Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Prawnych i Wierzycielskich
Symbol: PD-03-1
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9273
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Grzegorz Kasprzak

Zakres działania:
1) udzielanie pomocy prawnej pracownikom w zakresie działania Wydziału,
2) informowanie pracowników o zmieniających się przepisach prawa podatkowego oraz interpretacjach podatkowych (w tym orzeczeniach sądów mających wpływ na sposób postępowania w zakresie pobieranych podatków i opłat),
3) kontrola wydawanych rozstrzygnięć,
4) wydawanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
5) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń związanych z poborem podatków i opłat lokalnych (współpraca z Referatem Organizacyjnym),
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych związanych z poborem podatków i opłat lokalnych,
7) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje poselskie, interpelacje i wnioski radnych, wnioski Komisji Rady Miasta oraz uchwał Rad Dzielnic w zakresie należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
8) nadzór nad skargami kierowanymi w trybie kodeksu postępowania administracyjnego oraz w trybie odwoławczym,
9) poszukiwanie majątku dłużnika ? analiza spraw pod kątem możliwości zastosowania konkretnego środka wspierającego proces ściągalności zaległości,
10) sporządzanie wniosków o ustanowienie hipoteki,
11) sporządzanie wniosków o ustanowienie zastawu skarbowego,
12) sporządzanie wniosków o wyjawienie majątku dłużnika,
13) sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
14) sporządzanie wniosków o wpis zaległości w KRS,
15) sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego,
16) uczestniczenie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
17) zawiadamianie o możliwości popełnienia czynu zabronionego stanowiącego wykroczenie lub przestępstwo karno-skarbowe,
18) prowadzenie korespondencji z dłużnikami, organami egzekucyjnymi, sądami i innymi instytucjami w zakresie zadań referatu,
19) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie przenoszenia odpowiedzialności podatkowej na następców prawnych oraz osoby trzecie.


Wstecz