Biuro Kontroli Wewnętrznej

Referat Inwentaryzacji
Symbol: BK-05
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-6030
Faks: 12-616-6045
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Grażyna Nowak

Zakres działania:

1. Opracowywanie rocznych planów inwentaryzacji składników majątkowych użytkowanych przez Urząd Miasta Krakowa i koordynowanie przygotowania planów inwentaryzacji majątku ewidencjonowanego w Wydziale Finansowym, Wydziale Skarbu Miasta oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
2. Przeprowadzanie inwentaryzacji w drodze spisu z natury majątku Gminy Miejskiej Kraków użytkowanego przez Urząd Miasta Krakowa, ewidencjonowanego w Wydziale Finansowym, w Wydziale Skarbu Miasta oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
3. Prowadzenie inwentaryzacji według zasad, metod i terminów określonych w instrukcji inwentaryzacji wprowadzonej odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
4. Sporządzanie w terminach i okresach wynikających z ustawy o rachunkowości protokołów z rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
5. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie niedoborów i nadwyżek wykazanych po wycenie spisów z natury.
6. Kwalifikowanie stwierdzonych niedoborów jako zawinionych lub niezawinionych.
7. Wnioskowanie do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności materialnej osób, które spowodowały powstanie niedoborów.
8. Sporządzanie zbiorczego zestawienia wyników inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego.
9. Informowanie Prezydenta Miasta Krakowa o stwierdzonych podczas spisu z natury nieprawidłowościach w zakresie wykorzystywania majątku Urzędu Miasta Krakowa i jego zabezpieczenia.


Zasady i tryb przeprowadzania inwentaryzacji określa niniejszy akt prawny:
Zarządzenie Nr 3528/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Krakowa


Uwagi:
Szczegółowe informacje dotyczące inwentaryzacji majątku zarządzanego przez Gminę Miejską Kraków.


Wstecz