Oddział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII
Symbol: SA-02-1
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
Telefon: 12-616-9333
Faks: 12-616-9344
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Pow.Czasowego Zastępstwa na St.Kierownika Referatu: Agnieszka Ulanowska

Zakres działania:

1. Prowadzenie ewidencji ludności: 1) zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego, 2) wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, 2. Prowadzenie w formie informatycznej w podsystemie ELUD rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców obejmujących dane osobowo-adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz cudzoziemców. 3. Uzupełnianie informatycznej bazy rejestrów mieszkańców o brakujące dane osobowo- adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym. 4. Udostępnianie danych osobowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców. 5. Prowadzenie rejestru wyborców: 1) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru wyborców, 2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze lub spisie wyborców. 6. Sporządzanie spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Rady Miasta Krakowa, Rad Dzielnic, Sejmiku Województwa, Prezydenta Miasta oraz referendów, Małopolskiej Izby Rolniczej i Parlamentu Europejskiego. 7. Wydawanie zaświadczeń na żądanie stron z akt prowadzonych w sprawach należących do kompetencji Referatu. 8. Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego. 9. Wydawanie dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. 10. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym, w zakresie posiadanego dostępu. 11. Użytkowanie aplikacji informatycznej ŻRÓDŁO. 12. Użytkowanie podsystemu -Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.Wstecz