Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ochrony Zieleni
Symbol: WS-05
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8998, 12-616-8998
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maciej Różycki

Zakres działania:

Informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie inwestycji:
pokój: 410, 418, tel. 12 616-8849, 12 616 -8900, 12 616-8908, 12 616-8906

Informacja w zakresie ochrony zieleni:
Informacje w sprawach:
- Dzielnice I, II, III, XIV tel. 12 616 8864 pok. 420
- Dzielnice IV, V, VI tel. 12 616 8810 pok. 427
- Dzielnice VII, VIII tel. 12 616 8867 pok. 427
- Dzielnice IX, X, XI tel. 12 616 8845 pok. 427
- Dzielnice XII, XIII tel. 12 616 8850 pok. 422
- Dzielnice XV, XVI, XVII, XVIII tel. 12 616 8905 pok. 420


Do zakresu działania Referatu Ochrony Zieleni (WS - 05) należą sprawy dotyczące:


1) wydawania decyzji:
a) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów bez naliczania i z naliczeniem opłat,
b) nie zezwalających na usunięcie drzew i krzewów
c) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
d) o rozłożeniu na raty lub przesunięciu terminu płatności opłaty za usunięcie drzew,
e) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne ? z obszarów poza terenami kolei oraz ustalenie odszkodowania;
2) wydawania postanowień w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesy);
3) przyjmowania zgłoszeń zamiaru usuwania drzew lub krzewów przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; sprzeciwu w sprawach usuwania drzew lub krzewów;
4) prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska; rozpatrywanie interwencji mieszkańców;
5) wydawania opinii dla określenia granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do uwarunkowań odnośnie zagospodarowania obszaru objętego planem, do projektów planów oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
6) wydawania opinii cząstkowych w zakresie ochrony zieleni do postępowań  w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, oraz opinii do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;
7) wypełniania kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;
8) udostępniania zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji
z udostępnienia;
9) udziału w pracach Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w ramach współpracy z Wydziałem Geodezji zgodnie ze stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;
10) ustalania odszkodowania za usunięte drzewa lub krzewy zagrażające funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości;
11) opracowanie i nadzór nad wdrożeniem kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie.
12) obsługa kancelaryjno-biurowa i udział w posiedzeniach Zespołu Zadaniowego ds. Ochrony Zieleni.


Uwagi:
Kompetencje organów dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew / krzewów - na nieruchomościach objętych wpisem do rejestru zabytków zezwolenia wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków, - na terenach Gminy Miejskiej Kraków (nie oddanych w wieczyste użytkowanie) kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów posiada zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody marszałek województwa. W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego zadania te na podstawie upoważnienia wykonuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego adres: ZPKWM Oddział w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a 31-227 Kraków, tel./fax 12 415 38 33, 12 415 72 21


Wstecz