Biuro Planowania Przestrzennego

Pracownia Branżowa
Symbol: BP-04
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-8558
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Pracowni: Paweł Mleczko

Zakres działania:


  1. Sporządzanie opracowań ekofizjograficznych dla potrzeb studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.
  2. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian.
  3. Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla potrzeb studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.
  4. Przygotowywanie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
  5. Prowadzenie i udostępnianie na ekoportalu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z zakresu działania Biura.
  6. Opracowywanie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  7. Przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w zespole celem dokonania odbioru dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych.


Wstecz