Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Referat Ds. Mecenatu Kultury
Symbol: KD-04
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1914
Faks: 12-616-1923
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Bogusława Presz

Zakres działania:

1. Informowanie o zasadach wspierania działalności kulturalnej i artystycznej przez Gminę Miejską Kraków oraz opracowywanie procedur wewnętrznych i zewnętrznych w tym zakresie,
2. Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:
a. udział w opracowywaniu wieloletnich i rocznych programów współpracy,
b. udział w pracach zespołów zadaniowych, w tym: w gminnej radzie działalności pożytku publicznego oraz w komisji dialogu obywatelskiego ds. kultury,
c. opracowywanie odpowiednich dokumentów związanych z realizacją otwartych konkursów ofert,
d. powoływanie i obsługa komisji konkursowych,
e. zlecanie realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert,
f. prowadzenie ewidencji złożonych ofert i zlecanych zadań, w tym obsługa podsystemu NAWIKUS,
g. opracowywanie sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji zleconych zadań publicznych oraz wykazów dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu do publikacji w BIP MK,
3. Przyjmowanie wniosków oraz opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących udzielenia dotacji państwowym instytucjom kultury,
4. Przygotowywanie i nadzór merytoryczny nad realizacją oraz terminowym i kompletnym rozliczeniem umów dotyczących udzielenia dotacji,
5. Przygotowywanie upomnień, decyzji administracyjnych, postanowień oraz dokonywanie innych czynności w sprawach dotyczących realizacji zawartych umów o dotacji,
6. Realizacja konkursu Nagrody Miasta Krakowa, w tym obsługa komisji konkursowej,
7. Realizacja konkursu Stypendium Twórcze Miasta Krakowa, w tym obsługa komisji konkursowej,
8. Realizacja konkursu Mecenas Kultury Krakowa, w tym obsługa komisji konkursowej,
9. Współpraca z Polską Akademią Umiejętności przy realizacji Nagrody naukowej im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Kraków (w cyklu pięcioletnim),
10. Realizacja Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - galerie sztuki, w tym: nabór wniosków o przyznanie prawa do pozyskania w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych z zasobów Miasta Kraków z przeznaczeniem na prowadzenie galerii sztuki, obsługa Komisji ds. Galerii Sztuki, realizacja programu wspierania działalności wystawienniczej w galeriach oraz w przestrzeni miejskiej,
11. Realizacja Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - pracownie twórcze: ogłaszanie konkursów i nabór wniosków o przyznanie prawa do pozyskania w trybie bezprzetargowym lokali z zasobów Miasta z przeznaczeniem na pracownie twórcze oraz obsługa Komisji ds. Pracowni Twórczych,
12. Realizacja Programu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków,
13. Realizacja projektu Krakowskie Noce: Noc Jazzu,
14. Koordynacja programu Kraków Miasto Literatury UNESCO,
15. Redagowanie tekstów i bieżąca aktualizacja informacji na Miejskiej Platformie Internetowej www.krakow.pl,
16. Przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej odbywających się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy,
17. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w zakresie działania Referatu.


 


 Wstecz