Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Referat Ds. Budżetu i Finansów
Symbol: KD-01
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1927
Faks: 12-616-1923
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Krystyna Maj

Zakres działania:

1) koordynacja danych do budżetu, projektów oraz planów w układzie zadaniowym i klasyfikacji budżetowej dla podległych instytucji kultury i Wydziału,
2) sporządzanie list rankingowych dla zadań oraz zakupów inwestycyjnych,
3) sporządzenie i zatwierdzanie projektów oraz planów rzeczowo-finansowych Wydziału i miejskich instytucji kultury,
4) opracowywanie rocznych harmonogramów wydatków Wydziału i instytucji kultury oraz wprowadzanie danych do aplikacji PF PRO prognozy miesięcznej wydatków,
5) sporządzenie oraz zatwierdzanie wniosków dotyczących zmian w budżecie w zakresie działania Wydziału oraz podległych instytucji kultury,
6) obsługa aplikacji PLZ w zakresie wprowadzania nowych zadań,
7) sporządzanie wniosków inwestycyjnych dotyczących zmian w roku budżetowym dla rocznych i wieloletnich zadań inwestycyjnych: strategicznych, programowych oraz dzielnicowych,
8) obsługa aplikacji STRADOM w zakresie wprowadzania danych do planowania i zmian w budżecie w odniesieniu do wydatków bieżących, inwestycyjnych oraz zadań dzielnicowych dla Wydziału i miejskich instytucji kultury,
9) opracowanie i zatwierdzanie harmonogramów uruchomienia i zmian dotacji podmiotowej podległych instytucji kultury oraz wydatków dla Wydziału,
10) sporządzenie i rozliczanie umów z instytucjami kultury na wykonanie zadań inwestycyjnych,
11) sporządzanie umów i aneksów do umów dot. zaangażowania środków finansowych na podstawie zmian oraz udzielenie dotacji celowych na realizację zadań dla miejskich instytucji kultury i Wydziału,
12) prowadzenie ewidencji umów, rozliczanie rachunków i faktur, obsługa systemów GRU i WYBUD,
13) sprawdzanie i zatwierdzanie wniosków o uruchomienie środków na realizację zadań inwestycyjnych,
14) opracowywanie list wypłat dla instytucji kultury oraz Wydziału,
15) monitorowanie działań dotyczących opracowania jednolitych zasad audytu wraz z ich przeprowadzeniem w podległych instytucjach kultury,
16) współdziałanie z Radami Dzielnic dotyczące budżetowej i finansowej realizacji ich zadań w zakresie działania Wydziału,
17) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie współfinansowanych instytucji kultury,
18) monitowanie realizacji budżetu Wydziału i instytucji kultury w zakresie zadań oraz klasyfikacji budżetowej,
19) koordynacja rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) miejskich instytucji kultury wraz ze sporządzeniem zarządzenia,
20) opracowywanie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących oraz majątkowych Wydziału,
21) sporządzanie informacji o przekazanej wysokości dotacji dla instytucji kultury,
22) opracowywanie materiałów do półrocznej informacji oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań bieżących, majątkowych i zadań dzielnic,
23) sporządzanie zbiorczych analiz oraz sprawozdań z realizacji zadań Wydziału i miejskich instytucji kultury,
24) gromadzenie, aktualizacja i analiza danych budżetowych i finansowych o instytucjach kultury,
25) prowadzenie spraw związanych z dokumentowaniem Systemu Zarządzania Jakością, współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa właściwym ds. Systemu Zarządzania Jakością.Wstecz