Wydział Spraw Społecznych

Referat do Spraw Społecznych
Symbol: SO-02
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5057
Faks: 12-616-5053
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Przemysław Cichy

Zakres działania:

1. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Grodzkiego Urzędu Pracy w przypadku zlecenia ich przez Kierownika pionu.
2. Koordynowanie procesu repatriacji zapraszanych przez Gminę Miejską Kraków rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa w ramach repatriacji, z wyłączeniem osób zapraszanych do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D w Krakowie.
3. Udzielanie pomocy repatriantom i uprawnionym członkom ich rodzin na podstawie:
a) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, w tym poprzez zawieranie umów w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów,
b) obowiązującej uchwały Rady Miasta Krakowa, dotyczącej określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa.
4. Ustalanie wysokości i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
5. Wydawanie decyzji dotyczących pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za samotnych oraz żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.
6. Ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawanie decyzji.
7. Uczestnictwo w Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 poprzez: :
a) występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na planowane do realizacji zadania,
b) zabezpieczanie środków w budżecie stanowiących udział Gminy,
c) realizację zadań zaplanowanych w danym roku oraz sporządzanie sprawozdań,
d) współpracę z Wojewodą Małopolskim, stowarzyszeniami romskimi, MOPS-em w Krakowie, Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, asystentami romskimi i krakowskimi placówkami oświatowymi celem realizacji zadań Programu.
8. Zawieranie umów zlecających realizację zadań publicznych na podstawie przeprowadzonych przez MOPS w Krakowie otwartych konkursów ofert i w których MOPS pełni funkcję Realizatora zadania, w zakresie: 
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,              
d) działalności charytatywnej,                                                                                                                              
e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.         
9. Zawieranie umów w sprawie dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków samorządu powiatowego, w których MOPS pełni funkcje Realizatora zadania.  
10. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie zadań, o których mowa w ust. 8, na podstawie informacji z SO-01 o braku dokonania przez podmiot niepubliczny zwrotu dotacji, nierozliczonej przez MOPS.
11. Realizowanie programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+, w tym w szczególności:
a) wydawanie i przedłużanie ważności kart,
b) pozyskiwanie partnerów programu.
12. Realizowanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny poprzez:
a) ustalanie uprawnienia do Karty Dużej Rodziny,
b) przekazywanie za pomocą systemu informatycznego do wykonawcy Kart, wymaganych danych o rodzinach wielodzietnych, którym mają być wydane Karty Dużej Rodziny,
c) wydawanie Karty Dużej Rodziny.
13. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych dotyczących prowadzenia Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3.
14. Pozyskiwanie partnerów Karty Krakowskiej, zawieranie i obsługa porozumień w tym zakresie.
15.Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny w zakresie realizacji Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz prowadzenia przez organizacje pozarządowe Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3.                                             
16. Obsługa kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.


Uwagi:

Przyjmuje interesantów :
ul.Stachowicza 18 : 
I piętro: box. 1,2 - przyjmowanie wniosków o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Karty Dużej Rodziny,
II piętro, pok. 213 - wydawanie Karty Dużej Rodziny, Tel. 5050.
II piętro: pok. 214, 216;
III pietro: pok.305A.

os. Zgody 2
  -
 wyłącznie w okresie  od sierpnia do  końca  września każdego roku
parter pokój 25 - obsługa Krakowskiej Karty Rodzinnej, tel.: 12 616-5050.Wstecz