STYPENDIUM TWÓRCZE MIASTA KRAKOWA

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa przyznawane są od roku 1994.

Stypendium przyznawane jest szczególnie utalentowanym młodym twórcom oraz kuratorom i menadżerom kultury działającym na terenie Krakowa z przeznaczeniem na realizację projektu artystycznego lub podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej. Wysokość Stypendium wynosi 8000 zł brutto. Fundatorem Stypendium jest Gmina Miejska Kraków.

 

Zasady i tryb przyznawania Stypendium określa „Regulamin przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Krakowa”, stanowiący załącznik do uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2015 r.

 

Od roku 2015 Stypendium  przyznawane jest w następujących dziedzinach:

1) muzyki;

2) sztuk scenicznych;

3) sztuk wizualnych;

4) filmu;

5) literatury;

6) zarządzania kulturą oraz organizacji i produkcji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych;

7) intermediów, projektów interdyscyplinarnych i z wykorzystaniem nowych technologii;

8) opieki nad zabytkami.

 

Stypendia są przyznwane artystom, twórcom oraz menadżerom kultury działającym w zakresie upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, którzy nie przekroczyli, do ostatniego dnia roku złożenia wniosku:

  • trzydziestego piątego roku życia (w dziedzinach architektura i film),
  • trzydziestego roku życia (w pozostałych dziedzinach).

Stypendium może być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę.

Wnioski o przyznawanie Stypendium mogą składać osoby fizyczne – kandydaci do otrzymania Stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich - ich opiekunowie prawni. Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać informacje na temat dorobku artystycznego oraz wykształceniu kandydata, wskazywać dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium, zawierać program stypendialny obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan realizacji programu stypendialnego/kierunek i program kształcenia oraz termin jego zakończenia.

 

Termin składania wniosków będzie corocznie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa oraz na tablicach informacyjnych Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Regulamin przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

 

Rozstrzygnięcie konkursu w roku 2017

 

 

 

 

Zobacz także:
Stypendyści Miasta Krakowa