Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Samodzielne Stanowisko Ds. Strategii, Badań i Analiz z Zakresu Kultury i Dziedzictwa
Symbol: KD-06
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Faks: 12-616-1923
Główny Specjalista: Joanna Szulborska-Łukaszewicz
Telefon:12-616-1917
Faks: 12-616-1923

Zakres działania:

1. Koordynacja i monitorowanie realizacji zadań dot. kultury wynikających z planów strategicznych Gminy Miejskiej Kraków, w tym programu sektorowego dot. kultury.
2. Projektowanie nowych programów strategicznych w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego oraz przemysłów kreatywnych, w tym opracowanie Strategii Rozwoju Kultury do roku 2030, jej aktualizacja, monitoring i ewaluacja,
3. Inicjowanie badań w zakresie kultury i sztuki, dziedzictwa kulturowego oraz przemysłów kreatywnych jako komponentów polityki kulturalnej Miasta,
4. Analiza i opracowywanie danych z zakresu kultury do Raportu o Stanie Miasta, Systemu Analiz Samorządowych (SAS) oraz innych raportów dot. kultury, dziedzictwa kulturowego i przemysłów kreatywnych,
5. Organizacja i udział w pracach zespołów zadaniowych i roboczych związanych z opracowaniem dokumentów strategicznych, badań i sprawozdań dotyczących kultury i sztuki, dziedzictwa kulturowego oraz przemysłów kreatywnych,
6. Koordynacja współpracy Wydziału w zakresie tworzenia i realizacji polityki kulturalnej Miasta,
7. Realizacja konkursów w dziedzinie kultury i sztuki: Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego, Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego, Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej - Książkowy Debiut Poetycki.
8. Opracowywanie i bieżąca aktualizacja informacji z zakresu programów strategicznych, badań i analiz zakresu kultury w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
9. Realizacja projektu ?Krakowskie Noce?: ?Noc Poezji?,
10. Współpraca przy realizacji programu Kraków ? Miasto Literatury UNESCO w zakresie działania Wydziału.Wstecz