Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ochrony Zieleni
Symbol: WS-05
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8998, 12-616-8998
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maciej Różycki

Zakres działania:

Informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie inwestycji:
pokój: 410, 418,   tel. 12 616-8849, 12 616 -8900, 12 616-8908

Informacja w zakresie ochrony zieleni:
Informacje w sprawach:
Dla Dzielnic: I, II, III,  jednostka ewidencyjna Śródmieście oraz XIV jednostka ewidencyjna Nowa Huta - pokój : 420 - tel. 12 616-8864,
Dla Dzielnic: VI, VII,  jednostka ewidencyjna Krowodrza - pokój : 420 - tel. 12 616-8907,
Dla Dzielnic: VIII, IX, jednostka ewidencyjna Podgórze - pokój : 420 - tel. 12 616-8906,
Dla Dzielnic: XII, XIII, jednostka ewidencyjna Podgórze  - pokój : 422 - tel. 12 616-8850,
Dla Dzielnic X, XI, jednostka ewidencyjna Podgórze - pokój : 418 - tel. 12 616-8845,
Dla Dzielnic: IV, V jednostka ewidencyjna Krowodrza oraz XV, jednostka ewidencyjna Nowa Huta - pokój : 418 - tel. 12 616-8910,
Dla Dzielnic: XVI, XVII, XVIII, jednostka ewidencyjna Nowa Huta  - pokój : 420 - tel. 12 616-8905
Ochrona przyrody polegająca na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów i składników przyrody, wraz z zachowaniem walorów krajobrazowych, zieleni, zadrzewień, różnorodności biologicznej, tworzenia korytarzy ekologicznych, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii.


Do zakresu działania Referatu Ochrony Zieleni (WS - 05) należą sprawy dotyczące:


1) wydawania decyzji:
a) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów bez naliczania i z naliczeniem opłat,
b) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,
c) o rozłożeniu na raty lub przesunięciu terminu płatności opłaty za usunięcie drzew,
d) nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej - po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,
e) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne - z obszarów poza terenami kolei oraz ustalenie odszkodowania;
2) wydawania postanowień w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesy);
3) udziału w komisjach organizowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawach usuwania drzew z terenu nieruchomości wpisanej do Rejestru Zabytków;
4) prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska; rozpatrywanie interwencji mieszkańców;
5) wydawania opinii dla określenia granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do uwarunkowań odnośnie zagospodarowania obszaru objętego planem, do projektów planów oraz do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
6) wydawania opinii cząstkowych w zakresie ochrony zieleni do postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, oraz opinii do decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej;
7) wypełniania kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;
8) udostępniania zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia;
9) wydawania postanowień w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wraz z wymaganą dokumentacją w przypadku decyzji wydawanych w związku z przedsięwzięciem mogącym oddziaływać na obszar Natura 2000;
10) wydawania decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000;
11) opiniowania projektów zieleni, w szczególności dla miejskich jednostek organizacyjnych;
12) udziału w pracach Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w ramach współpracy z Wydziałem Geodezji zgodnie ze stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;
13) ustalania odszkodowania za usunięte drzewa lub krzewy zagrażające funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości;
14) opracowania i nadzoru nad wdrożeniem kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie.


Uwagi:

 

Kompetencje organów dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew / krzewów

  • na nieruchomościach objętych wpisem do rejestru zabytków zezwolenia wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • na terenach Gminy Miejskiej Kraków (nie oddanych w wieczyste użytkowanie) kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów posiada zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody marszałek województwa. W imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego zadania te na podstawie upoważnienia wykonuje Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego adres: ZPKWM Oddział w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a 31-227 Kraków, tel./fax 12 415 38 33, 12 415 72 21


Wstecz