Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Organizacyjno - Budżetowy
Symbol: GK-01
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8777
Faks: 12-616-8801
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Lidia Migas

Zakres działania:

1) organizacja i koordynacja pracy Wydziału poprzez:
a) opracowywanie projektów wewnętrznych uregulowań, w tym: zarządzeń i poleceń służbowych, odnoszących się do zakresu działania Wydziału,
b) prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminową realizacją uchwał Rady Miasta Krakowa, uchwał Rad i Zarządów Dzielnic oraz wniosków i opinii Komisji Rady, zarządzeń, poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa, a także Dyrektora Magistratu, zgłaszanych skarg i wniosków,
c) prowadzenie ewidencji i nadzoru nad poprawnością i terminowością przygotowywania projektów odpowiedzi na: interpelacje, wnioski radnych, interwencje posłów RP i senatorów RP, korespondencję od Przewodniczącego Rady Miasta, a także nadzór  nad terminowością realizacji wynikających z nich zobowiązań,
d) prowadzenie ewidencji kart usług/procedur zewnętrznych i instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału,
e) powiadamianie właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Wydziału o ukazaniu się przepisów dotyczących ich zakresów działania,
f) sporządzanie zbiorczych informacji i zestawień, koordynacja przygotowania odpowiedzi na polecenia, pisma okólne itp.,
g) prowadzenie obsługi kancelaryjno ? biurowej Wydziału,
h) organizacja i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu poczty otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział;
2) współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału przy przygotowywaniu projektów:
a) uchwał Rady Miasta Krakowa,
b) zarządzeń i poleceń służbowych Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora Magistratu,
c) pełnomocnictw, upoważnień Prezydenta Miasta Krakowa itp.,
ich ewidencja i aktualizacja;
3) współpraca z Wydziałem Organizacji i Nadzoru w zakresie:
a) wynagrodzeń, nagród kwartalnych, dodatków specjalnych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, naboru na wolne stanowiska urzędnicze, przygotowywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, spraw socjalnych,
b) przygotowywania projektów uchwał, zarządzeń, poleceń służbowych, pełnomocnictw, upoważnień itp.;
4) bieżąca pomoc prawna, w szczególności:
a) konsultowanie spraw z zakresu zadań realizowanych przez Wydział,
b) przy przygotowywaniu umów, aktów kierowania, odpowiedzi na wnioski stron o udostępnienie informacji publicznej itp.;
5) koordynacja realizacji działań związanych z Systemem Zarządzania Jakością i Polityką Bezpieczeństwa Informacji: współpraca z administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie przetwarzania danych oraz obsługa aplikacji informatycznej System Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania SEZAM;
6) koordynacja publikacji na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
7) koordynacja i udzielanie odpowiedzi na zapytania w Internetowym Dzienniku Zapytań;
8) koordynacja spraw w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek w zakresie zadań Wydziału i prowadzenie teczek tych spraw;
9) koordynacja spraw w zakresie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i prowadzenie teczek tych spraw;
10) prowadzenie spraw związanych z realizacją procedur zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Wydział;
11) prowadzenie ewidencji i nadzór nad majątkiem trwałym, gospodarowanie składnikami majątkowymi powierzonymi Wydziałowi, w tym m.in.:
a) monitorowanie stanu ewidencji składników majątkowych,
b) udział w komisji przeprowadzającej inwentaryzację składników majątkowych,
c) przygotowywanie dokumentów przemieszczenia sprzętu,
d) sporządzanie wniosków o wykonanie ekspertyzy technicznej sprzętu,
e) sporządzanie wniosków o likwidację zużytego sprzętu,
f) prowadzenie i aktualizacja kart użytkowników urządzeń informatycznych i osobistego wyposażenia oraz wykonywanie innych zadań wynikających z instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi;
12) prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek urzędowych, w tym: składanie zapotrzebowania, przekazywanie ich pracownikom, prowadzenie ewidencji kasacji;
13) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
14) prowadzenie spraw osobowych pracowników Wydziału, w tym m.in.: listy obecności, książki wyjść służbowych i prywatnych, planu urlopów wypoczynkowych, etatyzacji, zakresów czynności, kart badań lekarskich, sporządzania zestawień godzin nadliczbowych;
15) sporządzanie zamówień na:
a) materiały i wyposażenie biurowe w systemie informatycznym Internetowy System Zaopatrzenia ISZ,
b) materiały eksploatacyjne, sprzęt, druki,
c) bilety komunikacji miejskiej i ich rozdysponowanie dla potrzeb Wydziału;
16) prowadzenie spraw budżetowych, w tym m.in.:
a) przygotowywanie wniosków budżetowych niezbędnych do realizacji zadań,
b) prowadzenie rozliczeń finansowych zadań,
c) przygotowywanie sprawozdań okresowych i rocznych z realizacji budżetu,
d) przygotowywanie projektu budżetu;
17) przygotowanie projektów: umów, zleceń i ich rozliczanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Wydziału i podmiotami zewnętrznymi;
18) przygotowanie i rozliczanie umów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
19) realizacja innych zadań, które nie są przypisane do realizacji przez odpowiednie miejskie jednostki, związanych z gospodarką komunalną, w tym spraw ewentualnych odszkodowań za zdarzenia powstałe na terenie objętym realizacją tych zadań.Wstecz