Wykaz rejestrów wydziału: KZ

L.p.
1
Symbol rejestru
1633
Nazwa
Ewidencja udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

Referat Ochrony Zabytków

e-mail: mkz@um.krakow.pl

tel. 12-616 6515

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 64 i Nr 27, poz. 140).

Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922).

 
Widok rejestru z metką
L.p.
2
Symbol rejestru
4125
Nazwa
Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

Referat Ochrony Zabytków, Referat Architektury i Archeologii, Stanowisko ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej

e-mail: Halina.Rojkowska-Tasak@um.krakow.pl

e-mail: Jakub.Kubicha@um.krakow.pl

e-mail: Dorota.Laidler@um.krakow.pl

tel. 12-616 6507, 12 616 6509, 12 616 6520

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 64 i Nr 27, poz. 140).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

Porozumienie pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
3
Symbol rejestru
413
Nazwa
Społeczni opiekunowie zabytków
Sposób udostępniania

 BIP

Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

Stanowisko Ds. Organizacyjnych

e-mail: Artur.Gawronski@um.krakow.pl

tel. 12-616 6518

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 64 i Nr 27, poz. 140).

 

Zarządzenie nr 2184/2013 PMK z dnia 23.07.2013 r. w sprawie prowadzenia w imieniu PMK gminnej ewidencji zabytków.

Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922).

 

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
4
Symbol rejestru
056
Nazwa
Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich rozpowszechnianie
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kra-ków

Referat ochrony zabytków

e-mail: halina.rojkowska-tasak@um.krakow.pl

tel. 12-616 6507

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 64 i Nr 27, poz. 140).

Zarządzenie nr 3585/2013 PMK z dnia 11.12.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922).

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
5
Symbol rejestru
4123
Nazwa
Współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i otrzymywanie informacji z rejestrów zabytków
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

Referat Ochrony Zabytków, Stanowisko ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej

e-mail: Halina.Rojkowska-Tasak@um.krakow.pl

tel. 12-616 6507

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.),

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 64 i Nr 27, poz. 140).

Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
6
Symbol rejestru
4120
Nazwa
Zabytki nieruchome
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

Referat Ochrony Zabytków

e-mail: Halina.Rojkowska-Tasak@um.krakow.pl

tel. 12-616 6507

 

Referat Architektury i Archeologii

e-mail: Jakub.Kubicha@um.krakow.pl

tel. 12-616 6509

 

Stanowisko ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej

e-mail: Dorota.Laidler@um.krakow.pl

tel. 12-616 6520

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.),

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 64 i Nr 27, poz. 140).

Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
7
Symbol rejestru
4121
Nazwa
Zabytki ruchome
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

Referat Ochrony Zabytków

e-mail: Elzbieta.Wyszynska@um.krakow.pl

tel. 12 616 6514

 

Referat Architektury i Archeologii

e-mail: Jakub.Kubicha@um.krakow.pl

te. 12 616 6509

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 64 i Nr 27, poz. 140).

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
8
Symbol rejestru
6131
Nazwa
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

Referat Architektury i Archeologii, Kanonicza 24, 31-002 Kraków

e-mail: natalia.pochec@um.krakow.pl

tel. 12-616 6506

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 64 i Nr 27, poz. 140).

Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.)

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką
L.p.
9
Symbol rejestru
4122
Nazwa
Zgłaszanie o odkryciach lub ujawnieniach przedmiotów zabytkowych
Sposób udostępniania
Referat/oddział
pokaż pokaż

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Kanonicza 24; 31-002 Kraków

Referat Ochrony Zabytków, Referat Architektury i Archeologii

e-mail: Halina.Rojkowska-Tasak@um.krakow.pl

e-mail: Jakub.Kubicha@um.krakow.pl

tel. 12-616 6507, 12-616 6509

Podstawa prawna
pokaż pokaż

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887 oraz z 2013 r., poz. 6679).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. N 14, poz. 64 i Nr 27, poz. 140).

Zarządzenie nr 3585/2013 PMK z dnia 11.12.2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

Procedury
Uwagi
pokaż pokaż

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 922).

 

 

 
Widok rejestru z metką

Dziennik zmian dokumentu

Pokaż metkę