Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Organizacyjno - Budżetowy
Symbol: GK-01
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8777
Faks: 12-616-8801
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Lidia Migas

Zakres działania:

1. Organizacja i koordynacja pracy Wydziału poprzez:
1) prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej oraz organizację i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu poczty otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział,
2) opracowywanie projektów wewnętrznych uregulowań, w tym zarządzeń i poleceń służbowych, odnoszących się do zakresu działania Wydziału,
3) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminową realizacją uchwał Rady Miasta Krakowa, uchwał Rad i Zarządów Dzielnic oraz wniosków i opinii Komisji Rady, zarządzeń, poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa, a także Dyrektora Magistratu, zgłaszanych skarg i wniosków,
4) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad poprawnym i terminowym przygotowywaniem projektów odpowiedzi na interpelacje, wnioski radnych, interwencje posłów i senatorów RP, korespondencję od Przewodniczącego Rady Miasta, a także nadzór nad terminową realizacją wynikających z nich zobowiązań,
5) prowadzenie ewidencji procedur zewnętrznych i wewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału oraz ich aktualizacja,
6) powiadamianie właściwych komórek organizacyjnych Wydziału o ukazaniu się przepisów dotyczących ich zakresów działania,
7) sporządzanie zbiorczych informacji i zestawień, koordynacja przygotowania odpowiedzi na polecenia, pisma okólne itp.
2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Wydziału przy przygotowywaniu projektów uchwał, zarządzeń, poleceń służbowych, pełnomocnictw, upoważnień itp.
3. Prowadzenie spraw związanych z realizacją procedur zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział.
4. Prowadzenie spraw w zakresie udostępniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, w Miejskiej Prezentacji Internetowej Magiczny Kraków w zakresie zadań realizowanych przez Wydział oraz udzielanie odpowiedzi w Internetowym Dzienniku Zapytań.
5. Realizacja działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością.
6. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi Wydziału.
7. Sporządzanie zamówień na materiały biurowe, druki, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej i ich rozdysponowanie dla potrzeb Wydziału.
8. Organizacja druku i kolportażu dokumentów opracowywanych w Wydziale.
9. Współpraca z Wydziałem Organizacji i Nadzoru w zakresie wynagrodzeń, spraw socjalnych, szkoleń, przygotowywania projektów uchwał, zarządzeń, poleceń służbowych, pełnomocnictw, upoważnień itp.
10. Prowadzenie spraw budżetowych, w tym przygotowywanie wniosków budżetowych niezbędnych do realizacji zadań, prowadzenie rozliczeń finansowych zadań, przygotowywanie sprawozdań okresowych i rocznych z realizacji budżetu, przygotowywanie projektów budżetu.
11. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Wydziału i podmiotami zewnętrznymi przy prowadzeniu spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym także środków unijnych.
12. Przygotowanie projektów umów, zleceń i ich rozliczanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Wydziału i podmiotami zewnętrznymi.
13. Przygotowanie i rozliczanie umów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
14. Realizacja innych zadań, które nie są przypisane do realizacji przez odpowiednie miejskie jednostki, związanych z gospodarką komunalną, w tym spraw ewentualnych odszkodowań za zdarzenia powstałe na terenie objętym realizacją tych zadań.Wstecz