Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Planowania i Realizacji Budżetu
Symbol: WS-02
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8844, 66-063-7023
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Halina Bańkowska

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Planowania i Realizacji Budżetu (WS - 02) należą następujące sprawy:

1) określanie zadań w dziedzinie ochrony środowiska i wnioskowanie ich do budżetów rocznych;

2)
przygotowywanie projektu budżetu oraz planu finansowego zadań bieżących Wydziału Kształtowania Środowiska oraz koordynacja prac referatów branżowych w tym zakresie;

3) przygotowywanie - analiz, opinii, projektów zarządzeń i uchwał oraz innych materiałów w ujęciu ekonomicznym w zakresie:
a) rocznych i wieloletnich planów rzeczowo - finansowych,
b) sprawozdań z działalności Wydziału,
c) umów o świadczenie usług - we współdziałaniu ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt i Miejskim Parkiem i Ogrodem Zoologicznym;

4) monitorowanie dysponowania środkami finansowymi Wydziału określonymi w budżecie zadań bieżących oraz proponowanie zmian budżetowych przy współpracy w tym zakresie z pozostałymi referatami i stanowiskami;

5) współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie realizacji zadań bieżących określonych w budżecie Gminy Miejskiej Kraków;

6) prowadzenie wewnętrznej ewidencji wydatków budżetu Wydziału;

7) opracowywanie sprawozdań z realizowanych zadań budżetowych Wydziału;

8) opracowywanie i konsultowanie projektów umów, zleceń, porozumień i aneksów, przygotowywanych i zawieranych przez Wydział oraz potwierdzanie finansowe zaangażowanych środków, z wyłączeniem umów u udzielenie dotacji celowej na zadania
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opracowywanych przez Referat ds. Udzielania Dotacji WS-11;

9) finansowe potwierdzanie w budżecie Miasta Krakowa łącznej kwoty dotacji wykazanej na listach ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opracowanych przez Referat ds. Udzielania Dotacji WS-11;

10) prowadzenie wydziałowego rejestru umów zawieranych na podstawie Prawa zamówień publicznych;

11) koordynacja prac pozostałych referatów i stanowisk w zakresie organizacji procedur przetargowych i współpraca w trakcie ich przebiegu;

12) realizacja zadań zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi pomocy publicznej;

13) planowanie wpływów i wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; zarządzanie środkami poprzez:
a) przygotowanie prognozy dochodów gminy i powiatu z tytułu wpływów z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska,
b) przygotowywanie projektów wydatków na realizację zadań własnych określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
c) monitorowanie dysponowania dochodami z tytułu wpływów, o których mowa w pkt.13 lit. ?a?,
d) opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań, o których mowa w pkt.13 lit. ?b?;

14) sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - oś-4g i oś-4p;

15) obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za dany rok, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku następnym;

16) koordynacja działań związanych z przygotowaniem załącznika do wniosku o uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o niezaleganiu przez Gminę Miejską Kraków z opłatami za korzystanie ze środowiska;

17) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji
z udostępnienia;

18) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem.Wstecz