Biuro Kontroli Wewnętrznej

Referat Inwentaryzacji
Symbol: BK-05
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-6030
Faks: 12-616-6045
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Grażyna Nowak

Zakres działania:

1) opracowywanie rocznych planów inwentaryzacji składników majątkowych użytkowanych przez Urząd Miasta Krakowa i koordynowanie przygotowania planów inwentaryzacji majątku ewidencjonowanego w Biurze ds. Ewidencji Mienia oraz w


Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;


2) przeprowadzanie inwentaryzacji w drodze spisu z natury majątku Gminy Miejskiej Kraków użytkowanego przez Urząd Miasta Krakowa, ewidencjonowanego w Biurze ds. Ewidencji Mienia oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;


3) prowadzenie inwentaryzacji według zasad, metod i terminów określonych w instrukcji inwentaryzacji wprowadzonej odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;


4) sporządzanie w terminach i okresach wynikających z ustawy o rachunkowości protokołów z rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa;


5) prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie niedoborów i nadwyżek wykazanych po wycenie spisów z natury;


6) kwalifikowanie stwierdzonych niedoborów jako zawinionych lub niezawinionych;


7) wnioskowanie do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności materialnej osób, które spowodowały powstanie niedoborów;


8) informowanie Prezydenta Miasta Krakowa o stwierdzonych podczas spisu z natury nieprawidłowościach w zakresie wykorzystywania majątku Urzędu Miasta Krakowa i jego zabezpieczenia.


 


 Zasady i tryb przeprowadzania inwentaryzacji określa niniejszy akt prawny:
Zarządzenie Nr 3528/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Krakowa


Uwagi:
Szczegółowe informacje dotyczące inwentaryzacji majątku zarządzanego przez Gminę Miejską Kraków.


Wstecz