Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ds. Rozliczania Dotowanych Zadań i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Symbol: WS-10
Adres siedziby: Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9017
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Pow.Czasowego Zastępstwa na St.Kierownika Referatu: Aneta Faron

Zakres działania:

 


Do zakresu działania Referatu ds. Rozliczania Dotowanych Zadań i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych (WS-10) należą następujące sprawy:

1) współpraca z referatem WS-12 w zakresie opracowywania projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, określających zasady udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska,zwanych dalej ?zadaniami?;
2) odbiór rozliczonych wniosków o rozliczenie dotacji z Wydziału Finansowego i zwrot oryginałów faktur wnioskodawcom;
3) opracowywanie sprawozdań finansowych z realizacji zadań ? zgodnie z wymogami umów wspierających zadanie środkami zewnętrznymi;
4) ustalanie efektu ekologicznego:
a) na etapie pozyskiwania środków na realizację zadań - we współpracy z referatem WS-11 i WS-12,
b) na etapie angażowania środków na realizację zadań,
c) na etapie wykonania zadań;
5) aplikowanie o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych;
6) przygotowywanie projektów umów dotyczących finansowania zadań ze środków, o których mowa w pkt. 5;
7) przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych i udział w pracy komisji przetargowej w zakresie zadań finansowych ze środków, o których mowa w pkt. 5;
8) rozliczanie wsparcia pozyskanego w wyniku działań, o których mowa w pkt. 5; przygotowywanie wniosków o płatność;
9) opracowywanie dokumentów potwierdzających wypełnienie zobowiązań warunkujących rozliczenie środków, o których mowa w pkt. 5;
10) wnioskowanie zmiany wysokości efektu ekologicznego w przypadku zagrożenia jego wykonania oraz opracowywanie materiałów dotyczących wysokości efektu ekologicznego w oparciu o zaangażowane środki;
11) wydawanie decyzji o zwrot dotacji;
12) udział w obsłudze Punktu informacyjno-doradczego;
13) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostepnienia;
14) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;
15) wspieranie pracy referatu WS-02, w czasie największej kumulacji prac.;Wstecz