Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania Organizacja kursu z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Dzielnicy VII

Termin składania ofert na realizację wskazanych zadań upływa w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 15:30. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach wyłącznie w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia przy Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i rodzaju zadania, którego dotyczy oferta.Prezydent ogłasza nabór na członków komisji konkursowej i zamieszcza te informacje w:

a. Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

b. na tablicy ogłoszeń Urzędu;

c. miejskim portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl.

2) Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

3) Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych wskazani przez organizacje pozarządowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

b. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

c. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

d. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

e. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa ogłoszenie o konkursie.

4) W skład komisji konkursowych nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

5) Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 22 czerwca 2017 roku o godz. 15.30 Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Kraków Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405.

 

 

Załącznik nr 9 - zgłoszenie do Komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych,

Załącznik nr 10 - zgoda na uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej,

Załącznik nr 11 - oświadczenie o braku konfliktu.

 Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl, w miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl,

a także w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 411, tel. 12-616-94-90.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJEZałączniki:


Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Zarządzenie Nr 576/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Zarządzenie Nr 548/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2017 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

 
 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2017-06-07
Data publikacji:
2017-06-08
Data aktualizacji:
2017-06-08