Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami):

1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

oraz
na podstawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 6525 z późniejszymi zmianami):

§ 56
1. Komisja Rewizyjna może powoływać ze swojego składu co najmniej trzyosobowe zespoły kontrolne działające na podstawie pisemnego zlecenia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego:
1/ imiona i nazwiska członków zespołu oraz przewodniczącego zespołu,
2/ podmiot kontrolowany,
3/ przedmiot i zakres kontroli,
4/ planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.
Zespół wykonuje swoje obowiązki co najmniej w składzie stanowiącym quorum.
2. Tryb pracy zespołu kontrolnego określa Komisja Rewizyjna, stosownie do przedmiotu i zakresu planowanej kontroli.
3. Przewodniczący na wniosek Komisji Rewizyjnej występuje do Prezydenta o zlecenie wykonania ekspertyzy, wydania opinii itp.
4. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny zawiera:
1/ skład zespołu kontrolnego,
2/ podmiot kontrolowany,
3/ miejsce, datę, przedmiot i zakres kontroli,
4/ ustalenie stanu faktycznego stwierdzonego przez kontrolujących oraz opis stanu prawnego,
5/ wyjaśnienia kontrolowanych na temat, ustalonego przez zespół, stanu faktycznego i prawnego,
6/ w razie stwierdzenia nieprawidłowości, wykaz dokumentów na podstawie których stwierdzono nieprawidłowości,
7/ wnioski dotyczące oceny struktury organizacyjnej i prawnej pod względem komplementarności zadań, kompetencji i odpowiedzialności,
8/ propozycje wniosków i zaleceń pokontrolnych,
9/ podpisy kontrolujących i obecnych podczas kontroli,
10/ ewentualne zdanie odrębne członka zespołu.
5. Sprawozdanie z kontroli podpisane przez wszystkich członków zespołu kontrolnego sporządzane jest w czterech egzemplarzach i doręczane:
1/ Komisji Rewizyjnej,
2/ kontrolowanemu,
3/ Prezydentowi,
4/ Przewodniczącemu.
6. Kontrolowany przedstawia swoje stanowisko w terminie 10 dni od doręczenia sprawozdania z kontroli.
7. Zespół kontrolny przedstawia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w obecności kontrolowanego i przedstawiciela Prezydenta w formie pisemnej wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli, najpóźniej w ostatnim dniu terminu określonego w zleceniu, o którym mowa w ust 1.
8. W oparciu o sprawozdanie z kontroli, Komisja Rewizyjna sporządza protokół kontroli i przedstawia go Prezydentowi i Przewodniczącemu wraz z wnioskami pokontrolnymi i ewentualnymi projektami uchwał.
9. Prezydent przedstawia Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko do protokołu kontroli w terminie 10 dni od jego otrzymania.
10. Wnioski i zalecenia pokontrolne dotyczące jednostek podległych Prezydentowi, przyjęte do realizacji lub niezwłocznie zrealizowane, traktuje się jako osiągnięcie celu kontroli, natomiast w pozostałych sprawach, Komisja Rewizyjna w formie wniosków lub projektów uchwał wnosi o rozstrzygnięcie sprawy przez Radę.
11. Wnioski, zalecenia, opinie itp. dotyczące spraw rozpatrywanych przez Komisję w trybie innym niż poprzez zespół kontrolny kierowane są do Prezydenta i Przewodniczącego przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 9 i 10.


 

Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej


Lista Kontroli