019-10-08 

 2570

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP”.

 2019-10-07

2569 

w sprawie ustalenia sposobu realizacji uchwały Nr XIX/392/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zainicjowania działań w formie Forum Przyszłości Dzielnic wraz z opracowaniem raportu końcowego

 2019-10-08

 2568

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasta Kołodzieja”.

 2019-10-07

 2567

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie”.

 2019-10-07

2566 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie – A-B”.

 2019-10-07

 2565

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki-Północ”.

2019-10-08 

 2564

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki-Północ”.

 2019-10-08

 2563

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza”

 2019-10-07

 2562

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „OLSZA”.

2019-10-07 

2561 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy  ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCVII/2502/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału  w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

2019-10-07 

2560

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tadeusza Kantora Nr 2 wraz z  udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-10-07 

2559 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części.

2019-10-07 

2558 

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego  wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem.

2019-10-07 

 2557

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”

 2019-10-07

 2556

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”.

2019-10-07 

 2555

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Krupniczej 42a i ul. Wesele 41 w Krakowie pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-07 

 2554

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Sielskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-10-07 

 2553

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”

2019-10-07 

 2552

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego”.

2019-10-07 

 2551

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług”

2019-10-07 

 2550

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług”.

 2019-10-07

 2549

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rzepakowej.

 2019-10-07

2548

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-07

2547

zmieniające zarządzenie Nr 2095/2017 w sprawie realizacji programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N”.

2019-10-07

2546

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2019-10-07

2545

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody Cechowi Rzemiosł Różnych z siedzibą ul. Berka Joselewicza 14, 31-051 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na medalu pamiątkowym

2019-10-07

 2544 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854)

2019-10-07

  2543 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854)

2019-10-07  

 2542

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

2019-10-07 

  2541 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801)

2019-10-07  

 2540

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 757, 758, 851, 852, 900 i 926)

2019-10-07 

  2539 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 852 i 926)

  2019-10-07

 2538

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 662

 2019-10-07

 2537

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stawowej 179 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-10-07

2536 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa

2019-10-07  

2535 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Wrocławskiej

2019-10-07 

2534 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców

2019-10-07  

 2533

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie, umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Ułanów 21a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-07 

 2532

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Przybyszewskiego.

 2019-10-07

 2531

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia treści zmian w statucie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 2019-10-07

 2530

w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko kierownika (dyrektora) Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

 2019-10-07

 2529

 w sprawie funkcjonowania i obsługi aplikacji informatycznej PARK KULTUROWY

 2019-10-07

2528

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 12 do 14 października 2019 r.

2019-10-07

2527

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-10-07

2526

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 20 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Bunscha w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-10-07

2525

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Danucie Giergun

2019-10-07

 2524

 w sprawie użyczenia dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Łanowej 41 lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Ks. Kazimierza Siemaszki 23 w Krakowie

2019-10-03 

2523

 

w sprawie zawarcia umowy na odpłatne udostępnienie na okres do dnia 14.06.2022 r. na rzecz Pana Grzegorza Judziało prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Judziało Krak – Audit Usługi Rachunkowe, Szkoleniowe i inne, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w celu budowy i eksploatacji kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, instalacji wodociągowej oraz rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty

2019-10-03

2522

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części

2019-10-03

2521

w sprawie wyrażenia zgody na wyburzenie obiektu budowlanego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków

2019-10-03

 2520

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Czarnogórskiej 14 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

 2019-10-03

 2519

 w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”.

2019-10-03 

2518

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 182 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Źródełku z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w os. Dywizjonu 303 bl. 12, pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki oświatowej

2019-10-03

 2517

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej 122 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-03  

2516 

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-10-03 

2515 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801 i 854)  

2019-10-03 

2514 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów 801 i 854).

2019-10-03 

2513 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 852 i 900).  

2019-10-03 

2512 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 852)

2019-10-03 

2511 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 854).  

2019-10-03 

2510 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854). 

2019-10-03 

2509 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 750, 801, 852, 855 i 900).

2019-10-03 

2508 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 801, 852, 855 i 900).  

2019-10-03 

2507 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 921).

2019-10-03 

2506 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 921).

2019-10-03 

2505 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu  801).

2019-09-30 

2504 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30 

2503 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-09-30 

2502 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30 

2501

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 33 im. Stefana Batorego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego 2 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-03

2500 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 296/1, 296/2, 296/3 i 296/4 obręb 60 Podgórze, wchodzących w zakres planowanego parku w rejonie ul. Słona Woda. 

2019-10-03 

2499 

w sprawie przyznania w 2019 roku nagród dla nauczycieli zatrudnionych  w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2019-10-03 

 2498

  w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie”

2019-10-03  

 2497

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Myślenickiej nr 112 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-03  

 2496

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ceglarskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-10-02

 2495

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. F. Szlachtowskiego 31 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-10-02

 2494

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie kolejnych umów najmu części powierzchni nieruchomości położonych przy ul. Konfederackiej 18 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-10-02

2493 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. St. A. Poniatowskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-10-02 

2492 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.  

2019-10-02 

2491

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki- Północ”, w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu

2019-10-03 

2490

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym i aktywnym studentkom oraz studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

2019-10-02

2489

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

2019-10-02

2488

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Zbigniewowi Preisnerowi.

2019-10-02

2487

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

2019-10-02

2486

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 18 października 2019 r.

 

2019-10-02

 2485

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wrony 115 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-10-02 

2484

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-10-01

2483

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10” w okresie od 15 października 2019r. do 31 grudnia 2020r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-10-01

2482

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-09-30

 2481

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 436 obręb 33 Krowodrza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Tonie – Łąki” pod tereny zieleni urządzonej – ZP.5.

2019-10-01 

 2480

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-10-01

2479 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części.

 2019-10-01

 2478

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 40 im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Pszczelnej nr 13 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-10-01 

2477

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie przy ul. Siostrzanej Nr 8.

2019-10-01

2476

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Lnianej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-09-30

2475

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Podkamyk

2019-09-30

2474

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2473

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926).

2019-09-30

2472

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926) – druk Nr 660.

2019-09-30

2471

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-10-01

2470

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2983/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2019-10-01

 2469

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIX/2865/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 31 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek

 2019-10-01

2468 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bosackiej Nr 6A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-10-01 

 2467

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr XCIII/2424/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków Nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

 2019-10-01

2466 

  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego Nr St. 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Augustiańskiej Nr 18 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

2019-10-01 

2465 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków – druk nr 648.  

2019-10-01 

2464 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Pszczelnej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-09-30 

2463 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Leona Petrażyckiego

2019-09-30

2462 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Twardowskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-09-30 

 2461

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-09-30 

 2460

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części.

 2019-09-30

2459

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-09-30

2458

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926)

2019-09-30

2457

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 851, 854 i 926).

2019-09-30

2456

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 853).

2019-09-30

2455

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30

2454

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 855)

2019-09-30

2453

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855).

2019-09-30

2452

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 758, 801, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2451

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600 i 854 oraz zmian w planie wydatków w dziale 926 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2450

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 754, 758, 852, 855, 900 i 921).

2019-09-30

2449

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 754, 852, 855, 900 i 921).

2019-09-30

2448

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 801, 900, 921 i 926).

2019-09-30

2447

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 900, 921 i 926).

2019-09-30

2446

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 751, 754, 801, 853 i 855).

2019-09-30

2445

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 710, 750, 751, 754, 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-30

2444

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 853 i 921 – zadania dzielnic).

2019-09-30

2443

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 855 i 900).

2019-09-30

2442

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie.

2019-09-30

2441

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficznemu w Krakowie sp. z o.o.

2019-09-30

2440

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Akademii Muzycznej w Krakowie.

2019-09-30

2439

w sprawie powołania Komisji do wyłączania materiałów zasobu z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2019-09-27

2438

w sprawie dostarczenia lokali zamiennych najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Floriana Straszewskiego 11 w Krakowie.

2019-09-27

2437

w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku na os. Albertyńskim 22 w Krakowie.

 2019-09-27

2436

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 191,34 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Chełmońskiego 35 w Krakowie.

2019-09-27

 2435

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-26

 2434

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-26

 2433

 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73a.

 2019-09-26

 2432

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Kolistej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-09-26

2431 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych na nieruchomości  położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Komunalnego Kobierzyn - Lubostroń,  pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie 

2019-09-26 

2430

sprawie określenia wysokości nagród finansowych w Konkursie  „MÓJ PIERWSZY BIZNES” dla uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych.

2019-09-26 

 2429

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 99/2 obr. 60 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-09-26

 2428

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-09-26

 2427

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-09-26

 2426

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4962/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Nowosądeckiej 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-09-26

 2425

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5011/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2019-09-26

 2424

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2929/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-09-26

 2423

 w sprawie powołania Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2019/2020 („Akcja Zima”) na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 2019-09-26

 2422

 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach uzupełniającego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu zdrowia publicznego

 2019-09-26

 2421

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 307 obr. 40 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

  2019-09-26

 2420

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Ogrodowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-09-26 

 2419

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Działkowej na rzecz Orange Polska S.A.

  2019-09-26

2418

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy Bulwarze Podolskim na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-09-26

2417

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Reduta na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-09-25

2416

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1353/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie

2019-09-25

2415 

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik” i rozpoznania pism w zakresie nie stanowiącym uwag

2019-09-25 

 2414

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-25

 2413

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 10 umów najmu i użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-25

 2412

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Franciszka Wężyka na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-09-25

 2411

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-09-25 

 2410

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29/18 obr. 93 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-09-25

 2409

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-09-25

 2408

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury – Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu

 2019-09-25

 2407

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy notarialnej – celem uregulowania stanu faktycznego władania ze stanem prawnym nieruchomości zabudowanej garażem nr 19 położonym w Zespole Garażowym nr IV w Krakowie-Łęgu – mocą której nastąpi zmiana zawartej w dniu 27 listopada 1991 roku do Repertorium A II Nr 13283/91 umowy sprzedaży garażu.

2019-09-25 

 2406 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 103 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Kolorowym 29, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-24 

 2405

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Spacerowej i ul. Aleksandra Humboldta na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-09-24

 2404

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Zdrowej 6 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-24 

 2403

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie umów użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15 d pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-24

 2402 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa  

2019-09-24 

 2401

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Tatarakowej.

 2019-09-24

 2400

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Makuszyńskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-09-24

 2399

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-09-24

 2398

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Metalowców do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-09-24 

 2397

 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 2019-09-24

 2396

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Orzechowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-09-24

 2395

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej Nr 31/Pędzichów 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty.

 2019-09-23

 2394

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kantorowickiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-09-23 

 2393

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 im. Janusza Korczaka umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 3, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-23

 2392

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3995/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-09-23

 2391

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kurczaba 15 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-23

 2390

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 18 im. św. Anny w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Półkole 11 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-23

2389

w sprawie zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewa Krawczyk Podinspektor w Referacie Przetargów i Zamian]

2019-09-23 

2388

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

2019-09-20

2387

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-09-20

2386

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

2385

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

 2384

 w sprawie wyrażenia zgody na realizację robót budowlanych na nieruchomości położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Komunalnego Podgórze, pozostającej w trwałym zarządzie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 2019-09-23

 2383

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-09-23 

2382 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

 2019-09-20

2381

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 801, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

2380

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 855, 900 i 926).

2019-09-20

2379

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

2019-09-20

2378

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 900).

2019-09-20

2377 

 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 12 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 100 dzieci w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Lipskiej 75 w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 2019-09-20

 2376

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w Mieście Krakowie.

 2019-09-20

2374

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości, położonej przy ul. Kapucyńskiej 2 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej  

2019-09-20 

2373 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy al. Dembowskiego 12 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-20 

 2372

 w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Mogilskiej

2019-09-20 

2371

zmieniające zarządzenie Nr 1642/2019 w sprawie ogłoszenia naboru projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa oraz przyjęcia Regulaminu naboru.

2019-09-18

 2370

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-09-18

 2369

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-18

2368

w sprawie ustalenia wzoru list i wniosków stosowanych w realizacji „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

2019-09-18

 2367

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 91 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Handlowym 4, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-18

 2366

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

  2019-09-18

2365

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w drugim półroczu 2019 roku zadania publicznego pod nazwą „Zakup opasek lokalizacyjnych” w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

2019-09-17

2364

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-09-17

2363

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900 – zadania dzielnic).

2019-09-17

2362

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dziale 900).

 

2019-09-17

2361

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926).

2019-09-17

2360

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900).

2019-09-17

2359

zmieniające zarządzenie Nr 2289/2019 w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 16 do 18 września 2019 r.

2019-09-18

2358 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 95 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-09-17 

2357

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Duża Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  

2019-09-17 

2356

w sprawie zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości przy ul. Kluczborskiej 3 administrowanej przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

2019-09-17

2355

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2019-09-17

2354

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów usług merytorycznych projektu pn. "POSTAW SIĘ! - wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” w latach 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie z Europejskiego Funduszu Społecznego, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów.

2019-09-17

2353

w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”.

2019-09-17

2352

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Pigonia 2 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-17 

 2351

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Krakowie.

2019-09-17  

 2350

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

 2019-09-17

 2349

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

2019-09-17 

2348 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kruszwickiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-09-16 

2347 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Droga Rokadowa w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-09-16 

 2345

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2019-09-16

 2344

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

  2019-09-16

2343

w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

2019-09-13

 2342

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

 2019-09-13

 2341

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-09-13

 2340

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853 i 900 – zadania dzielnic).

 2019-09-13

 2339

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750 i 754 oraz zmian w planie wydatków w dziale 900 – zadania dzielnic)

 2019-09-13

 2338

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2019-09-13

 2337

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2019-09-13

 2336

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2019-09-13

 2335

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-09-13

 2334

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

 2019-09-13

 2333

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

 2019-09-13

 2332

 w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Lucjana Rydla stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

 2019-09-13

 2331

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Profesora Walerego Goetla z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Brzozowej 5, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-11

 2330

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Szopkarzy 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-11

 2329

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej 5A.

 2019-09-11

2328

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 51/2020 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Starowiślnej 30 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-09-11

2327

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Annie Lipowskiej-Teutsch.

2019-09-16

2326

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-09-16

2325

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Wrobela

2019-09-16

2324

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Nałęczowskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-09-16

2323

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz wzoru karty głosowania na rok 2019.

2019-09-16

2322 

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-09-13 

2321 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Zakątek 2  pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej 

2019-09-13 

 2320

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-09-13

2319

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

2019-09-13

2318

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 13 grudnia 2019 r.

2019-09-13

2317

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 15 listopada 2019 r.

2019-09-13

2316

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-09-13

2315

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” w zakresie: działalność na rzecz integracji cudzoziemców

2019-09-13

 2314

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 852, 853 i 855)

2019-09-12  

  2313 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 710, 852, 853 i 855)

2019-09-12  

 2312

w sprawie wstępnego określenia środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży na rok 2020

2019-09-10  

 2311

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi publicznej gminnej oraz wyłączenia go z użytkowania

2019-09-12 

2310

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia księdzu Janowi Mrowcy

2019-09-13

 2309

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie umów najmu części budynku szkoły znajdującego się na nieruchomości położonej przyul. Grochowskiej 20 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-12

 2308

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Krakowie umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Św. Marka 34, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-12 

 2307

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 124 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Weigla 2 i ul. Sucharskiego 38 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-12

 2306

 w sprawie upoważnienia do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiej Infrastruktury spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 2019-09-12

2305 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 39  im.  Bartosza Głowackiego z siedzibą w Krakowie, umów najmu oraz użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Jachowicza 5, pozostającej w trwałym zarządzie  samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-11 

2304 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez III Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Wysokim 6, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-11 

2303 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Chemicznych  w Krakowie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy  ul. Krupniczej 44, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-11 

 2302

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-09-11  

 2301

zmieniające zarządzenie nr 2349/2010 w sprawie powierzenia zarządu nad częścią przestrzeni podziemnej znajdującej się pod działką nr 580/4 obręb 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętą księgą wieczystą nr KR1P/00450630/9 wraz z – trasą turystyczną po podziemiach Rynku Głównego przygotowanej w ramach projektu „Śladem Europejskiej Tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego.”

2019-09-11  

 2300

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół OgólnokształcącychNr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15b pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-11

 2299

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Urzędniczej 65 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-11 

 2298

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stadionowej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-09-11 

2297

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „CENTRUM OBYWATELSKIE C 10” od 15 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-09-12

2296

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazwy skweru i ulicy.

2019-09-10 

 2295

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta” w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2019-09-10

 2294

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Bezpieczne Czyżyny - warsztaty z samoobrony” w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2019-09-10

 2293

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Jak zachować się w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym” w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego lub w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2019-09-10

2292

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. „Dziecko świadome – dziecko bezpieczne” w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz naboru na członków komisji konkursowej

 2019-09-10

2291 

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Kraków – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  i Słabowidzących w Krakowie, ul. Tyniecka 6.

2019-09-10 

2290

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Festiwal Wielokulturowy” w zakresie: działalność na rzecz integracji cudzoziemców

2019-09-10

2289

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 16 do 18 września 2019 r.

2019-09-10

 2288

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 18 im. św. Anny w Krakowie umowy najmu części nieruchomości, położonej przy ul. Półkole 11 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-10  

 2287

 w sprawie prowadzenia Generalnego Rejestru Umów i Zleceń.

2019-09-10 

2286

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 853, 855, 900 i 921).

 2019-09-09

2285

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 853, 855 i 921).

2019-09-09

2284

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 851, 852, 853 i 855).

2019-09-09 

2283

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 851, 852, 853 i 855).

2019-09-09

2282

w sprawie określenia kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 – 2030

2019-09-09 

2281 

w sprawie przyznania Nagród Edukacyjnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich.

2019-09-09 

2280 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Miasto Młodych” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2019-09-09 

2279 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu, położonej w Krakowie przy ul. Bulwarowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2019-09-09 

2278 

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-09-09 

2277

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków

2019-09-09 

2276

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754, 758, 801, 851, 852 i 900).

2019-09-09

 2275

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3046/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-09

 2274

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 2019-09-09

 2273

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 im. Bohaterów Września 1939 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej na os. Bohaterów Września 13, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-09

 2272

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości położonych w Krakowie – Podgórzu obręb 33 przy ulicy Pszczelnej, składających się z działki nr 187/1 oraz z działki nr 189/3.

 2019-09-09

 2271

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka z siedzibą w Krakowie umów użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Kalinowe 18 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-09

2270

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 851 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 852 i 900).

2019-09-09

 2269 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-09-09 

2268

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kosynierów

2019-09-09 

2267

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 106 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Litewskiej 34 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-09 

2266

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Praskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-09-09 

2265

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 88 im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Szklane Domy 2, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-09 

2264

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2019-09-09 

2263

zmieniające zarządzenie Nr 354/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych

2019-09-09

2262

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym artystom kabaretu Piwnica Pod Baranami

2019-09-09

2261

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie”

2019-09-09

2260

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie”

2019-09-09

2259

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

2019-09-09

 2257

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Olegowi Mandiukowi, Konsulowi Generalnemu Ukrainy w Krakowie

 2019-09-09

 2258

zmieniające zarządzenie Nr 3257/2017 w sprawie powołania, na lata 2017-2021, Komisji ds. Galerii Sztuki

2019-09-09

 2256

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

  2019-09-09  

 2255

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Górka Narodowa

2019-09-09 

2254

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Mała Góra.

2019-09-06

 2253

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie kolejnych umów najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. J. Lea 235 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-06 

 2252

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krakowie - Bieżanowie

2019-09-06 

 2251

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-09-06

 2250

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu.

2019-09-06 

 2249

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olsza” w Krakowie oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu

2019-09-06 

 2248

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Morcinka.

2019-09-06  

2247

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „Kampanie informacyjno-edukacyjne” w okresie pomiędzy 2 września a 13 grudnia 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-09-06

2246

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-09-05

2245

w sprawie obniżenia stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o metrażu 324,50 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, mieszczącego się w budynku położonym przy Rynku Głównym 29 w Krakowie.

2019-09-05  

2244 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

2019-09-05 

2243 

w sprawie ubioru służbowego kierowców i portierów Urzędu Miasta Krakowa.

2019-09-05 

 2242

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

   2019-09-05 

 2241

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Rzepakowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

  2019-09-05

 2240

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Na Błonie.

2019-09-05 

 2239

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Spółdzielców do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

  2019-09-05

 2238

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy os. Spółdzielczym 6, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-09-04

 2237

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Miechowity 6 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-09-04

 2236

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”.

2019-09-04 

2235

w sprawie powołania Krakowskiej Rady Zdrowia na lata 2019-2021

2019-09-04 

2234

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym.

2019-09-04 

2233

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji prac nad realizacją i wdrożeniem projektu Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

2019-09-04 

 2232

 zmieniające zarządzenie nr 134/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 63/2 obr. 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza położonej przy ul. Prusa w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 63/1 obr. 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza spełniać będzie wymogi działki budowlanej

2019-09-04 

 2231

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-09-04 

 2230

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Telimeny do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-09-04 

 2229

 w sprawie powołania komisji Bractwo Mecenatu Kultury Krakowa, na lata 2019-2022, do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Krakowa”

2019-09-04 

 2228

 w sprawie organizacji i realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów – do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

 2019-09-04

2227

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Piotrowi Juszczykowi

2019-09-04

2226

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia prof. Bogumile Gizbert-Studnickiej

2019-09-04

2225

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Złotego Wieku 36, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-03

 2224

 w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie

 2019-09-02

 2223

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 roku zadania publicznego pn. „Młodzież Działa Lokalnie” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2019-09-02 

2222 

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego  z pielęgnacją drzew znajdujących się na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 80  w Krakowie.

2019-09-03 

2221 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

2019-09-03 

2220 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-09-03 

2219

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853 i 921 – zadania dzielnic).

2019-09-02

2218

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 852, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

2019-09-02

2217

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854).

2019-09-02

2216

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 612

2019-09-02

2215

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 900).

2019-09-02

2214

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 900).

2019-09-02

2213

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 700).

2019-09-02

2212

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 700).

2019-09-02

 2211 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” z siedzibą w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Na Stoku 27b, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-09-03 

 2210 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-09-03 

2209

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strażackiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-09-03 

2208

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Trawiastej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-09-03 

2207

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852 i 855).

2019-09-02

2206

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-09-02

2205

w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na os. Dywizjonu 303 w Krakowie.

2019-09-02

2204

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie na osiedlu Na Skarpie.

2019-09-02

 2203

 zmieniające zarządzenie Nr 2835/2018 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ich zastępców.

 2019-09-02

 2202

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

 2019-08-30

 2201

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 92 im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych na os. Strusia 19, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-30 

 2200

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Wybickiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-08-30 

 2199

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa  

2019-08-30 

 2198

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-08-29

 2197

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bronisława Włodarczyka.

 2019-08-29

 2196

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 302/2019 w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej.

2019-08-29 

 2195

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Radnickiego.

 2019-08-29

 2194

w sprawie nieodpłatnego przekazania obiektów zabytkowych, które stały się własnością Skarbu Państwa na rzecz Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

 2019-08-29

 2193

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Batalionu Skała AK 12 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-29  

 2192

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Tadeusza Śliwiaka

2019-08-29  

 2191

w sprawie oddania w najem na czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Reymonta 20, zabudowanej Stadionem Miejskim im. Henryka Reymana, na rzecz spółki BikeU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie bezprzetargowym

 2019-08-29

 2190

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-08-29 

 2189

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów 801 i 853 – zadania dzielnic)

 2019-08-29

 2188

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w dziale 801 – zadania dzielnic).

 2019-08-29

 2187

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów 801 i 854)

 2019-08-29

 2186

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

 2019-08-29

 2185

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926).

 2019-08-29

 2184

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-08-29

 2183

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

2019-08-29  

 2182

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-08-29

 2181

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 758, 852, 854, 855 i 900 – zadania dzielnic).

 2019-08-29

 2180

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 854 i 900 – zadania dzielnic).

2019-08-29  

 2179

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754, 801 i 926).

 

2019-08-29  

 2178

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 754, 801 i 926).

 2019-08-29

 2177

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

2019-08-29  

 2176

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

2019-08-29  

 2175

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754, 758, 801, 900 i 921).

 2019-08-29

 2174

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 754, 801 i 921).

2019-08-29  

 2173

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751, 852 i 855).

2019-08-29  

 2172

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751, 852 i 855).

2019-08-29 

 2171

 w sprawie przyjęcia Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa za I półrocze 2019 r.

 2019-08-29

 2170

 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2019 roku.

 2019-08-29

 2169

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 750, 852 i 900).

 2019-08-28

 2168

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 852 i 900)

 2019-08-28

 2167

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 852, 853 i 855).

 2019-08-28

2166 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 853 i 855).

 2019-08-28

 2165

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Finansowego

 2019-08-26

 2164

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska”

2019-08-27 

 2163

 w sprawie zatwierdzenia wyników II etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w trybie wsparcia w roku 2019 zadania publicznego pn. „Fundusz wkładów własnych” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-08-26 

 2162

 w sprawie uregulowania II raty składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

 2019-08-27

 2161

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1598/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 995/2019 w sprawie ustanowienia na okres 30 lat na udziale 43703/49267 części nieruchomości położonej u zbiegu ulic Siwka i Na Załęczu odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 188, celem prowadzenia działalności statutowej oraz zrealizowania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego

 2019-08-27

 2160

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów” – druk nr 590

 2019-08-27

2159

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników w wyborach na kadencję 2020–2023 - druk nr 614.

2019-08-26

2158 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa  

2019-08-26 

2157

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

2019-08-23

 2156

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-08-23 

2155

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-08-23 

 2154 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Górka Narodowa na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-08-23 

2153

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-23

 2152 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Mirtowej 2 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-23 

2151

w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej kolejnych umów najmu lokali o powierzchni 391,02 m2 i 1994,18 m2 stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanych w budynku położonym przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7 w Krakowie, z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 38 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie, po umowach zawartych na czas oznaczony.

 2019-08-23

2150

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-08-23

2149

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-08-23 

 2148

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 74/2, nr 75/4, nr 81/6, nr 82/2, nr 83/2, nr 84/2, nr 85/2, nr 86/2, nr 87/2, nr 90/2, nr 91/2, nr 92/2, nr 93/6, nr 166/4, nr 170/2, nr 171/4, nr 171/7 i nr 172/3 obr. 38 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-08-23

 2147

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 2 września 2019 roku do 31 października 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 2019-08-23

 2146

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Ogrodowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-08-23

 2145

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym na os. Kazimierzowskim w Krakowie.

2019-08-23 

 2144

 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Działania wspierające integrację sektora pozarządowego” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  2019-08-23

 2143

 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.

 2019-08-23

 2142

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Szkolnym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-08-23

 2141

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz zmiany zarządzenia Nr 1857/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami

 2019-08-23

 2140

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze”

 2019-08-23

 2139

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 132 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych przy ul. Bolesława Śmiałego 6 i ul. Benedyktyńskiej 4 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-23

 2138

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 umowy najmu części powierzchni dachu i poddasza budynku szkoły położonego przy ul. Prawocheńskiego 7, na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

 2019-08-23

 2137

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za posiadanie bez tytułu prawnego nieruchomości położonej w rejonie ulicy Łowińskiego i ulicy Ujastek

 2019-08-23

 2136

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w Krakowie na os. Na Wzgórzach 13a i os. Na Stoku 34, pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-23

2135 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Wandy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-08-23

2134 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Rzepichy na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-08-23

 2133

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skarbińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-23

 2132

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 92/3 i nr 93/7 obr. 38 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

2019-08-23 

 2131

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-08-21

2130 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Seweryna Udzieli na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-08-21 

 2129

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 105 w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Słonecznym 12, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-22

 2128

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 umów najmu i dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Porzeczkowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-08-22

 2127

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Reymonta 18 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-22 

 2126

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-22 

 2125

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Włodkowica w Krakowie.

2019-08-22  

  2124 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 86 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Jagiellońskie 18, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-22

 2123 

w sprawie powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich w Krakowie realizacji zadania związanego z wykonaniem robót obejmujących dostosowanie obiektu Centrum Kongresowego ICE w Krakowie do zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

2019-08-21 

 2122

w sprawie zapewnienia porządku na sesjach Rady Miasta Krakowa

 2019-08-21 

 2121 

w sprawie funkcjonowania Komitetu Sterującego do prowadzenia działań w ramach umowy o współpracy Nr W/VI/57/GK/3/2019, zawartej w dniu 18 czerwca 2019 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków Urzędem Miasta Krakowa, a PGE Energia Ciepła S.A.

 2019-08-21

 2120

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 106 im. Artura Grottgera Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Litewskiej 34 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-21

 2119

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Rafałowi Hojnorowi.

 2019-08-21

 2118

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-08-21

 2117

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. 2 Pułku Lotniczego 21, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-21 

 2116

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-08-21 

 2115

 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Kraków oraz miejskich jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

 2019-08-21

2114 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 167/57 obręb 2 j. ewid. Krowodrza położonej przy ulicy Lucjana Rydla.

2019-08-20 

 2113

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od dwójki wnioskodawców po 24/96 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 412/197009 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 22 stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców w ww. częściach.

 2019-08-20

 2112

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości stanowiącej własność Rzymskokatolickiej Parafii Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie.

 2019-08-20

 2111

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Rzymskokatolicką Parafią Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie

 2019-08-20

 2110

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IX Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czapińskiego 5 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-20

 2109

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-20

 2108

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-20

 2107

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-20

 2106

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu i umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Komandosów 29 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-20 

2105 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Przegon na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-08-20 

2104

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 22 do 25 sierpnia 2019 r.

2019-08-20  

2103

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2020–2023, które pozostawia się bez dalszego biegu.

2019-08-20  

2102 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników w wyborach na kadencję 2020 – 2023.

2019-08-20 

 2101

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami

2019-08-19 

 2100

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)

2019-08-19

 2099

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)

2019-08-19 

 2098

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 855)

2019-08-19 

2097

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie

2019-08-14

2096

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie

2019-08-14

 2095

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. dziale 801).

 2019-08-19

 2094

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

 2019-08-19

 2093

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754, 801, 852 i 900).

 2019-08-19

 2092

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 754, 801, 852 i 900).

 2019-08-19

 2091

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 855 i 900).

 2019-08-19

 2090

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 855 i 900, przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750).

 2019-08-19

 2089

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

 2019-08-19

 2088

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2019-08-19

 2087

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 852 i 921).

 2019-08-19

 2086

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 852).

 2019-08-19

2085 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

2019-08-14 

2084 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

2019-08-14 

 2083

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6, 6a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Juliusza Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-08-14 

 2082

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonego na os. Uroczym w Krakowie.

 201-08-14

2081 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kazimierza Moszyńskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-08-14 

2080 

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację  w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.

2019-08-14 

2079 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-08-14 

2078 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  w okresie od 4 listopada 2019 r. do 31 lipca 2022 r., w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-08-14 

2077 

w sprawie zainicjowania procesu wdrożenia Strategii Usług w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-08-13 

2076 

w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” w okresie pomiędzy 1 września a 31 grudnia 2019 roku oraz zadania publicznego pn. „Festiwal wielokulturowy” w okresie pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2019 roku w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. 

2019-08-13 

2075 

w sprawie anulowania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kosocickiej.

2019-08-13 

 2074

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ks. bpa Wł. Bandurskiego 52 w Krakowie

2019-08-13 

 2073

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 78 im. Piotra Michałowskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Jaskrowej 5 i ul. Łuczanowickiej 2, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-13 

 2072

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-08-13 

 2071

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie - druk nr 565

 2019-08-13

 2070

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 2019-08-13

2069

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

 

2019-08-13

2068 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków lokalu mieszkalnego położonego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 64,  ul. Sadzawki 1 i przeznaczenia go na cele związane ze statutową działalnością Szkoły.  

2019-08-13 

 2067

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Henryka Niewodniczańskiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-08-13

 2066

 w sprawie ustanowienia na okres 30 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego na nieruchomości położonej przy ul. Na Zjeździe 8 zabudowanej m.in. budynkiem dawnego „Składu Solnego” celem zrealizowania zadania inwestycyjnego Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” oraz docelowego przejęcia zarządzania tym obiektem

 2019-08-13

 2065

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2020 r.

 2019-08-13

 2064

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wrocławskiej Nr 12B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

 2019-08-13

2063 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonego przy ul. Rydygiera w Krakowie.

 2019-08-13

2062

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/4 obr. 44 Nowa Huta, położonej w sąsiedztwie planowanego Parku Rzecznego Dłubni w Krakowie i stanowiącej obszar wskazany do zalesienia

2019-08-13

 2061

 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacjiw okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

2019-08-13 

 2060

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-13

 2059

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-13

 2058

 w sprawie powołania Rady Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

2019-08-13 

 2057 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2519/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-08-12 

 2056

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Bożena Marchewka-Snopkowska Podinspektor w Referacie Nabywania Nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Kraków].

 2019-08-09

 2055

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Reduta

 2019-08-09

 2054

 w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Reduta

 2019-08-09

 2053

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Imbramowskiej w Krakowie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-08-09 

2052

w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów pośrednich przez jednostki realizujące projekt Gminy Miejskiej Kraków „Daj szansę!”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

2019-08-09

2051

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. zagospodarowania Parku Miejskiego Bagry Wielkie.

2019-08-09

2050

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym funkcjonariuszom Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

2019-08-12

2049 

w sprawie określenia podziału kompetencji organizatorów konsultacji społecznych oraz wprowadzenia wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy konsultacyjnych

2019-08-09 

 2048

w sprawie procedury przyjmowania rocznych sprawozdań i planów spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada pozycję dominującą

2019-08-09 

2047

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 851, 852, 853, 855 i 900).

2019-08-09

2046

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 852, 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 852).

2019-08-09

2045

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 754, 851, 852 i 855).

2019-08-09

2044

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 852 i 855).

2019-08-09

2043

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-08-09

2042

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-08-09

2041

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700 i 900).

2019-08-09

2040

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700 i 900).

2019-08-09

 2039

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXIII/2965/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66 % bonifikaty

 2019-08-08

 2038

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18B usytuowanego w budynku przy Rynku Kleparskim 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty

 2019-08-08

2037 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy al. Ignacego Daszyńskiego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-08-08 

2036 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Monte Cassino 31, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-08 

2035 

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych samorządowych szkół i placówek w Krakowie.

2019-08-08 

2034 

w sprawie anulowania wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Klasztornej.

2019-08-08 

2033 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu  uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

2019-08-08 

 2032 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Krzemionki 11 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-08-08 

 2031

w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej

 2019-08-08

 2030

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-08

 2029

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-08

2028

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 23 listopada do 2 grudnia 2019 r.

2019-08-08

2027

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 21 do 29 września 2019 r.

 

2019-08-08

2026

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 16 do 18 sierpnia 2019 r.

2019-08-08

 2025

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowohucka – Rejon Koncentracji Usług” w Krakowie.

 2019-08-02

 2024

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sokolskiej 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-07 

 2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Batalionu Skała AK 12 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-08-07

 2022

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 52 położonym przy ul. Dietla w Krakowie

 2019-08-07

 2021 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-08-06 

 2020

 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 2 września 2019 roku do 31 października 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 2019-08-06

 2019

 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Młodzież działa lokalnie”.

2019-08-06 

 2018

 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Miasto Młodych”.

 2019-08-06

 2017

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” w Krakowie.

2019-08-02 

 2016

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-08-06

2015

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-08-05

2014

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 457,46 m2, w tym pomieszczenia usytuowane w poziomie piwnicy o metrażu 309,35 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Szewskiej 4 w Krakowie.

2019-08-05

2013 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

2019-08-06 

2012 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

2019-08-06 

2011 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 758, 855, 900 i 921).

2019-08-06 

2010 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 855 i 921).

2019-08-06 

2009

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 750).

2019-08-06 

2008 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 750).

2019-08-06 

2007

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 68,72 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w na II piętrze budynku położonego przy ul. Stradomskiej 10 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Samodzielnego Koła Terenowego Nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 2019-08-05

2006

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stachiewicza 33 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-05

 2005

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr VI/97/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku położonym na os. Na Stoku 23 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 34 % bonifikaty

 2019-08-05

 2004

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Kraków zadania publicznego Powiatu Krakowskiego z zakresu pomocy społecznej

 2019-08-05

 2003

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Andegaweńskiej na rzecz Orange Polska S.A.

 2019-08-05

 2002

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa udzielonego Pani Anecie Dudek.

 2019-08-05

 2001

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Dietla 15.

 2019-08-05

 2000

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy al. Bora-Komorowskiego.

 2019-08-05

 1999

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 3, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-05

 1998

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym wynikających z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), przypadających Gminie Miejskiej Kraków

 2019-08-05

 1997

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 10 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Ks. Fr. Blachnickiego 1 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-05 

 1996

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-08-02

 1995

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2983/447907 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 31 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-08-02

 1994

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zakopiańskiej Nr 99, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą  udziału wynoszącego 102/1000 części nieruchomości wspólnej

 2019-08-02

 1993

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-08-02

 1992

 w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1437/2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części budynku oraz terenu szkolnego znajdującego się na nieruchomości położonej przy Al. Mickiewicza 5, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-02

 1991

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-08-02

 1990

 w sprawie wyrażenia zgody na budowę kolumbariów wraz z ogrodzeniem na nieruchomości położonej w Krakowie na terenie Cmentarza Rakowickiego, której trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

2019-08-02 

 1989

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków - Wschód z siedzibą w Krakowie os. Zgody 13 a, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Szkolnym 39, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowe jednostki oświatowej

 2019-08-05

 1988

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XIII/228/19 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

 2019-08-05

 1987

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-08-05 

1986 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach  i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2019-08-05 

1985 

w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa

2019-08-05 

1984

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 16A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Basztowej Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CVII/2757/18 z dnia 5 lipca 2018r.

2019-08-05

1983

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pszczelnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-08-05

 1982

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Górka Narodowa – os. Gotyk”

 2019-08-02

1981

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skotnickiej 86, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-08-02

1980 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 176 im. Marii Konopnickiej w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy  ul. Aleksandry 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-02 

1979 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 53 im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skośnej 8 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

2019-08-02 

1978 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

2019-08-02 

 1977 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13  w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-08-02 

 1976

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych przy ul. Łutnia

 2019-08-02

 1975

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

 2019-08-02

 1974

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

 2019-08-02

 1973 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

2019-08-02 

 1972

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Na Kozłówce do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-08-02

 1971

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Limanowskiego 60-62 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-02

 1970

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Strąkowej 3A pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

  2019-08-02

 1969

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Dobczyckiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-02

 1968

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 27 im. Marii Konopnickiej umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Podedworze 16 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-02

 1967

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Wrony 115 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-08-02

 1966

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750 i 921).

 2019-08-01

 1965

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 921)

 2019-08-01

 1964

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

 2019-08-01

 1963

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 2019-08-01

 1962

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

 2019-08-01

 1961

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 851, 852, 853, 855 i 921)

 2019-08-01

 1960

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-08-01

 1959

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 754, 801, 852, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-08-01

 1958

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926)

 2019-08-01

 1957

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-08-01

1956

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku programów polityki zdrowotnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz środków finansowych na ich realizację.

2019-07-31

 1955

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 21 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87 % bonifikaty.

 2019-07-31

 1954

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr VI/98/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 70 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 45 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 7 % bonifikaty

 2019-07-31

 1953

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Polonijnej

 2019-07-31

 1952

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Żabiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-31

 1951

 w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2019-07-31 

1950

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Telimeny 9 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-31

1949

zmieniające zarządzenie Nr 1608/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Krzewowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-31 

 1948 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-31 

 1947

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Dobczyckiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-31 

1946

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania nowelizacji uchwał Rady Miasta Krakowa dotyczących spraw mieszkaniowych.

2019-07-31

 1945

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXI/2900/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 174 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56% bonifikaty

 2019-07-31

 1944

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Skalnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-31 

 1943

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-07-31 

 1942

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Studenckiej 13 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej.

 2019-07-31

1941

w sprawie czasowego nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, pod działalność handlowo – gastronomiczną oraz lokalizację elementów wyposażenia przestrzeni i nośników reklamowych sponsorów miejskich imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

2019-07-31 

1940 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXV/3061/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 87 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 82% bonifikaty

2019-07-31 

1939 

w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

2019-07-30 

1938 

w sprawie składników aktywów i pasywów oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych samorządowych szkół w związku z reformą systemu oświaty.

2019-07-30 

1937 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Skalnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-30

  1936 

w sprawie zmiany umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 usytuowanego w budynku położonym przy [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; jawność wyłączył Bartosz Podstolak Podinspektor w Referacie Zbywania Lokali] w Krakowie

2019-07-30 

 1935

w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych

2019-07-30 

 1934

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-30 

 1933

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-30 

 1932

 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 2019-07-30

 1931

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-07-30

 1930

 sprawie wyrażenia zgody na budowę kolumbariów na nieruchomościach położonych w Krakowie na terenie Cmentarza Prądnik Czerwony, których trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 2019-07-30

1929

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-29

 1928

 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa oraz zakresu i trybu przeprowadzenia kontroli przez Zespół

 2019-07-29

 1927

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Spadochroniarzy 1 pozostającej w trwałym zarządzie wyżej wymienionej samorządowej jednostki oświatowej.

  2019-07-29

 1926

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-29 

 1925

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-07-29

 1924

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ¼ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

2019-07-29 

 1923

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXIV/302/11 w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej „Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego”.

 2019-07-29

1922

w sprawie zmiany przeznaczenia części wspólnej nieruchomości tj. strychu budynku nr 3 przy ul. Węgierskiej w Krakowie – stanowiącego własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków – nadbudowy, przebudowy i adaptacji na cele mieszkalne, ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży nowopowstałych lokali oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

2019-07-29

1921

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 

  2019-07-29

 1920

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-07-29

 1919

 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 2019-07-29

 1918

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kruszwickiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-29 

 1917

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ¼ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 18/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Zielińskiej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części.

2019-07-29 

 1916

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-07-29

 1915

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Opolskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-29

 1914

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Bujaka 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-29

 1913 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-29 

 1912

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-29 

 1911

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia ulicy Leona Henryka Sternbacha do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29

  1910 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29 

  1909 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29 

 1908

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29 

 1907

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia ulicy Tadeusza Kantora do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

2019-07-29 

 1906

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie pozbawienia ulicy Kobierzyńskiej na odcinku od ul. Kapelanka do ul. Rydlówka kategorii drogi publicznej powiatowej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

2019-07-29 

 1905

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaliczenia ulicy prof. Jana Studniarskiego do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu

 2019-07-29

1904

w sprawie powołania członka Zarządu Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”

2019-07-29

1903

w sprawie odwołania członka Zarządu Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”

2019-07-29

1902

w sprawie uznania za niezasadną skargę złożoną przez uczestnika przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Grochowej Nr 36.

2019-07-29

1901

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku.

2019-07-26

1900

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 14, kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku ośrodka położonego na nieruchomości przy ul. Makuszyńskiego 19 a, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej

2019-07-26

1899 

w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka”

2019-07-29 

1898

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 852, 853 i 855).

 

2019-07-29

1897

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 852).

2019-07-29

  1896 

w sprawie zatwierdzenia dwudziestego pierwszego wydania Księgi Jakości Urzędu Miasta Krakowa

2019-07-26 

 1895

 zmieniające Zarządzenie Nr 643/2019 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie na os. Na Skarpie zabudowanej garażem

 2019-07-26

 1894

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-07-26

 1893

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-07-26

 1892

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-07-26

 1891

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 180/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań podejmowanych w obszarze  dróg publicznych celem zapewnienia płynności ruchu drogowego.

 2019-07-26

 1890

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Centrum C do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-26

1889 

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa.

 2019-07-26

1888 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3974/503359 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-07-26 

1887 

w sprawie zasad udostępniania urządzeń (pali) cumowniczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz zasad rezerwacji takich urządzeń a także rezerwacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pod lokalizację urządzeń (pali) cumowniczych dla jednostek pływających.  

2019-07-24 

 1886

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 53 usytuowanego w budynku przy ul. Bosaków 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 79 % bonifikaty

2019-07-24 

1885

w sprawie dostarczenia lokalu zamiennego najemcom lokalu mieszkalnego nr 1-4 położonego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 87 w Krakowie.

2019-07-24

1884

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. J. Montwiłła – Mireckiego 29 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-24

1883

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Tadeuszowi Poniszowi.

2019-07-24

1882 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty odpowiadającej środkom finansowym przeznaczonym na nabycie lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]położonego w budynku nr 14 przy ulicy Wybickiego w Krakowie, co stanowi 43,81% udzielonej przez Gminę Miejską Kraków bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 26 położonego przy ul. Retoryka w Krakowie.

2019-07-24 

 1881

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXX/ 1223/ 13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”

 2019-07-24

 1880

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

 2019-07-24

 1879

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-07-24 

 1878

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr: 515/3 o pow. 0,1329 ha położonej w obrębie 3 j. ewid. Krowodrza stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego

 2019-07-24

 1877

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 762 oraz nr 763 obręb 92 Podgórze.

 2019-07-24

1876 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie umów użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Grochowej 19 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-24 

1875

w sprawie ogłoszenia konkursu na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”

2019-07-24

1874

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców.

2019-07-24

 1873

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 29/672 części w działce ewidencyjnej nr 137/1 obr. 7 Krowodrza, położonej przy ul. Królowej Jadwigi, wchodzącej w zakres zrealizowanej inwestycji

2019-07-24 

 1872

w sprawie przekazania składników majątkowych samorządowej instytucji kultury - Krakowski Teatr Scena STU.

2019-07-25 

1871

w sprawie Zespołu Zadaniowego ds. analiz budżetowych i płynności finansowej budżetu Miasta.

2019-07-25

 1870

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy Placu Świętego Ducha

2019-07-25 

 1869

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-07-25 

 1868

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 62/5 obr. 23 jedn. ewid. Kraków – Podgórze

 2019-07-25

 1867

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Tysiąclecia 57, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-25

 1866

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Aleksandry 17-19 pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-25 

1865 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 110 im. Ks. Jana Twardowskiego w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3  pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-25 

1864 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Rumiankowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-25 

1863 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Suchy Jar na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-25 

1862

w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Węgrzeckiej stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

2019-07-25 

1861 

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Ludwisarzy 4 w Krakowie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2019-07-24 

1860 

zmieniające zarządzenie nr 248/2016 w sprawie powołania Zespołu Sterującego Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-07-24 

1859 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za zajęcie bez tytułu prawnego nieruchomości położonej w Krakowie przy Al. 3 Maja 7

2019-07-24 

1858

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021.

2019-07-25

1857

w sprawie ustalenia procedury nawiązania współpracy z inwestorem realizującym inwestycję mieszkaniową, w której znajdować się będą lokale, do których mogą być stosowane dopłaty do czynszu w programie „Mieszkanie na Start”.

2019-07-25

1856

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Szlachtowskiego.

2019-07-25

1855

w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 66 położonym przy ul. Dietla w Krakowie.

2019-07-25

1854

w sprawie uregulowania drugiej części składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

 

2019-07-25

 1853

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Ćwikłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-25

 1852

 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa na nieruchomościach stanowiących własność spółki F.R.B. INTER-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie

2019-07-25 

 1851

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-07-25 

 1850

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-07-24 

 1849

 w sprawie wyrażenia zgody Nowohuckiemu Centrum Kultury na przebudowę części budynku NCK

2019-07-24 

1848 

w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 26 kwietnia 2019 r. nr GS-02.7124.97.2017.ŻS dotyczącego zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny udziału 2243/210536 części w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nefrytowej 1 w Krakowie

 2019-07-24

 1847

 w sprawie zmiany czasookresu użytkowania wieczystego dla nieruchomości objętych księgami wieczystymi KR1P/00292385/0, KR1P/00292386/7, KR1P/00292388/1

 2019-07-24

1846

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Edwarda Heila 22 w Krakowie

2019-07-24

 1845

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zarzyckiego (Węzeł Bieżanów) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa.

 2019-07-24

 1844

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy placu Szczepańskim 3 w Krakowie

 2019-07-24

 1843

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie

 2019-07-24

 1842

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie

2019-07-24  

 1841

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Benedykta Dybowskiego

 2019-07-24

 1840

 w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 18 kwietnia 2019 r. nr GS-02.7124.258.2018.ŻS/EB dotyczącego zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3642/1050820 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem nr 177 położonym przy ul. Aleksandry nr 23 w Krakowie

2019-07-24 

1839 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Nad Baranówką do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz uchylenia Zarządzenia Nr 2213/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Nad Baranówką do oddania z dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-24 

1838 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu i prawa zwrotu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Św. Anny 5 w Krakowie

2019-07-23 

 1837

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 11 umów najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Dobczyckiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejących stacji bazowych telefonii komórkowej

2019-07-23 

1836

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Krakowie przy ul. Tynieckiej

2019-07-23 

 1835

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Chmielnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-07-23 

 1834

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-23

 1833

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

 2019-07-23

1832

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 91 z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy os. Handlowym 4, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-23

1831

w sprawie przedłużenia okresu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Gen. Władysława Andersa

2019-07-23

1830 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bursę Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy al. Focha 39 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji stacji bazowych telefonii komórkowej

2019-07-23 

 1829

 w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłacenia kaucji z tytułu oddania w najem na czas oznaczony lokali stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Reymonta 20

 

2019-07-23 

 1828

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Stępice, ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami oraz utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

 2019-07-23

 1827

 w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 26 kwietnia 2019 r. nr GS-02.7124.97.2017.ŻS dotyczącego zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny udziału 2243/210536 części w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ulicy Nefrytowej 1 w Krakowie

  2019-07-23

1826

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w okresie pomiędzy 2 września a 13 grudnia 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-07-22

 1825

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Reymonta 18 pozostającej w trwałym zarządzie ww. jednostki

2019-07-22 

 1824

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/137 obr. 44 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

 2019-07-22

 1823

 w sprawie anulowania naliczenia w piśmie z dnia 26 kwietnia 2019 r.nr GS-02.7124.97.2017.ŻS dotyczącego zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny udziału 2243/210536 części w gruncie związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w Krakowie przy ul. Nefrytowej 1.

2019-07-22 

 1822

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 385/6 oraz udziałów w łącznej wysokości 1/3 części działki nr 385/7 obr. 81 Podgórze, przy ul. Wrony.

 2019-07-22

 1821

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy Al. Gen. Władysława Andersa na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-07-22

 1820

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-07-22

 1819

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-07-22

 1818

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Bieżanowskiej

 2019-07-22

 1817

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Obrońców Modlina

2019-07-22 

 1816

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Storczykowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-07-22 

 1815

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Grzegórzeckiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A.

2019-07-22 

1814

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 154,06 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Brackiej 1a w Krakowie.

 2019-07-19

1813

zmieniające zarządzenie Nr 1162/2019 w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania.

2019-07-19

1812

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Działania wspierające integrację sektora pozarządowego” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-07-19

1811

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 1/3 części w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 166 obręb 7 Śródmieście, zajętej pod chodnik przy ul. Langiewicza w Krakowie.

2019-07-19

1810

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kobierzyńskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-19

 1809

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Krakowie przy ul. Krowoderskiej Nr 47

2019-07-19 

 1808

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-19 

 1807

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dekerta Nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-07-19 

 1806

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Jana Zamoyskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-19 

  1805 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5494/351496 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 44 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części

2019-07-19 

 1804

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Weissa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-19 

 1803

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Brzeskiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-19 

 1802

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grodzkiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 2531/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grodzkiej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego, ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych oraz Zarządzenia Nr 2666/2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grodzkiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-19 

 1801

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części

2019-07-19 

1800 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 73/1 obręb 64 Podgórze, wchodzącej w części w skład pasa drogowego ulicy Podgórki w Krakowie.

2019-07-19 

 1799

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Żaglowej, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-07-19

 1798

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5011/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

 2019-07-19

 1797

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-07-19 

 1796

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

 2019-07-19

 1795

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 256/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Imbramowskiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-07-19

 1794

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Powstańców na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-07-19

 1793

w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zmianę umowy użyczenia z dnia 27 grudnia 2016 r. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Mogilskiej

 2019-07-19

 1792

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-07-19

 1791

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

 2019-07-19

 1790

 w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 54/3 i nr 54/8 obr. 25 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.

  2019-07-19

 1789

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Narcyza Wiatra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-07-17 

1788

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr VI/99/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 108 usytuowanego w budynku na os. Handlowym 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 41 % bonifikaty

2019-07-17

1787

w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”.

2019-07-17

 1786

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 29/1 obr. 57 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Aleksandry

 2019-07-17

 1785

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

 2019-07-17

 1784

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 34 położonego przy ul. Rydlówka w Krakowie

2019-07-17 

 1783

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Potoczek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-17 

1782

w sprawie odstąpienia od żądania w udziałach odpowiednio po 1/6 części w stosunku do 3 osób oraz w udziale 1/4 części w stosunku do 1 osoby, zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/301518 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 43 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-07-17

 1781

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Łuczanowickiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-17 

 1780

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3730/710222 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Św. Benedykta 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców w odpowiednio 90/100 i 10/100 częściach.

 2019-07-17

 1779

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 162/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Mistrzejowice 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-07-17

1778

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Nawojowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-17 

 1777

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ceglarskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 2019-07-17

 1776

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Prusa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-07-17

 1775

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Chrzanowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-16 

 1774

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 248/10 obręb 50 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap II.

2019-07-16 

 1773

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-07-16

 1772

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu

 2019-07-16

 1771

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Zespołu ds. realizacji projektu pn. Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

2019-07-16 

1770 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 92 obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”

2019-07-16 

1769 

w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół w Krakowie

2019-07-16 

 1768

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego Nr 7, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z pomieszczeniem przynależnym i ze sprzedażą udziału wynoszącego 47/759 części nieruchomości wspólnej.

2019-07-16 

1767

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni w ww. części

 

 2019-07-12

 1766

 w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-07-16 

 1765

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 4/1 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. św. Marka w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 4/3 obr. 1 jednostka ewidencyjna Śródmieście spełniać będzie wymogi działki budowlanej

 2019-07-16

1764

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 3/12 części w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 526 obręb 92 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ulicy Leczniczej.

2019-07-12

 1763

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej na os. Złotej Jesieni 16, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-16 

 1762

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu od trójki wnioskodawców po 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5204/413512 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio w części własność wnioskodawców.

 2019-07-16

 1761

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków - druk nr 508

2019-07-16  

1760

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Przebindowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-12 

1759

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy Rynku Głównym na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-12

1758

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Zielonym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-12

 1757 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat – druk nr 430

2019-07-15 

1756

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Bałtyckiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-07-12  

1755

w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego o powierzchni 149,41 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego na parterze budynku położonego na os. Słonecznym 16 w Krakowie, do wynajęcia drogą bezprzetargową na rzecz Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta.

2019-07-12  

1754

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie „Klimat-Energia-Odwodnienie” – druk nr 531.

2019-07-15 

1753

w sprawie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim

2019-07-12

1752 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie  przy ul. Ptaszyckiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-07-12 

1751 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2019-07-12 

1750

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) – druk nr 528

2019-07-15

 1749 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.) – druk nr 527

2019-07-15 

 1748

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 13/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Pachońskiego 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-07-12

1747 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4939/1792344 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części.

 2019-07-12

 1746

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Ptaszyckiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-07-12

 1745

 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości zabudowanych położonych w rejonie ul. Kopernika/Śniadeckich stanowiących własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Szpital Uniwersytecki w Krakowie - składających się z działek ewidencyjnych nr: 12/2, 12/12, 12/13, 12/15, 12/16 oraz 12/19 położonych w obrębie 52 jedn. ewidencyjna Śródmieście

 2019-07-12

 1744

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Stary Gościniec do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-12

1743

w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-07-12 

1742

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2019 rok oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów 801 i 854)

2019-07-12

1741

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach 801 i 854).

2019-07-12

1740

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-07-12  

1739

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-07-12  

1738

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926).

2019-07-12 

1737

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758 i 801).

2019-07-12

 1736 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Nad Potokiem, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-12 

 1735 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Rusieckiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 2019-07-12 

 1734

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bieżanowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-07-12

 1733

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-07-12

 1732

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tadeusza Kantora Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-07-12 

 1731

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3973/503359 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-07-12

 1730

 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady rozliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Miasta Krakowa.

 2019-07-12

 1729

 w sprawie zawarcia w drodze bezprzetargowej kolejnych umów najmu lokali użytkowych o powierzchni 26,14 m2 oraz 185,51 m2, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanych w budynku wspólnotowym położonym na os. Willowym 30 w Krakowie, ze Spółką Akcyjną Kraków Nowa Huta Przyszłości, z siedzibą w Krakowie na os. Willowym 30.

 2019-07-12

1728

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kornela Ujejskiego Nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-07-12

1727

w sprawie oddania w użyczenie zabudowanej częścią budynku przy pl. Szczepańskim 3A w Krakowie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą przy pl. Szczepańskim 3A w Krakowie.

2019-07-12

1726

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 758, 852 i 855).

2019-07-12

1725

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 754 i 855, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 852 oraz zmian w planie wydatków w dziale 855).

2019-07-12

1724

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 852, 853, 855 i 921).

2019-07-12

1723

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853, 855 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 855).

2019-07-12

1722

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921).

2019-07-12 

1721

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921).

2019-07-12

1720

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 w oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 758, 801, 851, 854 i 926 – zadania dzielnic).

2019-07-12 

1719

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801 i 851 – zadania dzielnic).

2019-07-12

1718

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

2019-07-12

1717

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

2019-07-12

1716

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 758, 801, 851, 852, 900, 921 i 926).

2019-07-12

1715

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 900, 921 i 926).

2019-07-12

1714

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 851, 900 i 921).

2019-07-12 

1713

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 750 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 900 i 921).

2019-07-12

1712

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-07-12 

1711

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-07-12

1710

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-07-12

1709

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801).

2019-07-12

1708

w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

2019-07-12

1707

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

2019-07-11

1706

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ulicy Kępnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-11

 1705

 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Depozytowej Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa.

 2019-07-11

 1704

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami mieszkalnymi położonymi w Krakowie przy ul. Błotnej Nr 18

 2019-07-11

 1703

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/Basztowa Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-07-11

 1702

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U001 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej Nr 16 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-07-11

 1701

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz zmiany zarządzenia Nr 166/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami

 2019-07-11

 1700

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 99/6 obr. 28 Krowodrza, częściowo wchodzącej w zakres ulicy Felińskiego

 2019-07-11

 1699

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 274/34 obr. 28 Krowodrza, wchodzącej w zakres ulicy Felińskiego

 2019-07-11

 1698

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Skarbu Miasta.

2019-07-12  

 1697

w sprawie upoważnienia do odbywania Walnych Zgromadzeń Agencji Rozwoju Miasta S.A.

2019-07-12 

1696

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2019-07-10

1695

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-10

1694

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kiejstuta Żemaitisa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-07-10

 1693

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-10

 1692

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez VI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-10

1691 

 w sprawie ustalenia odszkodowania za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy Al. 3 Maja 7

 2019-07-10

 1690

 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 457/2017 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku oznaczonym nr 10 przy ul. Węgierskiej w Krakowie z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków.

2019-07-10

 1689

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Rumiankowej

2019-07-10 

1688

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wańkowicza, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-07-10

1687

w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie roli wynajmującego oraz zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków lub w stosunku do których Gminie Miejskiej Kraków przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, własnymi siłami przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

2019-07-10

1686

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-07-10 

1685

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom zasłużonym dla Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza”.

2019-07-10

 1684

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-10

 1683

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Stanisława ze Skalbmierza do oddania w użyczenie

 2019-07-10

 

 1682

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Korepty, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-07-10 

1681

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej, określonych w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021, określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru ich realizatorów oraz podziału środków na ich realizację.

2019-07-10

  1680 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 2 września 2019 r. do 31 października 2020 r. zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz naboru na członków komisji konkursowej

2019-07-10 

 1679

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040” – druk nr 514.

 2019-07-09

1678

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 60,87 m2 (powierzchnia do oczynszowienia 65,12 m2), stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Św. Krzyża 7 w Krakowie.

 

2019-07-08

 1677

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Stachiewicza 27 w Krakowie.

2019-07-09 

 1676

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 921 i 926 – zadania dzielnic) – druk Nr 525.

2019-07-09 

1675 

w sprawie powołania Rady ds. Bezdomności.

2019-07-09 

 1674 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa  z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.) – druk nr 528

2019-07-09 

 1673

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 1/138, nr 1/136, nr 1/99, nr 1/82, nr 1/95 obr. 44 Podgórze oraz nr 229/9 obr. 43 Podgórze, położonych w rejonie ulic Żywieckiej i Zawiłej, wchodzących w zakres Lasu Borkowskiego

 2019-07-08

 1672

 w sprawie wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Długiej przez Przedsiębiorstwo Handlowe „PTAK” s.c. Elżbieta Ptak, Aldona Żak

 2019-07-08

1671 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2798/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w wymienionej części.

 2019-07-08

 1670

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-07-08 

  1669 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy al. Gen. Władysława Andersa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-08 

 1668

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Szlachtowskiego

 2019-07-08

 1667

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działek położonych w rejonie ul. Wyżynnej

2019-07-08 

 

 1666

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 

2019-07-08 

 1665

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 640/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy.

2019-07-08 

 

 1664

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-08 

 

 1663

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia – druk nr 519.

 

2019-07-08 

 1662

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-07-08

 1661

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dąbie”

2019-07-08 

1660 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 477

2019-07-08 

 1659

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. roszczeń z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska

2019-07-08 

1658

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie pomiędzy 19 sierpnia a 15 listopada 2019 roku zadania publicznego pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-07-08

 1657

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu udziału Gminy Miejskiej Kraków we współwłasności nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim położonej przy ul. Skrzatów

2019-07-08 

1656 

w sprawie przyjęcia Regulaminu dokonywania wyboru zadań publicznych/projektów proponowanych przez Rady Dzielnic Miasta Krakowa w ramach celów szczegółowych Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”

2019-07-08 

 1655

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat – druk nr 430

 2019-07-08

1654 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Rady Miasta Krakowa  Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

2019-07-08 

1653

w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych.

2019-07-08 

1652 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Seniorów Lotnictwa 5 pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

 2019-07-08

 1651

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ulicy Lanckorońskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-08

 1650

 w sprawie zmiany umowy użytkowania Repertorium A nr 1224/2018 z dnia 27.02.2018 r. ustanowionego na udziale 334/28967 cz. nieruchomości położonej przy ul. Modrzewiowej w Krakowie ograniczonego do wykonywania do części zabudowanej budynkiem dawnej muszli koncertowej.

 2019-07-04

 1649

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Podstawie.

2019-07-04 

1648 

w sprawie ustalenia warunków na zawarcie aneksów do umów dzierżaw części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Karmelickiej.

2019-07-05 

1647

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Sasanek do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-05 

1646 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15b pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-07-05 

1645

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 30 listopada 2019 roku zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-07-05

 1644

 w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie roli wynajmującego dla lokalu mieszkalnego oraz zarządzanie nieruchomościami, które stanowią własność Skarbu Państwa, własnymi siłami przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. 

 2019-07-05

 1643

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie w rejonie ulic Godebskiego i Pankiewicza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-07-05

 1642 

w sprawie ogłoszenia naboru projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa oraz przyjęcia Regulaminu naboru.

2019-07-04 

 1641

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-07-04 

 1640

zmieniające zarządzenie nr 3368/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie Alei Kijowskiej.

 2019-07-04

1639

zmieniające zarządzenie Nr 2906/2018 w sprawie realizacji programu pn. Karta Krakowska

2019-07-04

 1638

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 700).

 2019-07-04

 1637

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700).

 2019-07-04

1636

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-07-03

1635 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Staffa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-03 

 1634

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Grodzkiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-07-03 

1633 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Siostry Faustyny na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-03 

1632

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3A położonego przy ul. Puszkarskiej w Krakowie.

2019-07-03

 1631

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krakowie umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej 64 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-07-03

 1630

 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Działalność kulturalna prowadzona w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków”

 2019-07-03

 1629

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Uroczym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-07-03

 1628

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Wielickiej i Jerzmanowskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-07-03

1627

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach 5 lipca 2019 r. oraz od 7 do 8 lipca 2019 r.

 

2019-07-03

1626 

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

2019-07-03 

1625 

w sprawie określenia zakresu uprawnień i obowiązków Skarbnika Miasta Krakowa  

2019-07-03 

1624

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

2019-07-03

1623 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3160/710222 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr 14 położonym w budynku przy ul. Krakusa nr 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-07-03

1622 

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Szafera do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-07-03 

1621

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jaremy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-07-03

 1620

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Batalionu Skała AK 2 do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-07-03

1619

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej – Parafii pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wraz z udzieleniem 95 % bonifikaty od jej ceny – druk nr 429.

2019-07-03 

 1618

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejska Infrastruktura spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

2019-07-02 

1617

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.)

2019-07-02

1616 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.)

2019-07-02 

 1615

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie „Klimat-Energia-Odwodnienie”

2019-07-02 

  1614 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

2019-07-02 

 1613

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu (z późn. zm.)

2019-07-02 

 1612

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 ( dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 855 i 900, zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 921 i 926 - zadania dzielnic)

 2019-07-02

 1611

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 ( dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 801)

 2019-07-02

 1610

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 ( dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926) - druk Nr 475

 2019-07-02

1609 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie założenia Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 59 w Krakowie oraz włączenia jej do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie.

2019-07-01 

  1608 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Krzewowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-07-01 

  1607 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 222 obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”

2019-07-01 

  1606 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXV/3067/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 41 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 36 % bonifikaty

2019-07-01 

  1605 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Gminę Miejską Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/3 obręb 28 j. ewid. Krowodrza położonej przy ulicy Węgrzeckiej

2019-07-01 

 1604

w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa

2019-07-01 

 1603

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2019-07-01 

 1602

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kraków - Miasta na prawach powiatu, położonej w Krakowie przy ul. Leona Petrażyckiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-07-01

 1601

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

2019-07-01 

 1600

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

2019-07-01 

 1599

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 2019-07-01

 1598

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 995/2019 w sprawie ustanowienia na okres 30 lat na udziale 43703/49267 części nieruchomości położonej u zbiegu ulic Siwka i Na Załęczu odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 188, celem prowadzenia działalności statutowej oraz zrealizowania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

2019-07-01

 1597

 w sprawie powołania Komitetu ds. Programu minigrantów ArcelorMittal Poland „Działamy lokalnie” edycja 2019

2019-07-01 

1596

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. wypracowania optymalnego modelu funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie.

2019-07-01

 1595

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1432/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Innowacji Miejskich

2019-07-01  

1594

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 2776/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-07-01

1593

w sprawie wprowadzenia zasad i warunków ogłaszania oraz przeprowadzania plebiscytu pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”.

2019-07-01

1592

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2019-07-01

1591

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926).

 

2019-06-28

1590

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

2019-06-28

1589

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 758, 801 i 853).

 

2019-06-28

1588

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 801).

2019-06-28

1587

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 

2019-06-28

1586

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 750, 801, 852, 854, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 900 i 926 – zadania dzielnic).

2019-06-28

1585

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801).

2019-06-28

1584

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801).

2019-06-28

1583

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 801, 852, 853 i 854).

2019-06-28

1582

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 801, 852, 853 i 854).

2019-06-28

1581

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 855 i 900).

2019-06-28

1580

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 852, 853, 855 i 900).

2019-06-28

1579

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 758, 801 i 900).

2019-06-28

1578

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-06-28

1577

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 756, 851, 853, 921 i 926).

 

2019-06-28

1576

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926).

2019-06-28

 1575

 w sprawie utworzenia oraz określenia kierunków działania Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-07-01 

1574

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 1/8 części nieruchomości składającej się z działki nr 99/1 obr. 57 Podgórze, objętej zakresem planowanego Parku Aleksandry.

 

2019-06-28

1573

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 1/18 obr. 57 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Aleksandry

2019-06-28

1572

w sprawie wyrażenia zgody na wyznaczenie Spółce Śliczna 36 sp. z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Ślicznej

2019-06-28

 1571

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu oraz przeprowadzenia instalacji przez część wspólną nieruchomości przy ul. Mikołajskiej 4 w Krakowie, stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków

 

2019-06-28

1570 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXIII/2968/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 95 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 37 % bonifikaty

2019-06-28 

1569 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Chałupki na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-06-28 

1568 

w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kraków własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 73/9 i nr 73/13 obr. 38 jedn. ewid. Kraków – Podgórze.  

2019-06-28 

1567 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie  przy ul. Krzywda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.   

2019-06-28 

 1566

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Nr 5 kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Mackiewicza 15 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-06-28

1565 

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 3018/2018 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym - lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-06-28

 1564

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

  2019-06-28

 1563

 w sprawie wyrażenia zgody Nowohuckiemu Centrum Kultury na rewitalizację otoczenia budynków NCK w związku z przedsięwzięciem pn. „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JP II”

 2019-06-28

 1562

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Gustawa Morcinka na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-06-28

 1561

 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wnoszenia i zwrotu wadium oraz zaliczek pobieranych tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w postępowaniach przetargowych i w trybie rokowań na zbycie nieruchomości organizowanych przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa oraz utraty mocy obowiązującej zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-06-28 

1560

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze

2019-06-28

1559

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany treści prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki Fracthon Zbożowa sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 2019-06-28

 1558

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5537/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-06-27 

 1557

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 20/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Na Stoku 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-06-27 

1556

w sprawie zasad rozliczania przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z budżetem Miasta.

2019-06-27

1555

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 758, 801, 852, 853, 855, 900 i 926).

2019-06-27 

1554

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 900, zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 852, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 853 – zadania dzielnic).

2019-06-27

1553

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 853 i 921).

2019-06-27

1552

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750, 853 i 921).

2019-06-27

 1551

w sprawie unieważnienia przetargu i zwrotu wadium wpłaconego na przetarg dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Radzikowskiego

2019-06-27 

1550 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3964/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-06-27 

1549

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3860/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-06-27 

1548 

w sprawie wprowadzenia zasad współdziałania komórek organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych w sprawie ochrony przed zabudową rezerw terenowych pod planowane inwestycje komunikacyjne

2019-06-27 

1547

 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 77 położonym przy ul. Lea w Krakowie.

2019-06-27 

1546

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Romanowicza.

2019-06-27

1545

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Imbramowskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-06-27 

 1544

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

2019-06-27 

 1543

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie.  

2019-06-27 

1542 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej wyboru laureatów Nagród Edukacyjnych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

2019-06-27 

 1541

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4179/315661 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

 2019-06-27

 1540

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej Nr 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

 2019-06-27

 1539

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, niezabudowanej i zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonych w Krakowie przy ul. Tynieckiej nr 90

2019-06-27 

 1538

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w rejonie ul. Na Chałupkach do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

  2019-06-27

 1537

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z zakupem ligustru pospolitego celem obsadzeniem placu wzdłuż ogrodzenia na terenie Samorządowego Przedszkola Nr 63 w Krakowie.

2019-06-27 

 1536

 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Dolnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2019-06-27 

 1535

 w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód”

  2019-06-27

 1534

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 133 im. O. Leona Knabita w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bogucianka 2 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-06-27

 1533

 w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

2019-06-26 

1532

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Jana Matejki Nr 4, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 174/1000 części nieruchomości wspólnej.

 

2019-06-25

1531

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-06-25

1530

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-06-25

1529 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Dobrego Pasterza.

2019-06-25 

1528

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XCV/1425/14 w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania

2019-06-25

 1527

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3495/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stosowanych w Urzędzie Miasta Krakowa.

2019-06-25 

1526

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” w okresie pomiędzy 19 sierpnia a 15 listopada 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-06-21

 1525

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Edwarda Heila na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-06-25

 1524

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Krakowiaków do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-06-25  

 1523

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ulicy Przewóz do oddania w użyczenie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

2019-06-25 

 1522

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Konfederackiej 18 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-06-25 

 1521

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Ujejskiego

 2019-06-25

 1520

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

 2019-06-25

 1519

 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

 2019-06-25

 1518

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 95 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty.

 2019-06-25

 1517

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego

 2019-06-25

 1516

 w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu pracowni twórczej

 2019-06-25

 1515

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Retoryka 6A w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 62% bonifikaty

2019-06-25 

 1514

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków

2019-06-25 

 1513

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

2019-06-25 

 1512

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Prądnickiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-25

 1511

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Jaremy do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-25

 1510

 w sprawie wyrażenia zgody dla Sądu Okręgowego w Krakowie na zawarcie umowy najmu części powierzchni nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7

2019-06-25 

1509

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zwiększenia lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040”.

 

2019-06-21

1508 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Siewna”.

2019-06-24 

 1507

 w sprawie unieważnienia I etapu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Fundusz wkładów własnych” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 2019-06-21

 1506

 w sprawie powołania Komisji naboru ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców, realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

 2019-06-21

 1505

 w sprawie zmiany zarządzenia nr 672/2019 w sprawie powołania Komisji naboru ofert na listę rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców, realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

 2019-06-21

 1504

 w sprawie działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców Miasta Krakowa, prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne

 2019-06-21

 1503

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im. prof. Juliana Aleksandrowicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonych przy ul. Strąkowej 3A pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-06-21

 1502

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 632/31759 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]położonym w budynku przy ul. Myśliwskiej 70 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

 2019-06-21

 1501

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Podedworze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-06-21

1500 

w sprawie koordynacji współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w zakresie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz usprawnienia przepływu informacji zewnętrznej i wewnętrznej dotyczącej tej współpracy.

2019-06-21 

1499 

w sprawie ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania na okres 30 lat na udziale 6826/29683 cz. zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. 28 Lipca 1943 17 a-c w Krakowie ograniczonego do wykonywania na części o pow. 0,6826 ha, na rzecz Instytutu Kultury Willa Decjusza, na cele statutowe

2019-06-21 

 1498

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie.

 2019-06-21

 1497

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie.

 2019-06-21

 1496

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie.

 2019-06-21

 1495

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2929/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-06-21

 1494

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2790/1577243 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-06-21 

 1493

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-06-21 

1492 

 w sprawie anulowania i ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Kościelnej.

2019-06-21 

 1491

 w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania umowy użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Odmętowej.

2019-06-21

 1490

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie.

 2019-06-21

 1489

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie.

 2019-06-21

 1488

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie.

 2019-06-21

 1487

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie.

 2019-06-21

 1486

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie.

 2019-06-21

 1485

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.

 2019-06-21

 1484

zmieniające zarządzenie Nr 217/2019 w sprawie trybu odbioru i deponowania dokumentów akcji lub akcji wydanych w odcinkach zbiorowych przez spółki akcyjne z udziałem Gminy Miejskiej Kraków

  2019-06-21

 1483

 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz „Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci” w Krakowie zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Odmętowej z jednoczesną sprzedażą budynku na niej położonego wraz z udzieleniem 90% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego i ceny sprzedaży w/w budynku oraz rozłożenia na raty pierwszej opłaty i ceny sprzedaży budynku.

  2019-06-21

 1482

 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie obiektów znajdujących się w Muzeum Fotografii w Krakowie do innych instytucji publicznych

  2019-06-21

 1481

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Łopackiego, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-06-21 

 1480

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.

  2019-06-19

 1479

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie.

  2019-06-19

1478 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.

  2019-06-19

 1477

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej położonych w Krakowie na os. Złotego Wieku na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

  2019-06-19

 1476

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie.

 2019-06-19

 1475

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki w Krakowie.

 2019-06-19

 1474

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.

 2019-06-19

 1473

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

 2019-06-19

 1472

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.

 2019-06-19

 1471

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr ХСIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.

2019-06-19

 1470

 w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

2019-06-19 

 1469

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Żyznej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-06-19

 1468

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy Alei Pokoju na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-06-19

 1467

 w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karłowicza 19 w Krakowie

 2019-06-19

 1466

 w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 38 w Krakowie

2019-06-19

 1465

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie Alei Kijowskiej

2019-06-18 

 1464

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Kocmyrzowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-06-18

1463

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na współwłasność niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bażanciej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-06-18 

 1462

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miny Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę trybie bezprzetargowym

2019-06-18 

1461

w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół w Krakowie

2019-06-19

 1460

 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Szarych Szeregów w Krakowie

 2019-06-19

 1459

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 855, 900, 921, 925 i 926).

2019-06-18

 1458

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 801 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801 i 900).

  2019-06-18

 1457

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

  2019-06-18

 1456

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-06-18 

 1455

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów i rozchodów).

  2019-06-18

 1454

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 852, 853, 855, 900 i 926).

 2019-06-18

 1453

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia dochodów i wydatków w działach: 853 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 852 i 900).

 2019-06-18

 1452

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851 i 854).

 2019-06-18

 1451

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 2019-06-18

 1450

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 758, 801, 851, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-06-18

 1449

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 801, 853, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 851, 854 i 900 – zadania dzielnic).

 2019-06-18

 1448

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926).

 2019-06-18

 1447

 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Krakowa jednolitego systemu realizacji miejskiej polityki informacyjnej za pomocą kanałów internetowych

 2019-06-18

 1446

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Lechowi Wysockiemu.

 2019-06-17

 1445

 w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu B. Bix Aliu

 2019-06-17

1444

w sprawie przystąpienia do sporządzenia list mieszkaniowych na rok 2019

2019-06-14

1443

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Nadwodnej

2019-06-14

1442

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie lokalu użytkowego o powierzchni 99,60 m2, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum B 11 A w Krakowie.

 

2019-06-14

 1441

  sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Białoruskiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-06-14

 1440

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Hołdu Pruskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-06-14

 1439

 w sprawie zmiany rodzaju działalności prowadzonej na części lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym na os. Centrum B 7 w Krakowie, wynajmowanego przez Stowarzyszenie „B 1”, z siedzibą w Krakowie na os. Centrum B 7

 2019-06-14

 1438

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół nr 1 im. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy Ułanów 3 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-06-14

 1437

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części budynku oraz terenu szkolnego znajdującego się na nieruchomości położonej przy Al. Mickiewicza 5, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-06-14

 1436

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, działającego przy Prezydencie Miasta Krakowa

 2019-06-14

 1435

 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy - lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem.

 2019-06-14

 1434

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 58 % bonifikaty od ceny ustalonej z uwzględnieniem nakładów poniesionych na adaptację lokalu

 2019-06-14

 1433

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76 % bonifikaty

 2019-06-14

1432

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Innowacji Miejskich

2019-06-14

1431

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

2019-06-14

1430

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia pani Hannie Bieluszko-Światłoń.

2019-06-14

1429

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Krzysztofowi Zanussiemu.

2019-06-14

 1428

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mączyńskiego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

 2019-06-14

 1427

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kwiecistej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 2019-06-14

 1426

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1939/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.07.2016 r. w sprawie określenia zasad zarządzania portfelem projektów w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-06-14 

 1425

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 55 obręb 45 Krowodrza, wraz z prawem własności posadowionych na niej składników budowlanych i roślinnych, z przeznaczeniem na urządzenie ogólnodostępnej zieleni miejskiej przy ul. Łokietka w Krakowie.

2019-06-14 

 1424

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej.

 2019-06-14

 1423

 w sprawie przekazania dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej elewacji budynku przy pl. Matejki 11 w Krakowie do Krakowskiego Forum Kultury.

 2019-06-14

 1422

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Myśliwskiej 64 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-06-14

 1421

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Modrzewiowej 23 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-06-14 

1420 

 w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

2019-06-14 

1419 

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 852 i 854).

2019-06-14 

1418

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 750 i 754, rezerwy celowej do działu 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 801, 852 i 854).

2019-06-14 

1417

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750 i 751).

2019-06-14 

1416

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750 i 751).

2019-06-14 

1415

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 900).

2019-06-14 

1414 

 zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 854).

2019-06-14 

1413

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 755, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921).

2019-06-14 

1412

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 11 umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. Dygasińskiego 25 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

2019-06-14 

1411 

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2517/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 września 2018r. w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców – w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkiem.

2019-06-14 

1410

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-06-14 

 1409

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 39/10 obręb 40 Krowodrza pod poszerzenie ul. Truszkowskiego.

2019-06-14 

 1408

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 193/10000 części w nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-06-14 

 1407

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Dworcowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-06-14

 1406

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3900/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-06-14 

1405

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 7, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-06-14 

1404

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. M. Samozwaniec w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-06-14 

 1403

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 32/7 obręb 40 Krowodrza pod poszerzenie ul. Truszkowskiego.

2019-06-14 

1402 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kruszwickiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-06-14 

1401 

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4254/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-06-14 

1400

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4277/127604 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 46 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-06-14 

1399 

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice Południe”.

2019-06-14 

1398 

 w sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Malborska”

2019-06-14 

1397

w sprawie upoważnienia do odbycia Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków.

2019-06-14

1396

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Zieleniewskiego.

2019-06-10

 1395

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 152/1 i 152/3 obręb 59 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap II.

 2019-06-10

 1394

 w sprawie określenia zasad ewidencjonowania czasu pracy oraz rozliczania kosztu pracy wykonanej przez jednostki realizujące projekty Gminy Miejskiej Kraków współfinansowane z Programów i Funduszy Unii Europejskiej i innych, pozaunijnych źródeł finansowania w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa

 2019-06-11

 1393

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

 2019-06-11

 1392

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego

 2019-06-11

1391

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Sportowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-10

 1390

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 27 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56% bonifikaty

 2019-06-12

 1389

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie.

 2019-06-12

 1388

 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

 2019-06-12

1387 

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Wielickiej

2019-06-07 

1386

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Tynieckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-07

1385

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Walerego Sławka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-07 

1384

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Golikówka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-07

1383

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Powstańców do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-07

1382

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2019-06-10

1381

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-06-10

1380

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Krystyna z Ostrowa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-10

1379

w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

2019-06-10

 1378

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1776/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami

2019-06-11 

 1377

w sprawie ustanowienia na okres 30 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z siedzibą przy Rynku Głównym nr 35, na nieruchomości zabudowanej Barbakanem celem prowadzenia działalności statutowej

2019-06-11 

 1376

 w sprawie przyznania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania w I półroczu 2019 roku do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2019-06-11 

1375 

 w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów pośrednich przez jednostki realizujące projekty Gminy Miejskiej Kraków współfinansowane z Programów i Funduszy Unii Europejskiej i innych, pozaunijnych źródeł finansowania w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa

 2019-06-11

1374

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 754, 851, 852, 853, 855, 900 i 921).

2019-06-10

1373

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 754, 851, 852, 853, 900 i 921).

2019-06-10

1372

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 854, 900 i 926).

2019-06-10

1371

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 854, 900 i 926).

2019-06-10

1370

w sprawie upoważnienia do odbycia Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jednoosobowych Spółek Gminy Miejskiej Kraków.

2019-06-11

1369

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700 i 855).

2019-06-10

1368

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700 i 855).

2019-06-10

1367

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751, 851 i 921).

2019-06-10

1366

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 851 i 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 751).

2019-06-10

1365

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału wynoszącego 1/8 części nieruchomości składającej się z działki nr 99/1 obr. 57 Podgórze, objętej zakresem planowanego Parku Aleksandry.

2019-06-10  

1364

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 151 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy os. Niepodległości 4 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-06-10 

1363

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 852, 855 i 921).

2019-06-10

1362

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 852 i 921).

2019-06-10

1361

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”.

2019-06-07

1360

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Ludwisarzy 6.

2019-06-10

 1359

w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół, zespołów szkół i placówek w Krakowie

2019-06-10

  1358 

w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna

2019-06-10 

 1357

 w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „System kontroli w zakresie egzekwowania zakazu spalania paliw stałych w instalacjach na terenie Miasta Krakowa”

2019-06-10 

1356

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 47 usytuowanego w budynku na os. Przy Arce 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty.

2019-06-07

1355

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 45 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 15 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty

 2019-06-07

1354

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/1640/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu (z późniejszymi zmianami).

2019-06-04

1353

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LXII/1347/17 w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 - 2020.

2019-06-07

1352

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

2019-06-07

1351

zmieniające zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie realizacji projektu pn.: „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu”(Innovative technological platform to improve management of green areas for better climate adaptation; akronim LIFE URBANGREEN).

2019-06-07

1350

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wiązowej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 2019-06-07

1349

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Brzeskiej na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-06-07 

1348

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXI/1973/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów ZIT".

2019-06-07

 1347

 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców - lokali użytkowych wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie pod budynkami.

 2019-06-07

 1346

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 331/2 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza położonej przy ul. Lea w Krakowie w drodze bezprzetargowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką nr 331/1 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza spełniać będzie wymogi działki budowlanej.

2019-06-07 

 1345

 w sprawie powołania składów osobowych komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektorów Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków „Zachód”.

 2019-06-07

 1344

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 83 % bonifikaty

2019-06-07 

 1343

 w sprawie czasowego nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa pod lokalizację elementów wyposażenia przestrzeni miejskich imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

2019-06-07 

1342

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym krakowskim członkom Związku Harcerstwa Polskiego

2019-06-05

1341

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym członkom Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

2019-06-05

1340

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 30 listopada 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2019-06-04

 1339

 w sprawie zmiany umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska – Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku przy ul. Św. Jana 2 w Krakowie.

2019-06-04

 1338

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-06-04 

1337

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bieżanowskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-06-04

1336

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zakrzowieckiej

2019-06-04

1335

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Obrony Tyńca w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-06-04

1334

w sprawie obniżenia stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o metrażu 407,30 m2, stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Jagiellońskiej 5 w Krakowie.

2019-06-04

1333

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Wąwozowej

2019-06-04

1332

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Wolności oraz ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i przejścia z mediami.

2019-06-04

1331

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39.

2019-06-04  

 1330

w sprawie powołania komisji do spraw ustalania szkód, szacowania strat i ustalania skutków powstałych wskutek klęsk żywiołowych oraz powołania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach domowych

2019-06-04 

1329

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w os. Szkolnym 17 i 26 pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-06-04

1328

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2019 roku zadania publicznego pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-06-04

1327

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego pn. „Młodzież działa lokalnie” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

2019-06-04

1326

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Księdza Franciszka Trockiego

2019-06-04

1325

w sprawie zmiany zarządzenia nr 308/2018 w sprawie oddania części nieruchomości położonej przy ul. Tynieckiej w Krakowie w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14

2019-06-04

 1324

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 r.

2019-06-03 

1323

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-06-03

1322

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 851, 853, 921 i 926).

2019-06-03

1321

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926).

 

2019-06-03

1320

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 900).

2019-06-03

1319 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023.

 2019-06-04

1318 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie  i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie, rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Krakowie. 

2019-06-04 

 1317

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa

2019-06-04 

1316

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej w rejonie ulicy Opolskiej oraz ulicy Batalionu ”Skała” AK.

2019-06-04

1315

w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości

2019-06-04

1314

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków

2019-05-31

1313

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Orawskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-05-31

1312

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Karaszewicza - Tokarzewskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-05-31

1311

 w sprawie powołania Komisji Nagród Miasta Krakowa

2019-05-31 

1310

 w sprawie utraty mocy obowiązującej upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-05-31

1309

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie Al. Zygmunta Krasińskiego, Al. 3 Maja oraz Al. Marszałka Ferdinanda Focha na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-05-31

1308

 w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego  z utrzymaniem terenu przyległego do budynku Urzędu Miasta Krakowa zlokalizowanego przy ul. Na Załęczu 2.

2019-05-31 

1307

 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady wnoszenia i zwrotu wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia zaliczek w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i postępowaniach o udzielenie koncesji na roboty budowlane i usługi oraz umowach o zamówienie publiczne i koncesję na roboty budowlane lub usługi.

 2019-05-31

1306

 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. W. Reymonta 20 do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2019-05-31 

1305

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. W. Reymonta 20 do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz spółki pod nazwą: Wisła Kraków S.A. na okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

2019-05-31 

1304

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Spółdzielczym 6, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-31

1303 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Mała Góra, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o

2019-05-31 

1302

w sprawie zasad organizacji medycyny szkolnej w latach 2019-2021 w samorządowych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i placówkach na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

2019-05-31

 1301

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych im. Zenona Klemensiewicza z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-31

 1300

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonych w os. Szkolnym 18, 19 i 19A pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-31

 1299

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A

 2019-05-31

 1298

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzewowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-05-31

1297 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Na Załęczu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-05-31

1296

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2019-05-31

1295

 w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ustalenia szczegółowej procedury realizacji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa w roku 2019 na poziomie ogólnomiejskim oraz dzielnicowym

2019-05-31

 1294

 w sprawie zmiany kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków uprawnień z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

 2019-05-31

 1293

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 801)

 2019-05-31

 1292

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801)

 2019-05-31

 1291

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 2019-05-31

 1290

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 2019-05-31

 1289

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-05-31

 1288

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 754, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 2019-05-31

 1287

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851, 854 i 926).

 2019-05-31

 1286

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

 2019-05-31

 1285

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 758 i 854).

 2019-05-31

 1284

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 854).

 2019-05-31

 1283

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 600, 700, 750, 758, 851, 855 i 921).

 2019-05-31

 1282

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 010 i 750, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 851 i 855).

 2019-05-31

 1281

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 010).

 2019-05-31

 1280

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010).

 2019-05-31

 1279

  sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 852, 855 i 900).

 2019-05-31

 1278

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 855 i 900).

 2019-05-31

1277 

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków lokalu mieszkalnego położonego w budynku Samorządowego Przedszkola nr 45 ul. Piekarska 14.  

2019-05-31 

 1276 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5242/697942 części w nieruchomości gruntowej związanego  z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Aleksandry nr 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-05-31 

1275 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

2019-05-31 

1274

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Drożyska.

2019-05-31

1273

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 21 czerwca 2019 r.

 

2019-05-31

1272

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2019-05-30

1271

w sprawie zmiany przeznaczenia i adaptacji na cele mieszkaniowe części wspólnej nieruchomości tj. części pomieszczenia szybu i przyłączenie jej do lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku nr 12 na os. Stalowym w Krakowie – stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Miejskiej Kraków oraz zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej

 2019-05-30

1270 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa wotum zaufania

2019-05-30 

1269 

w sprawie zatwierdzenia Raportu o stanie Gminy 2018

2019-05-30 

1268

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy Al. Zygmunta Krasińskiego na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-05-30 

1267

zmieniające zarządzenie Nr 3285/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnionego do przeprowadzania wspólnych postępowań i udzielania zamówień w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Krakowa i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

2019-05-30

1266

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Gen. Michała Karaszewicza - Tokarzewskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-30

1265

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ludwika Pasteura na rzecz Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

2019-05-30

1264

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 61 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Popławskiego 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-30

1263

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-05-29

1262

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w os. Szkolnym 37, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej w udziale 74/100 części

2019-05-30

1261

 zmieniające zarządzenie Nr 2998/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółdzielniami Mieszkaniowymi działającymi na jej terenie

2019-05-29 

1260

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 69/4, nr 425/3, nr 428/8, nr 69/5, nr 428/9, nr 69/6, nr 428/6, nr 428/5 i nr 425/1 obr. 60 Podgórze, wchodzącej w zakres oraz stanowiącej dopełnienie obszarowe do planowanego Parku Rzecznego Drwinka w Krakowie. 

2019-05-29

1259

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

2019-05-30

1258

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym krakowskim propagatorom sportu.

2019-05-29

1257 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej – Parafii pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy  Wioślarskiej w Krakowie wraz z udzieleniem 95 % bonifikaty od jej ceny.

2019-05-28 

1256 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację  w 2019 roku zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup”  w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-05-28 

 1255

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Emila Godlewskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-05-28

1254

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Gen. Okulickiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-28 

1253

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki.

2019-05-28

1252

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia Szkole Podstawowej nr 31 im. Henryka Jordana w Krakowie.

2019-05-28

1251

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Szarotki na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-28

1250

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym pracownikom Muzeum Krakowa.

2019-05-28

1249

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem.

2019-05-28

1248

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

2019-05-28

1247

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1028/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

2019-05-28

1246

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania w udziałach odpowiednio po 1/6 części w stosunku do 3 osób oraz w udziale 1/4 części w stosunku do 1 osoby, zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/301518 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 43 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-05-28 

1245

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr CII/2665/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności

2019-05-28

 1244

 w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik” i rozpoznania pism w zakresie nie stanowiącym uwag.

 2019-05-28

1243

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Krakowa.

2019-05-27

 1242

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 754, 758, 851, 852, 853 i 855).

2019-05-27  

 1241

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 852).

 2019-05-27

 1240

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-05-27  

 1239

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 801, 852, 855, 921 i 926).

 2019-05-27

 1238

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 402

2019-05-27 

1237

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Wyki na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-24

1236 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

2019-05-24 

1235 

w sprawie powołania w I półroczu 2019 r. Komisji ds. przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dofinansowania do opłat (czesnego) pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe.

2019-05-24 

1234 

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego działki nr 27/4 obr. 48 Nowa Huta, stanowiącej integralną część Parku im. Stefana Żeromskiego

 2019-05-24

1233

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

2019-05-24 

1232

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bugaj w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-05-24

 1231

 w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji Promocji oraz powołania Komitetu Sterującego Promocją Miasta Krakowa

 2019-05-24

 1230

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi 78 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-24

 1229

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Monte Cassino 31, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-24

1228

zmieniające zarządzenie Nr 2375/2017 w sprawie realizacji Projektu pt. „Rodzicu, nie jesteś sam!” z późn. zm.

2019-05-24

1227

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kalinowej, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2019-05-24

1226

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

2019-05-24

1225

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Księcia Józefa do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-24

1224

w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej (poprzez ich sprostowanie) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek Dębnicki 3.

2019-05-24

1223

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z realizacją wycinki fitosanitarnej drzew w związku z planowanym utworzeniem parku przy Dworze Czeczów.

 

2019-05-24

1222

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu pn. „Wisła Łączy”.

2019-05-24

1221

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

2019-05-24

 1220

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Krakowie przy ul. Krowoderskiej nr 47.

2019-05-24

 1219

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 155/3 oraz udziału 1/5 części działki nr 155/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucickiej.

 2019-05-24

 1218 

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Kolistej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-24 

 1217

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki nr 155/4 oraz udziału 1/5 części działki nr 155/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucickiej

2019-05-24 

 1216

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267

2019-05-24 

1215

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym krakowskim członkom Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

2019-05-24

1214

w sprawie nieodpłatnego przekazania dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej elewacji budynku przy pl. Matejki 11 w Krakowie.

2019-05-24

1213

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1013/2019 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i realizacji zadań wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2019-05-24

1212

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 751 i 801)

2019-05-23

1211

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 700, 710, 751 i 801)

2019-05-23

1210

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852 i 900)

2019-05-23

1209

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 852 i 900)

2019-05-23

1208 

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie kształcenia w nowym zawodzie w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia nr 30 w Krakowie.

2019-05-22 

1207

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 10 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 72% bonifikaty.

2019-05-22

1206

w sprawie powierzenia Zarządowi Zieleni Miejskiej w Krakowie zadania związanego z usunięciem uszkodzonych elementów konstrukcyjnych z placu zabaw usytuowanego na terenie boisk Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 w Krakowie.

2019-05-22

1205

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 231 obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”.

 2019-05-22

1204

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Łanowej 43 d, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41.

 2019-05-22

1203

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-05-22

1202

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Polonijnej.

2019-05-22

1201

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego będącego w ewidencji inwentarzowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2019-05-22

1200

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” – druk nr 378

 2019-05-22

 1199

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców

 2019-05-22

 1198

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Obrońców Krzyża do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-05-22

 1197

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Krzewowej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 2019-05-22

1196

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2019-05-22

1195

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie pomiędzy 17 czerwca 2019 r. a 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców pn. Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne.

2019-05-22

1194

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 17 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Młodzież działa lokalnie”.

2019-05-22

1193

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w okresie od 24 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Fundusz wkładów własnych”.

2019-05-22

1192

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa udzielonych Pani Dorocie Iwanickiej

2019-05-22

1191

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Drożyska.

2019-05-21

1190

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-05-21

1189

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-05-21 

1188

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3739/1000617 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni

2019-05-21

1187

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5134/1051152 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń

2019-05-21

1186

w sprawie darowizny na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

2019-05-21

1185

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37.

2019-05-17

1184

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

2019-05-17

 1183

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Teatralnym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-21

 1182

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-05-21

 1181

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Zielonym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-21 

 1180

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zielińskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-05-21

1179

w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

2019-05-21

1178

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Prowadzenie działań prewencyjnych wśród osób starszych”

2019-05-17

1177

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Prowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Bezpieczny Kraków”

2019-05-17

1176

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Przeszkolenie mieszkańców Krakowa w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku NZK”

2019-05-17

1175

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Tymiankowej

2019-05-17

1174

w sprawie trybu powiadamiania wyborców o miejscu i czasie udostępnienia spisu wyborców w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15, w 2019 r.

2019-05-17

 1173

 w sprawie wyrażenia zgody­­­­­­­ na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Gnieźnieńskiej na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S. A.

2019-05-17 

 1172

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach.

 2019-05-17

 1171

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4175/273233 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części.

 2019-05-17

1170

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 176/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Włoskiej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

  2019-05-17

1169 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze” - druk nr 296.

2019-05-17 

1168

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-05-17

1167

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 1741/100000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Lipskiej 55 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

 2019-05-17

1166

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 44/240 części w działkach ewidencyjnych nr 157/211 i nr 157/214 obr. 7 Nowa Huta, położonych przy ul. Kłosowskiego.

2019-05-17

1165 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów wynoszących łącznie 10/20 części działki położonej przy ul. Dożynkowej.  

2019-05-17 

1164 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Fortecznej do oddania w użyczenie.

2019-05-17 

1163 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 226 obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”.

2019-05-17 

1162

w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania.

2019-05-17

1161

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Stojałowskiego 31 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-17 

1160

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji wykazów imprez stałych na terenie Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica oraz opracowania wykazów imprez stałych dla pozostałych terenów Gminy Miejskiej Kraków

 

2019-05-17

1159

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Senatorskiej 35 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-17

1158

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pn. „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” w okresie pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-05-17

1157

w sprawie sprzedaży udziałów Gminy Miejskiej Kraków w nieruchomościach położonych przy ul. Pększyca - Grudzińskiego w Krakowie w drodze bezprzetargowej i rozłożenia płatności ceny na raty.

2019-05-17 

1156

w sprawie przeznaczenia na potrzeby Wydziału Obsługi Urzędu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy al. Daszyńskiego 19 w Krakowie.

2019-05-17

1155 

 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Babińskiego 25, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Babińskiego 25.

2019-05-17 

1154

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do European Metropolitan Transport Authorities : EMTA

2019-05-17

 1153

 w sprawie oddania nieruchomości położonej przy pl. Szczepańskim 3A w Krakowie w użyczenie na rzecz Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” z siedzibą przy pl. Szczepańskim 3A w Krakowie.

2019-05-17 

 1152

 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności i prawa współwłasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków na cele realizacji inwestycji drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta Krakowa

 2019-05-17

1151

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz utraty mocy obowiązującej zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

2019-05-17

1150

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Podmiłów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-17

 1149

 w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 854 i 900).

 2019-05-17

1148 

 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 854 – zadania dzielnic).

 2019-05-17

1147 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 w oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic). 

2019-05-16 

1146

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921, 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 852 – zadania dzielnic).

2019-05-16 

1145 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 854 i 926).

2019-05-16 

1144 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926).

2019-05-16 

1143

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 710, 754, 758, 852, 853 i 921).

2019-05-16 

1142 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 710, 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 754 i 852). 

2019-05-16 

1141 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 852 i 855).

2019-05-16 

1140 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 855 oraz zmian w planie wydatków w dziale 750).

2019-05-16 

1139 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 755, 758, 852, 853, 900, 921 i 926).

2019-05-16 

1138 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 853 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 755, 852, 900 i 926).

2019-05-16 

 1137

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 381/7 obr. 29 Krowodrza, celem realizacji budowy parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”.

 2019-05-15

1136

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 24 do 26 maja 2019 r.

2019-05-15

1135

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 19 do 22 maja 2019 r.

 

2019-05-15

1134

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Kraków do nieograniczonego przetargu pisemnego - ofertowego w celu nabycia nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Łokietka 25 tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 55 obręb 45 Krowodrza, wraz z prawem własności posadowionych na niej składników budowlanych i roślinnych.

2019-05-14

1133 

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Działkowej.

2019-05-14 

1132

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej 39/1 obr. 74 Podgórze, położonej przy ul. Kolnej w Krakowie

2019-05-14

1131

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym krakowskim dziennikarzom.

2019-05-14

1130

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600 i 900).

2019-05-14

1129

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 900)

2019-05-14

1128

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 i 921).

2019-05-14

1127

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

 

2019-05-14

1126

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 854)

2019-05-14

1125

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-05-14

1124

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Budziszyńskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-05-13

1123

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 921).

2019-05-13

1122

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 921).

2019-05-13

1121

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 751, 755 i 921).

2019-05-13

1120

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 751, 755 i 921).

2019-05-13

1119

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 010, 700, 752, 754, 852, 853 i 855).

2019-05-13 

1118

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 010, 700, 752, 754, 852, 853 i 855).

2019-05-13

1117

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-05-13

1116

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

2019-05-13

1115

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801, 852, 853, 854 i 855).

2019-05-13

1114

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Skwerowej

2019-05-13

 1113

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Zielińskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-13 

1112 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 688/2009 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Krakowa

2019-05-13 

 1111

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 374/10 obr. 29 Krowodrza, celem realizacji budowy parkingu P&R wchodzącego w skład inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej”.

2019-05-13 

 1110

 w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu

 2019-05-13

  1109 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C” – druk nr 342.

 2019-05-13

 1108

 w sprawie dysponowania pomieszczeniami obiektu Centrum Kongresowe ICE Kraków na mocy porozumienia nr W/V/113/PT/10/2015 z dnia 25 września 2015 r.

 2019-05-13

1107

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 512 obręb 33 Krowodrza

2019-05-13

1106

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki nr 12 obr. 9 Podgórze, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Zakrzówek-Zielna” w przeważającej części pod tereny zieleni urządzonej – ZP.1

2019-05-13

1105

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Krzyżanowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-10 

1104

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Odrzańskiej.

2019-05-10

1103

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na współwłasność zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Staffa, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-05-10

1102

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Siemaszki do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-10

1101

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Ostrów, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-05-10

1100

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Buszka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-10

1099

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Duża Góra, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej i ul. Telimeny na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 

 2019-05-10

1098

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem oraz w sprawie uchylenia zarządzenia nr 862/2014 z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy – w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem (z późń. zm.).

2019-05-10

1097

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ulicy Kąkolowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-10 

 1096

 zmieniające zarządzenie Nr 1084/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa

2019-05-10 

 1095

 w sprawie wprowadzenia Programu Rekomendacji Organizatorów Podróży Motywacyjnych w Krakowie i Małopolsce

 2019-05-10

 1094

 w sprawie wprowadzenia systemu rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Kongresów (PCO)

 2019-05-10

 1093

 

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów położonych w Krakowie przy ul. Powstańców na nieruchomości, której trwałym zarządcą jest Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

 

 2019-05-10

 1092

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Stańczyka

 2019-05-10

 1091

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie w rejonie ul. Duża Góra, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej i ul. Telimeny na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

 2019-05-10

 1090

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Chylińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-05-10

1089

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Ks. Mączyńskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-10

1088

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Gen. Bolesława Roi do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-10

1087

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Czerskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-10

1086

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Karola Darwina, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-10

1085

w sprawie ustalenia preliminarza kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w 2019 roku

2019-05-10

1084 

 w sprawie ustalenia podstawy i wysokości wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

2019-05-13 

1083 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy  ulicy Na Załęczu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-05-10 

 1082 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr CXIV/2996/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47 % bonifikaty

2019-05-10 

 1081

 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Podatku VAT

2019-05-10 

 1080

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

 2019-05-10

 1079

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Miłej

 2019-05-10

1078

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie

2019-05-10

1077

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Lubicz 4 w Krakowie

2019-05-10

1076

w sprawie zatwierdzenia rocznych – za rok obrotowy 2018 – sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Miejska Kraków jest organizatorem lub współorganizatorem.

2019-05-10

1075

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Dąbrowskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-10

1074

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 1053/2019 w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 10 maja 2019 r.

2019-05-10

1073

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotuzwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20458 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie doinformacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-05-09

1072

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ulicy Franciszka Wężyka, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-09

1071

 w sprawie unieważnienia identyfikatora oraz zmiany zarządzenia Nr 1246/2018 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”.

2019-05-09 

1070

 w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zawarcie umowy najmu nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. Mogilskiej

2019-05-09 

1069 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Rogozińskiego w Krakowie.

2019-05-09 

1068

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą przy ul. Cystersów w Krakowie.

2019-05-09 

1067 

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Miłej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-05-09

1066 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ukośnej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 2019-05-09

1065

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Willowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-05-09

1064

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 1/24 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr; 546/30, 546/32, 546/8, 546/22, 546/23, 546/24, 546/25, 546/26, 546/27, 546/28, 546/29, 546/31, 114/84 obr. 10 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ul. Zielnej w Krakowie.

 2019-05-09

1063

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie na osiedlu Zgody na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-05-09

1062

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. T. Ptaszyckiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

 2019-05-09

1061

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 751, 758, 851, 852 i 854).

2019-05-09 

1060

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 852 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 751 i 852).

 2019-05-09

1059

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 852, 900 i 921).

2019-05-09 

1058

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 852, 900 i 921).

2019-05-09 

1057

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 752 i 758).

2019-05-09 

1056

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 752).

2019-05-09 

1055

 w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 758, 801, 853, 855, 900 i 921).

 2019-05-09

1054

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 921, rezerwy celowej do działów: 710 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 853, 855 i 900).

 2019-05-09

1053

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniu 10 maja 2019 r.

2019-05-08

1052

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 10/64 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym położonym w Krakowie przy ul. Mogilskiej Nr 98, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2019-05-07 

1051

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości, położonej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie.

 

 2019-05-07

1050 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

2019-05-07 

 1049

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie  umowy najmu części nieruchomości położonej  w Krakowie przy ul. Ćwikłowej 1 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej, celem dalszej eksploatacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej.

2019-05-07 

 1048

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-05-07 

1047

w sprawie zmiany umowy użytkowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wysłouchów 28 ustanowionego na rzecz Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Krakowska z siedzibą w Krakowie ul. Nazaretańska 1

2019-05-07

1046

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Myśliwskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-05-07

1045

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 27 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49% bonifikaty.

 2019-05-07

1044

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3974/503359 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-05-07 

1043

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3910/1004185 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-05-07

1042

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

 

2019-05-07

1041

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka”

 2019-05-07

1040 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka”.

2019-05-07 

1039

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych

2019-05-02

1038 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 141 im. Ks. Jana Twardowskiego z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. J. Sawy – Calińskiego 12, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej w udziale 995/1000 części.

2019-05-06 

1037

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów najmu obejmujących część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Kraków – Miasta na prawach powiatu położonej przy ul. Odmętowej.

2019-05-06 

1036

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Na Załęczu, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-06

1035

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2018 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego

2019-05-06

1034

w sprawie zatwierdzenia wyników oraz ustalenia wysokości czynszu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia w ramach XVII edycji Programu Pomocy Lokatorom

2019-05-06

1033

zmieniające zarządzenie Nr 3620/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Osiedlowe place zabaw”.

2019-05-06

 1032

 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 9 marca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie w latach 2019-2022 oferty dodatkowe

 

 2019-05-06

1031

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2019-05-06

1030

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Franciszka Wężyka, na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

2019-05-06

1029

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 96 usytuowanego w budynku na os. Centrum C 1 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty

2019-05-06

1028

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat

2019-05-07

1027

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Lubomirskiego 21 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-02  

 1026

 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 180/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań podejmowanych w obszarze dróg publicznych celem zapewnienia płynności ruchu drogowego

2019-05-02 

1025

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4931/1151636 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Jagodowej 19 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-05-02

1024

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15b pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-05-02

1023

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 25 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 71 % bonifikaty

2019-05-02

1022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 159/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu.

2019-05-06

1021

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka” w Krakowie.

2019-05-06

 1020

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Longinusa Podbipięty na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

 

2019-05-02 

 1019

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji z siedzibą w Krakowie umów użyczenia i najmu części budynku znajdującego się na nieruchomości położonej przy ul. Ułanów 9 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-05-02 

 1018

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Profesora Walerego Goetla z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Brzozowej 5, pozostających w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-05-02 

1017

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania publicznego pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2019-05-02

1016 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sokolej (działka nr 550/3), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-05-02 

1015 

w sprawie przyznania nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół Poligraficzno – Medialnych.

2019-05-02 

1014 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Miasta S.A.

2019-05-02 

1013

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i realizacji zadań wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

2019-05-02

1012

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na nieruchomości, położonej w Krakowie przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie, pozostającej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2019-04-29 

1011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

1010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Krakowie umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Aleksandry 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

1009

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

1008

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej w rejonie ul. Radnickiego.

2019-04-29

1007

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Cechowej.

2019-04-29

1006

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu działki położonej przy ul. Maćka z Bogdańca.

2019-04-29

1005

w sprawie powołania członków Kapituły honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D. 2018” i określenia regulaminu pracy Kapituły opiniującej kandydatury do honorowego tytułu „Przyjaciel Sportu A.D.2018”.

2019-04-29

1004

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15 d pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-04-29

1003

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 314

2019-04-29

1002

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 855 i 921).

2019-04-29

1001

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855) – druk Nr 311

2019-04-29

1000

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-04-29

 999

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 354/2019 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. jakości obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych.

2019-04-29 

 998

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie umów najmu, użyczenia i dzierżawy części nieruchomości położonej przy al. Kijowskiej 8, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-29

 997

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sokolskiej 17 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-29

 996

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw oraz upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-29 

995

w sprawie ustanowienia na okres 30 lat na udziale 43703/49267 części nieruchomości położonej u zbiegu ulic Siwka i Na Załęczu odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 188, celem prowadzenia działalności statutowej oraz zrealizowania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

2019-04-29

  994 

w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych samorządowych przedszkoli, szkół i placówek w Krakowie.   

2019-04-29

  993 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 86 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Krakowie, kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Jagiellońskie 18, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29 

 992

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz określenia zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2019-04-29 

 991

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie stypendiów dla uczniów i studentów pochodzenia polskiego, urodzonych i zamieszkałych na stałe  w krajach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich uczących się  w Krakowie oraz upoważnienia do rozstrzygania w sprawie udzielania tych stypendiów.

2019-04-29 

 990 

w sprawie udzielania dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

2019-04-29 

 989

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole Nr 111 „POD MODRZEWIEM” z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej na [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Bożena Nizio Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29 

988

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2697/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa”

2019-04-29

987

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 56 im. Tadeusza Rejtana z siedzibą w Krakowie, umów najmu części nieruchomości położonej przy ul. Fredry 65-71, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

986

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie kolejnych umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w Krakowie, os. Kolorowe 29a, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-29

985

zmieniające zarządzenie Nr 3587/2014 w sprawie powołania i określenia zasad działania komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom

2019-04-29

984

w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

2019-04-26

983

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CVII/2758/18 z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek.

2019-04-26

982

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Zarządu Dróg Miasta Krakowa

2019-04-26

981

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Ks. Kard. Sapiehy, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

2019-04-26

980

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Oboźnej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-26

 979

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ul. Wiedeńskiej.

2019-04-26 

978

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji  w roku 2019 zadania publicznego w zakresie  „działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”.

2019-04-26 

 977 

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 2409/2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia relacji pomiędzy Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa a miejskimi jednostkami organizacyjnymi w pionie Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

2019-04-26 

976 

zmieniające Zarządzenie Nr 3497/2017 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego  ds. uzupełnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków informacji  o podmiotach zarządzających bądź gospodarujących nieruchomościami będącymi wyłączną własnością Gminy Miejskiej Kraków

2019-04-26 

 975

 w sprawie sprzedaży udziału Gminy Miejskiej Kraków w nieruchomości położonej przy ul. Boruty - Spiechowicza w Krakowie w trybie bezprzetargowym.

 2019-04-26

 974

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości położonej przy ulicy Gen. Bolesława Roi.

 2019-04-26

 973

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych pełnomocnictw oraz upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-26 

 972

 w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

 2019-04-26

 971

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie umowy użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Na Błonie 15 d pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-26

970

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Krakowie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. 2 Pułku Lotniczego 21, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-26

969

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Dobczyckiej 20 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-26

968

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

2019-04-26

967 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2019-04-24 

966

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Na Stoku 52 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 

2019-04-24  

965

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 – zadania dzielnic)

2019-04-25

964

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 851, 854 i 855)

2019-04-25

963

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 758, 801, 854 i 926)

2019-04-25

962

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 854 i 926)

2019-04-25

961

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750 i 801)

2019-04-25

960

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 750 i 801)

2019-04-25

959

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758)

2019-04-25

958

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754)

2019-04-25

957

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 754, 758, 852, 853, 855, 900 i 921)

2019-04-25

956

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 852, 853, 855 i 921)

2019-04-25

955

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852, 855 i 921)

2019-04-25

954

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852, 855 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 852 i 855)

2019-04-25 

953

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 852, 855, 900 i 921)

2019-04-25

952

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801, 852, 855, 900 i 921)

2019-04-25

951

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 w oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic)

2019-04-25

950

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 855,900, 921, 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801 i 900 – zadania dzielnic)

2019-04-25

949

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu Stypendia Twórcze Miasta Krakowa w roku 2019

2019-04-24

948 

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hodura w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-04-24

947

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z siedzibą w Krakowie, umów najmu i użyczenia części nieruchomości położonej w os. Teatralnym 35, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-24

 946

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 91 z siedzibą w Krakowie, kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej przy os. Handlowym 4, pozostającej w trwałym zarządzie samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-24

945

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Strąkowej 3a w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-24

944

w sprawie ustalenia indywidualnej stawki czynszowej netto za najem lokalu użytkowego o powierzchni 154,06 m2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Brackiej 1a w Krakowie.

2019-04-24

943 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dekerta Nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej.

2019-04-23 

942

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Nowosądeckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-23

941

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy Korfantego, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych wraz z rozłożeniem na raty ceny nieruchomości.

2019-04-23

 940

 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-04-19

 939

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Majówny do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

 2019-04-19

 938

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Skwerowej 3 pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-19

 937

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od trójki wnioskodawców po 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5204/413512 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio w części własność wnioskodawców.

2019-04-23 

 936

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie przy ul. Bulwarowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-23 

 935

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Samorządowe Przedszkole nr 187 im. „Pod Lipami” w Krakowie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej na os. Piastów 48, pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

 2019-04-23

 934

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy obejmującej część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Srebrnych Orłów

2019-04-23 

933

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 52 położonym przy ul. Dietla w Krakowie.

2019-04-23

932

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

2019-04-23

931

w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy Miejskiej Kraków, z pominięciem kolejności złożenia wyroku

2019-04-23

930

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 6 maja 2019 roku do 31 października 2020 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

2019-04-23

929

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 158 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Strąkowej 3a w Krakowie pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-19

928

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku umowy najmu części nieruchomości położonych przy ul. Monte Cassino 31, pozostających w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-19 

927

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy al. Skrzyneckiego 12 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

2019-04-19

926 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 256/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek główny specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Imbramowskiej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

 2019-04-23

925 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3900/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Nowosądeckiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

2019-04-23 

924 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do samorządowych burs i internatów, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2019-04-23 

923 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4254/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-23 

 922

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/621/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu Specjalistycznemu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

2019-04-19 

921

w sprawie administrowania w imieniu Gminy Miejskiej Kraków nieruchomością położoną na os. Willowym 35

2019-04-19 

920 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-04-19 

919

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania Srebrnego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, obecnie Muzeum Krakowa.

2019-04-23

918

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyznania Brązowego Medalu „CRACOVIAE MERENTI” dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi.

2019-04-23

 917

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w okręgu wyborczym nr 15 w 2019 r.

2019-04-23 

 916

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Grand przy ul. Sławkowskiej 5-7 w Krakowie

2019-04-23 

 915

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

2019-04-23 

 914

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Fatimskiej.

 2019-04-19

 913

 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych w rejonie ul. Fatimskiej.

  2019-04-19

 912

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Konwaliowej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

  2019-04-19

 911

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową Nr 134 z siedzibą w Krakowie umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Kłuszyńskiej 46 w Krakowie pozostającej w trwałym zarządzie ww. samorządowej jednostki oświatowej

  2019-04-19

910 

 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”

 

2019-04-23 

909 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”.

 2019-04-23

908 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5537/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-18 

907 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF” - druk nr 299.

 2019-04-18 

 906

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1336/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

 2019-04-18

905

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa udzielonego Andrzejowi Majewskiemu

2019-04-18

904

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Włodarczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-18

903

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, niezabudowanych i zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonych w Krakowie przy ul. Tynieckiej Nr 90

2019-04-18

902

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Nowowiejskiej Nr 9 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2019-04-18

901 

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3730/710222 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Św. Benedykta 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców w odpowiednio 90/100 i 10/100 częściach.

 2019-04-18

900

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 162/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Mistrzejowice 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców.

201-04-18

899

w sprawie wyrażenia zgody na zarządzanie przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie urządzeniami wodnymi i wodno - melioracyjnymi.

2019-04-18

898

w sprawie wyrażenia zgody dla Sądu Apelacyjnego w Krakowie na zawarcie umowy użyczenia części powierzchni nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 3

2019-04-18

897

w sprawie upoważnienia do zastępowania Prezydenta Miasta Krakowa podczas nieobecności w dniach od 23 do 24 kwietnia 2019 r.

 

 2019-04-18

896

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Włodarczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-18

895

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako działki nr 254/44, 254/45, 254/50, 254/51, 303/4 oraz 303/6 obręb 21 jednostka ewidencyjna Kraków – Śródmieście - poprzez zawarcie aktu notarialnego

2019-04-18

894

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Na Skarpie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 2019-04-18

893

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic”

2019-04-18 

892

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4179/315661 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-17

891

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-04-16

890

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-16

889

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: działalność na rzecz integracji cudzoziemców, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz naboru na członków komisji konkursowych

2019-04-16

888

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zaopiniowania wniosków o uznanie za ochronne lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych; lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w dzielnicach: IV Prądnik Biały, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie; XIII Podgórze, XIV Czyżyny, XVIII Nowa Huta; lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w dzielnicach: IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, XI Podgórze Duchackie, XVII Wzgórza Krzesławickie, a użytkowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

2019-04-16

887

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2022”.

2019-04-16

886

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Bałtyckiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-16

885

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6660/697942 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Aleksandry 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej

2019-04-16

884

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże

2019-04-16

883

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Centrum A do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-16

882

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 75/2959 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Kozietulskiego 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części

2019-04-16

881

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic i skwerów

2019-04-16

880

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-16

879

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2019-04-16

878

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Majówny do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-16

877

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 600).

 

2019-04-16

876

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 600).

 

2019-04-16

875

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801 i 854).

 

2019-04-16

874

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 

2019-04-16

873

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 851 i 854).

 

2019-04-16

872

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 801 i 854).

 

2019-04-16

871

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 710, 750, 758, 851, 853, 855 i 921).

 

2019-04-16

870

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851, przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działów: 710 i 921, z rezerwy celowej do działu 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 758, 851, 853 i 855).

 

2019-04-16

869

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 750, 852, 854, 900 i 921).

 

2019-04-15

868

 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 852, 900 i 921).

 

2019-04-15

867

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926).

 

2019-04-15

866

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).

 

2019-04-15

865

 

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 801, 853, 854 i 900).

 

2019-04-15

864

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-04-16

863

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Piastów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-16

862 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa  z późniejszymi zmianami

2019-04-16 

861 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-04-16 

860 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926).  

2019-04-16 

859 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855).

2019-04-16 

858 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 854 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 854 i 855).

2019-04-16 

857

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu  zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 191/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców 

2019-04-16 

856 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym z siedzibą w Krakowie, ul. Wacława Popławskiego 17, w celu utworzenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Dziecięce Centrum Wsparcia Rozwoju” z siedzibą w Krakowie, os. Willowe 35.

2019-04-16 

 855

w sprawie trybu przygotowywania, realizacji i rozliczenia projektów ubiegających się o wsparcie oraz finansowanych  lub współfinansowanych z funduszy pomocowych.

2019-04-16 

854 

w sprawie zmiany umowy użytkowania dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Kaczeńcowej 7 w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przekazanej w użytkowanie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej nr 31 .

2019-04-16 

853 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Bugaj do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-16 

852 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu   kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6812/295317 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Elżbieta Bednarz Podinspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Stefana Grota Roweckiego nr 23 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-16 

 851

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ulicy Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego na rzecz Tauron Dystrybucja S.A.

 2019-04-16

 850

 w sprawie sprzedaży - na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

 2019-04-16

 849

 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału ds. Jakości Powietrza

 

 2019-04-15

848

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże.

2019-04-15

847

w sprawie utraty mocy obowiązującej pełnomocnictwa i upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa

2019-04-12

846

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w ww. części

2019-04-12 

845

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Albertyńskim do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-12

844

w sprawie nadania odznaki Honoris Gratia panu Grzegorzowi Stecowi.

2019-04-12

843

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Kolorowym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-12

 842

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krakowie przy ulicy Rozrywka  na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-12 

841

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”.

2019-04-12

840

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej u zbiegu ul. Dunin-Wąsowicza i al. Krasińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 10/2019 z dnia 04.01.2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej u zbiegu ul. Dunin-Wąsowicza i al. Krasińskiego do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-12

839

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 227 o pow. 0,3371 ha obr. 29 Krowodrza, położonej w rejonie uroczyska „Las Witkowicki”

2019-04-12

838

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Architektów do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-12

837

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Golikówka, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

2019-04-12

836

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1341/2018 w sprawie powołania Rady Programowej i Zespołu wykonawczego Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”

2019-04-12

835

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Podedworze na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-12

834

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Jeziorany do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-12

 833

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wola Justowska – Hamernia”.

2019-04-12 

832

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa”.

2019-04-12

831

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lindego”.

2019-04-12

830

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok”.

2019-04-12

829

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wiedeńska”.

2019-04-12

828

w sprawie prolongowania terminu obowiązywania umowy dzierżawy

2019-04-11

827

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3860/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

2019-04-12

826

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1306/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2013r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw logotypów miejskich jednostek organizacyjnych

2019-04-11

825

 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mikołajczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 3214/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ul. Mikołajczyka do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-11

824

 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w Krakowie na os. Spółdzielczym do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-11

823

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie na os. Albertyńskim do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-11

822 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2214/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

2019-04-11 

821 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2222/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie.

2019-04-11 

820 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2212/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie.

2019-04-11 

819 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2199/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2019-04-11 

818

w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Półłanki, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Płaszów-Rybitwy” m.in. pod obiekty usług oświaty.

2019-04-11

816

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziału w wysokości 5399/361009 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 221/2, 221/3 i 221/4 obr. 34 Podgórze położonej w Krakowie przy ul. Grota – Roweckiego

2019-04-10

817

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków udziałów w łącznej wysokości 20/576 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 479/2 obr. 60 Podgórze, celem regulacji stanu prawnego ul. Łamanej w Krakowie.

2019-04-11

815

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7551/614535 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Duża Góra 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części

2019-04-11

814

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: muzyka

 2019-04-11

813

 w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-11

812

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Krakowskiego Biura Festiwalowego.

2019-04-11

811

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Facimiech na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-10

810

w sprawie symboli literowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa

2019-04-10

809

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ulicy Rozrywka na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

2019-04-10

808 

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki

2019-04-10 

 807

 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa

2019-04-10 

806

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Józefińskiej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-10

805

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-08

804

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działek nr 3/4 obr. 32 Podgórze oraz nr 134/13 obr. 31 Podgórze wchodzących w zakres Parku Rzecznego Wilgi

2019-04-10

803

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki ewidencyjnej nr 73 obr. 46 Krowodrza, położonej w rejonie ul. Racławickiej, objętej zakresem planowanego Parku Młynówka Królewska

2019-04-10

802

w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym działaczom Galicyjskiej Izby Budownictwa.

2019-04-10

801 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2219/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

2019-04-10 

800

 

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Krzywda, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-04-10

799

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

2019-04-10

798

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019.

2019-04-10

797

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

 2019-04-10

796

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków

2019-04-09

795

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 751 i 801).

2019-04-09

794

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 oraz zmian w planie wydatków w dziale 801).

2019-04-09

793

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działu 600).

2019-04-09

792

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 600).

 

2019-04-09

791

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

2019-04-09

790

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 853, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 853, 900 i 926 – zadania dzielnic).

 

2019-04-09

789

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758).

2019-04-09

788

w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

2019-04-10

787

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754).

 

2019-04-09

786

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750, 852, 853 i 926).

2019-04-08

785

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 852, 853 i 926).

 

2019-04-08

784

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 750 i 900).

2019-04-09

783

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w dziale 750).

 

2019-04-09 

782

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 700, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 900 i 926).

2019-04-09

781

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy ogólnej do działu 710, rezerwy celowej do działów: 852 i 853 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 900 i 926).

 

2019-04-09 

780 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2216/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

2019-04-09 

779 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2201/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.

2019-04-09 

778 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Krakowie, ul. Półkole 11, w celu utworzenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Dziecięce Centrum Wsparcia Rozwoju” z siedzibą w Krakowie, os. Willowe 35.

2019-04-09 

777

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – AWF”.

2019-04-09

776

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Podkamyk”.

2019-04-09

775

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bielany”.

2019-04-09

774

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze”.

2019-04-09

773

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mydlniki.

2019-04-09

772

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto.

2019-04-09

771

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica”.

2019-04-09

770

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami – druk nr 285

2019-04-09

769

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 853, 854, 900, 921 i 926) – druk Nr 278.

2019-04-09

768 

zmieniające zarządzenie Nr 896/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa

2019-04-09 

767

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4277/127604 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 46 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-08

766

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”.

2019-04-09

765

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-09

764

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Potrzask na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-09

 763

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3964/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-09 

762

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie na rzecz [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Izabela Sokołowska Inspektor Referat Udostępniania Nieruchomości Pod Infrastrukturę Techniczną oraz Wykonywania Uprawnień Właścicielskich/Wydział Skarbu Miasta] nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie

2019-04-09

761

w sprawie powołania Zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu

2019-04-09

760

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 20/1000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Na Stoku 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni.

2019-04-09

759

w sprawie sprzedaży - na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem.

2019-04-09

758

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: edukacja kulturowa

2019-04-09 

757

w sprawie wyznaczenia dla Spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Pachońskiego

2019-04-09

756

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”.

2019-04-09

755

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w rejonie ul. Krystyna z Ostrowa do oddaniaw dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

2019-04-09 

754

w sprawie zawarcia umowy związanej z wyrażeniem zgody Lions Club Kraków Stare Miasto z siedzibą ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na proporczyku klubowym

2019-04-09

753

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przedwstępnej umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego części działki nr 11 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze - położonej przy ul. Działkowej, zawartej w formie aktu notarialnego Rep A nr 663/2015 z dnia 10.03.2015 r.

2019-04-09

752

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia nagrody ,,Mecenas Kultury Krakowa”

2019-04-09

751

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Korepty, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-04-08

750

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: kultura cyfrowa

2019-04-08

749

w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń

2019-04-08

748

w sprawie zwrotu świadczenia pieniężnego spełnionego z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z działek nr 791/1, 790/14 i 163/7, obręb 4, jedn. ewid. Krowodrza za okres od 12.06.2000 r. do dnia 11.06.2010 r.

2019-04-08

747

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, przynależnych do lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku nr 4A położonym przy ul. Wenecja w Krakowie

2019-04-08

 746

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Ostrów na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-08 

745

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemców - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-08

744

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 193/10000 części w nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców

2019-04-08

743

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Ujastek

2019-04-08

742

w sprawie przygotowania projektu dotyczącego ,,Standardów infrastruktury pieszej w Krakowie”

2019-04-08

741

w sprawie sprzedaży – na rzecz najemcy - w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

2019-04-08

740

w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa w przedmiocie projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie usta-lenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamen-towej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat”

2019-04-08

739

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Truskawkowej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-08 

738

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: film

2019-04-08

737

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: sztuki plastyczne

2019-04-08

736

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2019 zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta – wydarzenia kulturalne i artystyczne” w dziedzinie: intermedia, projekty interdyscyplinarne

2019-04-08 

735

 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie południowo – wschodniej części Krakowa

 2019-04-08

734

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Przewóz”, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu.

2019-04-08

733

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Orlej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

2019-04-04

732

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2019-04-08

731

w sprawie unieważnienia identyfikatora oraz zmiany zarządzenia Nr 1246/2018 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”.

2019-04-08

730

uchylające zarządzenie Nr 430/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”

2019-04-08

729 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przedwstępnej umowy darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania wieczystego części działki nr 11 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze - położonej przy ul. Działkowej, zawartej w formie aktu notarialnego Rep A nr 663/2015 z dnia 10.03.2015 r.

2019-04-01 

728 

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

2019-04-01 

727

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej przy ul. Na Błonie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

2019-04-02

726

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Grochowej Nr 36, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2019-04-02

725

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 751, 852)

2019-03-29

724

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 751 i 852 oraz zmian w planie wydatków w dziale 600)

2019-03-29

723

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 750, 801 i 855)

2019-03-29

722

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855, zmian w planie dochodów i wydatków w działach: 750 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 801)

2019-03-29

721

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 758, 801, 853, 855, 900 i 921 – zadania dzielnic)

2019-03-29

720

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działów: 600, 750, 754, 801, 855, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900 – zadania dzielnic)

2019-03-29

719

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 851, 852, 855 i 926)

2019-03-29

718

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 851, 852 i 926)

2019-03-29

717

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 754 i 758)

2019-03-29

716

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. przeniesienia środków z rezerwy celowej do działu 754)

 2019-03-29

715

w sprawie zmian w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 855 i 900)

2019-03-29

714

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019(dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 855 i 900)

2019-03-29

713

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 754, 801, 852 i 900)

2019-03-29

712

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801 i 900)

2019-03-29

711

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 600, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926 – zadania dzielnic)

2019-03-29

710

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 (dot. działów: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 853, 854, 855 i 900).

2019-03-29

709

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pronaszków w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-04-02

708

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

2019-04-02

707

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa.

2019-04-02

706

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 – zadania dzielnic).

2019-04-02

705

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 851, 853, 854, 900, 921 i 926).

2019-04-02

704

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 853, 854 i 900).

2019-04-01

703

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

702

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Grębałowskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2019-04-01

701

w sprawie wyrażenia zgody Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Strzelców.

2019-04-01

700

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sokolej (działka nr 550/4), w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2019-04-01

699

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

698

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

697

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

696

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

695

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

694

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 54/45 i 54/47 obręb 59 Podgórze, wchodzącej w zakres planowanego Parku Rzecznego Drwinka – Etap II.

2019-03-29

693

w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C”, w tym zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

2019-03-29

692

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/1 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza

2019-04-01

691

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Mackiewicza na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

2019-04-01

690

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków do Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód sp. z o. o.

2019-04-01

 689

 w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy Miejskiej Kraków w Radzie Nadzorczej Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

2019-04-01

688

 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

2019-04-02

664 

w sprawie zatwierdzenia wykazu i przyznania nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach/turniejach, olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018.

2018-03-28 

 

 

 

 

 

Lista aktów z danego roku: 2019 | 2018 | 2017 | 2016| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Numer

Tytuł

Data podpisania

3376

w sprawie wprowadzenia standardów usług teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Krakowa.

2016-12-09


Lista aktów z danego roku: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

Numer

Tytuł

Data podpisania

1610 

 

w sprawie ewidencji kosztów rodzajowych w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

2011-07-21