Wydział Mieszkalnictwa

Referat Organizacyjny
Symbol: ML-06
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8247
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ryszard Pażucha

Zakres działania:

1. Obsługa kancelaryjno ? biurowa Wydziału.
2. Prowadzenie Punktu Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Wielopole 17a.
3. Prowadzenie spraw osobowych, spraw dotyczących badań lekarskich i spraw socjalnych pracowników Wydziału wraz z obsługą programu Integrator.
4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i prowadzenie ich rejestracji.
5. Monitorowanie stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Wydziale.
6. Realizacja założeń Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz normy ISO 27001.
7. Prowadzenie rejestrów procedur zewnętrznych i wewnętrznych oraz zarządzeń i poleceń Dyrektora Wydziału.
8. Prowadzenie ewidencji skarg oraz opinii prawnych wpływających do Wydziału.
9. Monitorowanie terminowości realizacji uchwał i zarządzeń.
10. Koordynacja obsługi Internetowego Dziennika Zapytań oraz Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Wydziału.
11. Realizacja zadań wynikających ze współpracy zagranicznej.
12. Koordynacja kontaktów z Biurem Prasowym.
13. Opracowywanie zbiorczych informacji dla innych jednostek organizacyjnych, na podstawie informacji przekazanych przez referaty.
14. Zaopatrywanie Wydziału w środki trwałe, wyposażenie i materiały biurowe, prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych oraz nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem.
15. Prowadzenie spraw związanych z potrzebami szkoleniowymi i delegacjami.
16. Prowadzenie obsługi bibliotecznej Wydziału.
17. Monitoring przestrzegania dyscypliny przez pracowników Wydziału.
18. W ramach Referatu funkcjonuje samodzielne Stanowisko ds. Budżetu, do którego należą sprawy:
    1) Sporządzanie projektu budżetu w zakresie wydatków bieżących Wydziału, sporządzanie analiz oraz wniosków dot. zmian
        w budżecie; kontrola realizacji wydatków budżetowych.
    2) Sporządzanie harmonogramów realizacji wydatków oraz nadzór nad przestrzeganiem harmonogramów realizacji
        poszczególnych zadań; dokonywanie korekt na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.
    3) Dysponowanie środkami finansowymi w granicach kwot określonych w budżecie; sprawdzanie prawidłowości
        przedkładanych faktur i rachunków, kwalifikowanie ich do wypłaty.
    4) Wnioskowanie do Wojewody o dotację celową dotyczącą udzielania pomocy repatriantom w celu osiedlenia się na stałe
       na terenie Gminy Miejskiej Kraków (art. 21 i 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji ? tekst jednolity: Dz. U. z
       2014 r. Nr 1392 z późn. zm.).
    5) Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań budżetowych.
    6) Rejestracja krajowych wyjazdów służbowych pracowników Wydziału.
19. W ramach Referatu funkcjonuje samodzielne Stanowisko ds. Polityki Mieszkaniowej, do którego należą sprawy:
    1) Gromadzenie i analizowanie przekazywanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w zakresie wskazanym przez Wydział
       zestawień danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań, w tym w szczególności gospodarowania
       mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz pomocy Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki
       Społecznej, Kultury i Promocji Miasta w sprawowaniu nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Zarząd Budynków
       Komunalnych.
     2) Monitorowanie i aktualizacja Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków.
     3) Monitorowanie i aktualizacja Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków
        oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń.
     4) Współpraca z podmiotami realizującymi zadania wynikające z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
         Zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń i Polityki Mieszkaniowej Gminy Miejskiej
         Kraków oraz koordynacja tych zadań.
     5) Sporządzanie rocznego raportu z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
         Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń oraz danych do raportu ze Strategii Rozwoju Krakowa
         i Raportu o Stanie Miasta.
     6) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków.
     7) Realizacja zadań wynikających ze współpracy krajowej.
     8) Monitorowanie realizacji polityki czynszowej Gminy Miejskiej Kraków oraz opracowywanie zmian tej polityki.
     9) Dostosowywanie polityki czynszowej Gminy Miejskiej Kraków do istniejących uwarunkowań prawnych, społecznych
         i gospodarczych, a w szczególności proponowanie zmian stawek czynszowych za lokale mieszkalne wchodzące w skład
         mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w oparciu o analizy przygotowane przez referaty oraz Zarząd Budynków
         Komunalnych.
    10) Przygotowanie zarządzeń Prezydenta w sprawie stawki czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu
         Gminy Miejskiej Kraków, odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego tych lokali oraz czynszu i odszkodowania z
         a tymczasowe pomieszczenia, wchodzące w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy.
    11) Gromadzenie i publikacja zestawienia danych o czynszach w zasobie niepublicznym zgodnie z art. 4a ustawy o ochronie
         praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150
         z późn. zm.) - tzw. "lustro czynszowe".Wstecz