Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Księgowości Należności Publicznoprawnych Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII oraz Podatku od Środków Transportowych
Symbol: PD-02-3
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8826
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Agnieszka Wrońska

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie:
  a) podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  b) podatku od środków transportowych,
  c) zwrotu kosztów zastępstwa sądowego,
  d) opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia rolników,
  e) opłaty za udostępnianie informacji o środowisku,
  f) opłaty eksploatacyjnej,
  g) grzywien i kar porządkowych,
  h) opłaty za trwałą i zupełną utratę pojazdu,
  i) opłatę za informację publiczną,
  j) opłatę za dziennik budowy,
  k) odszkodowania za korzystanie z lokalu (regres),
  l) zwrotu odszkodowań z tytułu wywłaszczonej nieruchomości,
  m) opłaty za trwały zarząd gruntów Gminy,
  n) dodatkowej opłaty rocznej,
  o) pozostałych dochodów,
2) sporządzanie sprawozdań budżetowych,
3) zwrot nadpłat,
4) prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (egzekucja miękka, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych),
5) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji,
6) przygotowanie informacji do zgłoszenia wierzytelności w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi,
7) uzgadnianie z referatem wymiaru przypisów i odpisów,
8) przekazywanie dochodów.Wstecz