Biuro Ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych
Symbol: PN
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista-Pełnomocnik Prezydenta Miasta: Bogdan Dąsal
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-5007

Zakres działania:

Zarządzenie Nr 305/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 06.02.2018 określa szczegółowy zakres działania, uprawnienia i obowiązki Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa. Pełnomocnik funkcjonuje w strukturze Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, w pionie zarządczym III Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa.


Pełnomocnik działa w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej oraz innych polityk miejskich związanych z problematyką osób niepełnosprawnych, inicjując i koordynując działania zmierzające do poprawy jakości i komfortu życia osób niepełnosprawnych oraz dokonując analiz i ocen sytuacji poprzez współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu planów i programów w tym zakresie.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) ścisła współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie realizacji zadań Biura;
2) współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic w zakresie określonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa właściwym w sprawie trybu i zasad współdziałania jednostek organizacyjnych Gminy z Dzielnicami Krakowa w związku z wyborem, planowaniem, oceną i sprawozdawczością dotyczącą ich zadań;
3) analiza funkcjonujących branżowych programów, polityk i zadań Miasta oraz przedstawianie propozycji ich ewaluacji;
4) kreowanie i inicjowanie rozwiązań mających na celu uwrażliwienie społeczne i upowszechnianie postaw zorientowanych na wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym.
Pełnomocnik bierze udział w pracach zespołów, komisji, związków i innych branżowych gremiów zgodnie z odrębnymi dyspozycjami Prezydenta Miasta Krakowa oraz współpracuje z instytucjami i innymi podmiotami. W przypadku udziału w spotkaniach zewnętrznych, w szczególności związanych z udziałem w pracach gremiów, o których mowa powyżej, skutkujących merytorycznymi ustaleniami, Pełnomocnik sporządza dla Prezydenta Miasta Krakowa pisemne informacje
o podjętych ustaleniach.
Pełnomocnik w obszarze swojego działania uczestniczy w pracach zespołów zadaniowych opracowujących dokumenty o charakterze programowym lub opiniującym je, przed przedstawieniem ich do zatwierdzenia Prezydentowi.
Pełnomocnik w ramach swoich kompetencji, może występować do innych komórek organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych o udostępnienie lub pozyskanie informacji oraz inicjowanie działań dotyczących realizacji zadań w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej oraz innych polityk miejskich związanych z problematyką osób niepełnosprawnych.


Pełnomocnik pełni funkcję opiniotwórczą, udzielając Prezydentowi Miasta Krakowa wsparcia w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, w szczególności:
1) współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie przygotowywania
odpowiednich programów, analiz i ocen;
2) śledząc na bieżąco inicjatywy ustawodawcze oraz analizując projekty ustaw i innych aktów prawnych.


3.Zobacz takżeWstecz