Biuro Planowania Przestrzennego

Pracownia Prac Studialnych
Symbol: BP-01
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-8517
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Pracowni: Barbara Stawarz

Zakres działania:

 1. Opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta lub jego zmiany oraz projektu uchwał poprzedzających sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.
 2. Organizacja i realizacja procedury sporządzania (zmiany) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.
 3. Wykonywanie opracowań studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego związanych z wdrażaniem polityki przestrzennej.
 4. Prace studialne i analizy, w tym wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium.
 5. Sporządzanie analiz, prognoz i określanie skutków przestrzennych ewentualnych zmian granic administracyjnych miasta i dzielnic jednostek pomocniczych.
 6. Opracowywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta w celu oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Opracowywanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.
 8. Zbieranie materiałów z poszczególnych komórek organizacyjnych Biura i opracowywanie zbiorczych informacji oraz sprawozdań.
 9. Opracowanie projektu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w tym projektów uchwał poprzedzających sporządzenie ww. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
 10. Przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych i studium.
 11. Wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych oraz obsługa graficzna studium.
 12. Przygotowywanie wniosków, informacji i opinii do:
  a) projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  b) projektu audytu krajobrazowego,
  c) projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich,
  d) projektów planów miejscowych sporządzanych w gminach sąsiednich.
 13. Przygotowywanie opinii z zakresu polityki przestrzennej Miasta do opracowań i dokumentów sporządzanych przez inne komórki organizacyjne UMK, inne jednostki organizacyjne oraz organy i instytucje.
 14. Prowadzenie biblioteki wydziałowej.


Wstecz