Biuro Planowania Przestrzennego

Pracownia Informacji Planistycznej
Symbol: BP-05
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-8523
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Pracowni: Tomasz Wadowski

Zakres działania:

 1. Udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych oraz naliczanie za nie opłaty skarbowej.
 3. Wydawanie zaświadczeń w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, wymaganego przepisami prawa lub gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych w Biurze ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu Biura oraz naliczanie za nie opłat skarbowych.
 4. Opiniowanie zamierzeń i zadań inwestycyjnych Miasta w zakresie zgodności z polityką przestrzenną Miasta.
 5. Prowadzenie Rejestru i Składnicy planów miejscowych i innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego.
 6. Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie postanowienia.
 7. Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z przepisami odrębnymi w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie postanowienia.
 8. Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 9. Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
 10. Wyrażanie stanowiska w sprawach udzielania lub zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.
 11. Wyrażanie stanowiska w sprawie udzielania lub zmiany koncesji na działalność gospodarczą w zakresie:
  a) wydobywania kopalin ze złóż,
  b) bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 12. Wyrażanie stanowiska w sprawie ustalenia zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego w przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia koncesji w formie postanowienia.
 13. Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności lokalizacji magazynu alkoholu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 14. Wyrażanie stanowiska w przedmiocie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 15. Wyrażanie stanowiska w przedmiocie lokalizacji lądowiska w zakresie zgodności z: ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; możliwościami wykorzystania terenu na cele lądowiska.


Wstecz