Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sposobów realizacji inwestycji publicznych. To oparta na umowie, współpraca podmiotu publicznego z partnerem prywatnym, służąca realizacji zadania publicznego. Na jej podstawie partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości lub w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez inne podmioty. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego następuje podział ryzyka związanego z wykonaniem przedsięwzięcia pomiędzy podmiot publiczny a partnera prywatnego. Przeniesienie części ryzyka na partnera prywatnego nie zwalnia jednak podmiotu publicznego z odpowiedzialności za całość przedsięwzięcia.


Podmiot publiczny, który odpowiada za realizację danego przedsięwzięcia, przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego. Tryb wyboru partnera prywatnego zależy od źródła finansowania przedsięwzięcia. Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodzić wyłącznie od podmiotu publicznego, wybór partnera będzie się odbywał na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Natomiast jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie polegać na pobieraniu pożytków z przedmiotu partnerstwa, trzeba będzie stosować ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi. 

 

Kraków jest miastem otwartym na realizację przedsięwzięć we współpracy z partnerami prywatnymi. W związku z tym w najbliszym czasie miasto planuje szereg inwestycji w trybie szeroko rozumianego partnerstwa publiczno - prywatnego, tzn. zarówno w oprciu o ustawę o partnerstwie publiczno - prywatnym, jak również w oprciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi.  Dla większości z nich zostały ogłoszone już przetargi (link w prawym menu). 

 


 

Inwestycje planowane


 

Inwestycje w trakcie realizacji

 


Inwestycje zrealizowane

 Zarząd Infrastruktury Sportowej realizuje projekt pn.: "PPP - nowe perspektywy...",

w ramach którego powstał portal o lokalnych inwestycjach realizowanych

w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego: www.ppp4krakow.pl.

  


 

Zobacz też: 

 

Więcej informacji o partnerstwie publiczno - prywatnym, a w szczególności o projektach realizowanych w tym trybie, można uzyskać na stronie Platformy PPP. Jest to portal informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęcony zagadnieniom ppp.

 


 

Osoba do kontaktu: Maria Bartoszek

tel. 12 616 19 93

e-mail: Maria.Bartoszek@um.krakow.pl