Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ds. Kontroli Wykonania Dotowanych Zadań
Symbol: WS-12
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-8982, 50-100-9463
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Beata Wrońska

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Kontroli Wykonania Dotowanych Zadań (WS - 12) należą następujące sprawy:1) opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, określających zasady udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska, zwanych dalej zadaniami;


2) przeprowadzanie kontroli zgodności złożonych dokumentów o udzielenie dotacji ze stanem faktycznym (kontrole, oględziny w terenie);


3) korespondencja z wnioskodawcami w sprawie wymaganej dokumentacji na etapie rozpatrywania wniosku o rozliczenie dotacji oraz przeprowadzanie kontroli wykonania zobowiązań umownych (kontrola, oględziny w terenie);


4) rozliczenie merytoryczne wykonania zadania, w tym także akceptacja poniesionych wydatków bądź odmowa wypłaty dotacji;


5) opracowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań;


7) potwierdzanie zmiany systemu ogrzewania w ramach współpracy w realizacji Lokalnego Programu Osłonowego;


8) udział w obsłudze Punktu informacyjno-doradczego;


9) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostepnienia;


10) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;


11) wspieranie pracy referatów WS-10 i WS-11, w czasie największej kumulacji prac.Wstecz