Dokument archiwalny
XVII edycja Programu Pomocy Lokatorom

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Gmina Miejska Kraków organizuje XVII edycję Programu Pomocy Lokatorom

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje XVII edycję Programu Pomocy Lokatorom.

W Programie Pomocy Lokatorom mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105 z późn. zm.).

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

1) zamieszkują z zamiarem pobytu stałego w lokalu o nadmiernym zaludnieniu położonym w Gminie,

2) posiadają prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające popełnienie przestępstwa, którego ofiarą jest wnioskodawca lub osoby objęte wnioskiem, pozbawiającego możliwości zamieszkiwania w lokalu położonym na terenie Gminy, w którym zamieszkiwały z zamiarem stałego pobytu;

3) posiadają prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu, w którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego albo nie orzekał o istnieniu lub braku takiego uprawnienia lub ostateczną decyzję administracyjną o opróżnieniu lokalu mieszkalnego;

4) zamieszkują w lokalu, który zgodnie z jego podstawową funkcją nie może służyć do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;

5) zamieszkują w lokalu lub jego części nie wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie umowy najmu, użyczenia lub innego tytułu prawnego umożliwiającego zamieszkiwanie pod warunkiem, że:

a) upłynął okres na jaki został zawarty lub utracono tytuł prawny wskutek wypowiedzenia;

b) kwota opłat za używanie lokalu, przekraczała w momencie upływu okresu wypowiedzenia lub okresu na jaki został zawarty tytuł prawny 50 % miesięcznych dochodów wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem;

c) powierzchnia zajmowanego lokalu łub jego części nie przekracza zwiększonej o 50% normatywnej powierzchni użytkowej przyjętej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

6) są osobami bezdomnymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

7) utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy, tj. w terminie trzyletnim;

8) utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2) ustawy, tj. z uwagi na zwłokę w zapłacie czynszu;

9) są najemcami lokali, które nie spełniają warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

10) utraciły tytuł prawny do lokalu nie wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego;

11) są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu Gminy.

Osoby spełniające jedno z powyższych kryteriów muszą ponadto:

1. osiągać średni miesięczny dochód netto nieprzekraczający w 2017 r. następujących kwot:

 

Wielkość rodziny  Niski dochód (miesięcznie netto)
Gospodarstwo jednoosobowe  
3 604,30 zł         (350% najniższej emerytury)
Gospodarstwo dwuosobowe  
3 089,40 zł         (300% najniższej emerytury)
Gospodarstwo wieloosobowe  
2 574,50 zł     (250% najniższej emerytury)

 

 1. zaoferować zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;

 2. złożyć oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

  Do konkursu ofert dopuszcza się również osoby, które już otrzymały lokal mieszkalny z zasobu Gminy Miejskiej Kraków na podstawie spełnienia jednego z kryteriów wymienionych w punktach od 1) do 11), w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 3. rozwiązania umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu,

 4. wymeldowania wszystkich osób zameldowanych w tym lokalu,

 5. wykonania prac obciążających najemcę, w związku z opuszczeniem dotychczas zajmowanego lokalu, określonych w art. 6e ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

 6. uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków,

 7. podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

  Lokal mieszkalny zostanie wynajęty tej osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert określone w regulaminie PPL.

  Dopuszcza się odmowę przyjęcia oferty w przypadku, gdy przeprowadzona weryfikacja wykaże, iż czynsz oraz inne opłaty za używanie lokalu uzyskanego w wyniku Programu Pomocy Lokatorom przekroczyłyby 50 % miesięcznych dochodów rodziny oferenta lub uzyskano informacje o wykraczaniu w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu w dotychczasowych miejscach zamieszkania lub pobytu oferenta oraz osób objętych ofertą.

  W Programie Pomocy Lokatorom nie mogą brać udziału osoby: posiadające prawomocne orzeczenie eksmisji z lokalu wchodzącego w skład zasobu Gminy Miejskiej Kraków; w sposób rażący lub uporczywy wykraczały przeciwko porządkowi domowemu w miejscu zamieszkania.

  Druki ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a - Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem www.bip.krakow.pl.

  Oferent składający ofertę powinien w szczególności dołączyć do niej następujące dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

  2. tytuł prawny do zajmowanego lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, prawomocny

   wyrok eksmisyjny (w przypadku posiadania takich dokumentów),

  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w 2017 roku wszystkich pełnoletnich osób objętych wnioskiem,

   W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów.

   W przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, nie istnieje konieczność ponownego ich składania, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zaktualizowania tych dokumentów.

   W celu wyeliminowania sytuacji braku zgodności oferty z wymogami konkursu oraz braku kompletności złożonej dokumentacji, ofertę - przed jej złożeniem - mogą sprawdzić pod względem formalnym pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa (pokoje nr 111-114 przy ul. Wielopole 17a -1 Piętro, w godzinach pracy UMK).

   Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerami telefonu:


   12 616-82-15, 12 616-84-01, 12 616-82-27, 12 616-82-24, 12 616-82-25, 12 616-82-44, 12 616-84-04,12 616- 82-29.

    

   Oferty składane są przez oferentów w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert - Program Pomocy Lokatorom” w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, w terminie od 07.08.2018 r. do 01.10.2018 r.(decyduje data stempla pocztowego).

    

   Podstawa prawna 

   1. § 11 i załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105 z poźn. zm).

   2. uchwała Nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

   3. zarządzenie Nr 3587/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i określenia zasad działania komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom (z późn. zm.).

 

Ogłoszenie

 

Regulamin

 

Oświadczenie dla osób już zajmujacych lokale

 

Spis lokali z harmonogramem

 

Zakres remontu

 

Oferta

 

Specyfikacja techniczna

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA IZDEBSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RYSZARD PAŻUCHA
Data wytworzenia:
2018-08-06
Data publikacji:
2018-08-06
Data aktualizacji:
2018-08-07