Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Planowania i Realizacji Budżetu
Symbol: WS-02
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8844, 66-063-7023
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Halina Bańkowska

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Planowania i Realizacji Budżetu (WS - 02) należą następujące sprawy:

1) określanie zadań w dziedzinie ochrony środowiska i wnioskowanie ich do budżetów rocznych;
2) przygotowywanie projektu budżetu oraz planu finansowego i Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio w zakresie zadań bieżących i przedsięwzięć Wydziału oraz koordynacja prac referatów branżowych w tym zakresie;
3) przygotowywanie - analiz, opinii, projektów zarządzeń i uchwał oraz innych materiałów w ujęciu ekonomicznym w zakresie:
a) rocznych i wieloletnich planów rzeczowo - finansowych,
b) sprawozdań z działalności Wydziału,
c) umów o świadczenie usług - we współdziałaniu ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt i Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie;
4) monitorowanie dysponowania środkami finansowymi Wydziału określonymi w budżecie zadań bieżących oraz proponowanie zmian budżetowych przy współpracy w tym zakresie z pozostałymi referatami i stanowiskami;
5) współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie realizacji zadań bieżących określonych w budżecie Gminy Miejskiej Kraków;
6) przygotowanie dokumentacji finansowej dla rozliczenia zobowiązań zaciągniętych w ramach zadań budżetowych Wydziału i prowadzenie wewnętrznej ewidencji wydatków budżetu Wydziału,
7) opracowywanie sprawozdań z realizowanych zadań budżetowych Wydziału,
8) opracowywanie i konsultowanie projektów umów, zleceń, porozumień i aneksów, przygotowywanych i zawieranych przez Wydział oraz potwierdzanie finansowe zaangażowanych środków,
9) finansowe potwierdzanie ujęcia w budżecie Miasta Krakowa łącznej kwoty dotacji,
10) prowadzenie wydziałowego rejestru umów zawieranych na podstawie Prawa zamówień publicznych,
11) koordynacja prac pozostałych referatów i stanowisk w zakresie organizacji procedur przetargowych i współpraca w trakcie ich przebiegu;
12) realizacja zadań zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi pomocy publicznej;
13) planowanie wpływów i wydatków związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; zarządzanie środkami poprzez:
a) przygotowanie prognozy dochodów gminy i powiatu z tytułu wpływów z opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska,
b) przygotowywanie projektów wydatków na realizację zadań własnych określonych ustawą Prawo ochrony środowiska,
c) monitorowanie dysponowania dochodami z tytułu wpływów, o których mowa w lit. a,
d) opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań, o których mowa w lit. b;
14) sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - oś-4g i oś-4p;
15) obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za dany rok, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku następnym;
15) koordynacja działań związanych z przygotowaniem załącznika do wniosku o uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o niezaleganiu przez Gminę Miejską Kraków z opłatami za korzystanie ze środowiska;
16) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia;
17) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem.


Wstecz