Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Referat Ds. Dziedzictwa Kulturowego, Parków Kulturowych i Estetyki Miasta
Symbol: KD-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1929
Faks: 12-616-1923
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ewa Glińska-Holcer

Zakres działania:


1. Realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności,
2. Współpraca ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa i innymi podmiotami w zakresie dofinansowywania prac przy obiektach zabytkowych Krakowa,
3. Współpraca z innymi wydziałami UMK i innymi jednostkami w zakresie opieki nad zabytkami oraz ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego,
4. Udział w procesach kształtowania i promocji, w kraju i na świecie, wizerunku Miasta jako miasta historycznego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jego roli w dziejach Polski,
5. Współudział w popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury m.in. poprzez publikacje własne okazjonalne i seryjne,
6. Inicjowanie działań i ich realizacja oraz współpraca z innymi podmiotami w zakresie promocji i popularyzacji parków kulturowych jako narzędzia ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego m.in. poprzez wystawy, publikacje oraz działania konsultacyjne,
7. Współpraca z krajowymi, a także zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego takich jak m.in. Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, OWHC, Narodowym Instytutem Dziedzictwa,
8. Organizacja corocznych wydarzeń z okazji Dnia Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa OWHC,
9. Koordynacja działań podejmowanych we współpracy z innymi wydziałami UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi dotyczących lokalizowania na obszarze należącym do Gminy Miejskiej Kraków pomników, sytuowania i umieszczania tablic pamiątkowych oraz elementów małej architektury, związanych z dziedzictwem kulturowym, w zakresie uregulowanym odpowiednią procedurą,
10. Współpraca z innymi wydziałami UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w organizowaniu jubileuszy związanych z dziedzictwem kulturowym,
11. Realizacja projektu Krakowskie Noce: Cracovia Sacra,
12. Koordynacja działań związanych z opracowaniem i realizacją uchwał dotyczących parków kulturowych oraz ich planów ochrony i programów zarządzania,
13. Opracowywanie sprawozdań dotyczących funkcjonowania parków kulturowych i współpraca w tym zakresie z innymi Wydziałami UMK i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
14. Koordynacja działań podejmowanych we współpracy z innymi wydziałami UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie opracowania Systemu Informacji Miejskiej (SIM),
15. Współpraca z Fundacją Panteon Narodowy oraz parafią pw. Wszystkich Świętych w Krakowie w zakresie funkcjonowania Panteonu Narodowego będącego miejscem narodowej pamięci, w tym w szczególności:
a. współpraca z parafią pw. Wszystkich Świętych w zakresie realizacji umowy ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawa użytkowania Panteonu Narodowego,
b. współudział w popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o miejscu narodowej pamięci Polaków,
16. Realizacja zadań budżetu obywatelskiego w zakresie działania Referatu.Wstecz