Wydział Spraw Społecznych

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych
Symbol: PN
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Kierownik Referatu-Pełnomocnik Prezydenta Miasta: Bogdan Dąsal
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-5026, 12-616-5075

Zakres działania:

Zarządzenie Nr 24/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2014-01-10 określa szczegółowy zakres działania, uprawnienia i obowiązki Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych.

1. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.
2. Pełnomocnik funkcjonuje w pionie Prezydenta Miasta Krakowa.
3. Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący w strukturze Wydziału Spraw Społecznych.
4. Pełnomocnik działa w obszarze polityki społecznej związanej z problematyką osób niepełnosprawnych.
5. Do zadań Pełnomocnika oraz Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych należy prowadzenie wszelkich działań dotyczących zapewnienia możliwie pełnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a w szczególności:
1) analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących między innymi:
    a) możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej,
    b) uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z oczekiwaniami, kwalifikacjami, wykształceniem i  możliwościami,
    c) leczenia, rehabilitacji i informacji dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
    d) usprawnienia obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Krakowa.
2) opracowanie i koordynacja programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
3) proponowanie założeń do rocznych planów budżetowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustaw oraz przyjętych programów,
4) opracowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych stanowionych przez organy Miasta, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
5) współpraca z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie Miasta Krakowa,
6) współpraca i współdziałanie z Pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) inicjowanie i koordynacja realizacji programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, będących osobami niepełnosprawnymi,
8) przedstawienie Prezydentowi propozycji rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne,
9) inspirowanie tworzenia i wykorzystania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych,
10) koordynowanie działań dotyczących współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
11) współpraca z Radami i Zarządami Dzielnic w zakresie realizacji zadań priorytetowych i powierzonych oraz inicjatyw społecznych w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych,
12) realizacja procedury obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się,
13) realizacja zadania pn. ?Przewóz osób niepełnosprawnych?,
14) Pełnomocnik uczestniczy w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty o charakterze programowym w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych.

3. Pełnomocnik w obszarze swego działania:
1) współpracuje z komórką Urzędu Miasta Krakowa właściwą do spraw społecznych oraz podmiotami i instytucjami w sprawach dotyczących swego obszaru działania,
2) organizuje konferencje, sympozja, panele i spotkania poświęcone problematyce osób niepełnosprawnych,
3) ma prawo do wydawania wiążących poleceń kierującym komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi biorącymi udział w realizacji zadań.

4. W zakresie określonym w odrębnych upoważnieniach lub pełnomocnictwach Prezydenta, Pełnomocnik reprezentuje Miasto w stosunkach zewnętrznych oraz w kontaktach z podmiotami, organami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
5. Pełnomocnik współpracuje z odpowiednimi, dla jego obszaru merytorycznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w tym obszarze.
6. Pełnomocnik podpisuje pisma i dokumenty związane z obszarem swojego działania.

7. Kierujący komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi zobowiązani są do współpracy z Pełnomocnikiem, w szczególności polegającej na konsultacji z nim działań dotyczących osób niepełnosprawnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i jednostki miejskie oraz zadań, które mają związek z zakresem realizowanym przez Pełnomocnika.


Zobacz takżeWstecz