Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Opłat i Niepodatkowych Należności Budżetowych
Symbol: PD-02-6
Adres siedziby: Nowohucka 1, 31-580 Kraków
Telefon: 12-616-9034, 51-916-0179
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Powierzenie Czasowego Zastępstwa na St. Kierownika Referatu: Dorota Kubala

Zakres działania:

1) prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej na podstawie dowodów księgowych w zakresie:
  a) opłaty za zezwolenie na handel napojami alkoholowymi,
  b) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
  c) opłaty targowej,
  d) opłaty miejscowej,
  e) opłaty uzdrowiskowej,
  f) opłaty skarbowej,
  g) opłaty od posiadania psów
  h) mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską,
  i) opłat za udzielanie, zmianę lub wydanie wypisu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką,
  j) opłaty z tytułu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  k) opłaty za egzamin,
  l) opłaty za wydanie duplikatu krakowskiej karty rodzinnej,
  m) opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  n) opłaty za usuwanie drzew i krzewów,
  o) kary za usunięcie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz uszkodzenie drzewa,
  p) zwrotu kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
2) sporządzanie sprawozdań budżetowych z zakresu działania referatu,
3) zwrot nadpłat,
4) prowadzenie postępowań przedegzekucyjnych (egzekucja miękka, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych),
5) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu opłaty skarbowej oraz stwierdzenia i zwrotu nadpłaty,
6) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji,
7) przygotowanie informacji do zgłoszenia wierzytelności w związku z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi,
8) przekazywanie dochodów,
9) czynności sprawdzające inkasentów opłaty targowej w zakresie powszechności i prawidłowości poboru opłaty targowej pobieranej na targowiskach i innych miejscach targowych,
10) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania: bloczków opłaty targowej, kwitariuszy przychodowych K-103, kontrola oraz rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
11) rozliczanie inkasentów wyznaczonych uchwałą Rady Miasta Krakowa,
12) sporządzanie wniosków o dotacje i refundacje ulg ustawowych.Wstecz