Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII
Symbol: PD-01-2
Adres siedziby: Wielicka 28a, 30-552 Kraków
Telefon: 12-616-5792
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Bożena Adamczyk

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji podatkowej,
2) prowadzenie czynności sprawdzających,
3) prowadzenie postępowań podatkowych związanych z wymiarem podatku,
4) prowadzenie postępowań administracyjnych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
5) prowadzenie kontroli podatkowej,
6) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji,
7) udzielanie pomocy publicznej na wniosek podatnika w zakresie wymiaru podatku,
8) zawiadamianie o możliwości popełnienia czynu zabronionego stanowiącego wykroczenie lub przestępstwo karno-skarbowe,
9) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów oraz ich uzgadnianie z referatem księgowości,
10) sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej,
11) prowadzenie rejestru ulg ustawowych i uchwałowych,
12) przekazywanie imiennych list producentów rolnych otrzymujących zwrot podatku akcyzowego.Wstecz