Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Referat Ochrony Przed Powodzią
Symbol: OC-03
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8966
Faks: 12-616-8961
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Piotr Solak

Zakres działania:

1. Współdziałania z innymi organami w zwalczaniu powodzi oraz usuwania jej skutków;
2. Inicjowania, opiniowania oraz uzgadniania programów i przedsięwzięć związanych z ochroną Krakowa przed powodzią;
3. Przygotowywania wniosków o wykonanie pilnych prac w razie prognozowanego zagrożenia powodziowego oraz przygotowywania propozycji dotyczących przeznaczenia środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową;
4. Współudziału w rozprawach wodnoprawnych związanych z ochroną Krakowa przed powodzią i odwodnieniem terenu miasta;
5. Koordynacji i sprawowania nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ?Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa? przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXVI/554/00 z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa, w szczególności poprzez:
a) opiniowanie (na etapie wydawania decyzji WZ, ULICP i pozwolenia na budowę) inwestycji planowanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi pod względem zagrożenia powodziowego;
b) opiniowanie dokumentów planistycznych Miasta, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem uwzględnienia w nich problematyki powodziowej.
6. Współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz placówkami naukowymi w zakresie ochrony przed powodzią;
7. Pozyskiwania z miejskich jednostek organizacyjnych przewidzianych do udziału w zapobieganiu i zwalczaniu skutków powodzi informacji o stanie gotowości do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej;
8. Oceny prognozy stopnia ryzyka i diagnozowania rozwoju sytuacji oraz wypracowania propozycji decyzji dla Prezydenta o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
9. Koordynacji prowadzenia bezpośredniej akcji powodziowej;
10. Sporządzania końcowego raportu po powodzi z uwzględnieniem przyczyn, przebiegu akcji, jej skutków i wniosków na przyszłość;
11. Współudziału w pracach związanych z inwentaryzacją szkód i strat powodziowych w infrastrukturze komunalnej dokonywanych przez inne jednostki;
12. Opracowywania projektów aktów kierowania i innych dokumentów w sprawach związanych z bezpieczeństwem powodziowym;
13. Opracowywania oraz bieżącej aktualizacji planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
14. Wydawania zaświadczeń potwierdzających szkodę dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi lub postanowień o odmowie wydania zaświadczenia.Wstecz