Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Referat Postępowań Administracyjnych
Symbol: KM-08
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9478
Faks: 12-616-9331
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Anna Kasperkiewicz

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Postępowań Administracyjnych (KM-08) należą sprawy:
1. Prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu rejestracji pojazdów w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
2. Czasowej rejestracji pojazdów po złożeniu wniosku o rejestrację przez właściciela pojazdu poprzez wydanie pozwolenia czasowego i zalegalizowanie tablic rejestracyjnych.
3. Wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela lub z urzędu.
4. Wprowadzania i przetwarzania danych w systemie: "POJAZD".
5. Wydawania zaświadczeń na żądanie stron w sprawach należących do kompetencji Referatu.
6. Współdziałania z innymi organami i instytucjami (Policją, Sądem, Prokuraturą) w zakresie rejestracji pojazdów.
7. Użytkowania podsystemu "Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu", EWPOJ.
8. Pełnienia obowiązków administratora systemu rejestracji pojazdów "POJAZD".
9. Bieżącej publikacji w BIP Miasta Krakowa kontroli w zakresie spełnienia przez posiadaczy pojazdu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu.
10. Sprawozdawczości z zakresu działania Referatu.
11. Przygotowania projektów zarządzeń wewnętrznych, poleceń i pism okólnych Dyrektora Wydziału w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów.
12. Współpracy z Zespołem Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Krakowa i innymi komórkami działającymi w ramach urzędu w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów.
13. Konsultowania spraw administracyjnych zleconych przez przełożonych oraz projektów decyzji i postanowień, jak i konsultowanie bieżących problemów związanych z rejestracją pojazdów.
14. Prowadzenia książki wyjść prywatnych oraz rejestru godzin nadliczbowych dla pracowników Referatu.Wstecz