Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Linia tramwajowa... – Ogłoszenia

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29 stycznia 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXVII/1234/06 z dnia 27 września 2006 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej-Zachód",

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej-Zachód", oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu - w dniach od 9 lutego 2010 r. do 9 marca 2010 r. (z Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:
- poniedziałki: 1430 - 1630
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 1000 - 1200

Obszar objęty sporządzanym planem położony jest w północnej części Krakowa, w dzielnicy IV - "Prądnik Biały" oraz w dzielnicy V - "Krowodrza". Obszar ten rozciąga się w kierunku północnym od wiaduktu kolejowego wzdłuż ulicy Twardego, a następnie wzdłuż linii tramwajowej od pętli "Krowodrza-Górka". Na wysokości ulicy Pachońskiego pas terenu objętego planem przebiega w kierunku wschodnim, przecinając ulice; Białoprądnicką, Górnickiego i dalej do ulicy Siewnej i Bociana.

Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Projekt planu będzie udostępniony także na stronie internetowej: http://planowanie.um.krakow.pl .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego UMK lub na jego adres.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 24 lutego 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 1430

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej-Zachód",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 października 2008 r.
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXVII/1234/06 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód".

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje swoimi granicami tereny przewidziane dla przebiegu linii tramwajowej wraz z jej sąsiedztwem: wzdłuż ul. Doktora Twardego i dalej na północ - wzdłuż trasy tramwajowej do osiedla Krowodrza Górka, z kontynuacją do ul. Pachońskiego, a stąd na wschód - wzdłuż ul. Pachońskiego, Siewnej i Bociana.

Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie - w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w terminie do dnia 2 grudnia 2008 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Pomocne będzie dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu, którego dotyczy wniosek.


strona bipPowrót do strony głównej planu