Dziko żyjące zwierzęta


W granicach administracyjnych Miasta Krakowa występuje wiele gatunków dzikich zwierząt, również duże ssaki takie jak sarny czy dziki, które mogą powodować zagrożenie dla mieszkańców miasta. W związku z tym w 2007 r. zostało uruchomione całodobowe pogotowie interwencyjne d.s. zwierząt łownych. Pogotowie zakresem swoich obowiązków nie ingeruje w statutowe kompetencje Kół Łowieckich związane z prowadzeniem gospodarki zwierzyną.
Zadaniem pogotowia interwencyjnego jest między innymi: przeprowadzanie kontroli mających na celu wykrycie miejsc potencjalnego powstania konfliktów pomiędzy zwierzyną a mieszkańcami Krakowa, udzielanie pomocy zwierzynie i zapewnienie opieki weterynaryjnej w trakcie podejmowanych działań w przypadku wystąpienia takiej konieczności, uśmiercanie zwierzyny łownej w przypadkach konieczności bezzwłocznego zakończenia jej cierpień, w przypadkach uzasadnionych koniecznością sanitarną oraz w przypadkach nadmiernej agresywności powodującej zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Na terenie Miasta Krakowa działa również całodobowe pogotowie ds. zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Powiadamianie o zdarzeniach z udziałem zwierząt łownych i chronionych odbywa się poprzez następujące instytucje:

  1. Komenda Miejska Policji w Krakowie ul. Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków, tel. (12) 615 26 00, alarmowy 997
  2. Straż Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków, tel. (12) 411 00 45, 413 77 03, alarmowy 986
  3. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Rybna 2, 30-254 Kraków, tel. (12) 429 74 72
  4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westeplatte 19, tel. 12 616 83 00, alarmowy 998
  5. Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Rozrywka 26, 31-419 Kraków, tel. 12-616-59-99
  6. Wydział Kształtowania Środowiska UMK (w godz. 7:30-15:30), os. Zgody 2, 31-949 Kraków, tel. 12-616-88-89

Przy ul. prof. Spiczakowa 6 w Krakowie - Mydlnikach działa ośrodek rehabilitacji i restytucji ptaków drapieżnych, prowadzony przez Stację Doświadczalną Katedry Zoologii i Ekologii, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Wszystkie gatunki ptaków drapieżnych należą do zwierząt chronionych prawnie, pełniących niezwykle pożyteczną rolę w ekosystemie. Równocześnie wiele gatunków ptaków drapieżnych jest zagrożonych wyginięciem ze względu na wrażliwość populacji ptaków drapieżnych na zmiany środowiskowe.
Ośrodek prowadzi niezwykle istotną działalność w skali całego regionu, obejmującą specjalistyczne leczenie i rehabilitację ptaków drapieżnych poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach, które bez tej pomocy nie miałyby szans na przeżycie i przywrócenie przyrodzie.
Ponadto ośrodek podejmuje także działania z zakresu odtwarzania na wolności populacji rzadkich gatunków ptaków drapieżnych, np. sokołów wędrownych w Krakowie.

Przekazywanie ptaków drapieżnych do ośrodka rehabilitacji odbywa się po uprzednim skontaktowaniu się pod nr telefonu 12-633-87-65 lub 12-633-23-55 wewn. 262.


Krocionogi