Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni
Symbol: WS-09
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8901
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maria Sroka

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni (WS-09) należą sprawy dotyczące:

1) wydawania decyzji:
a) umarzających należność z tytułu ustalonej opłaty za przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy,
b) o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za: zniszczenie drzewa lub krzewu, za usuwanie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, za usuwanie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, za uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, za usuniecie drzewa pomimo sprzeciwu organu, za usuniecie drzewa bez dokonania zgłoszenia,
c) o rozłożeniu na raty ww. kary pieniężnej,
d) w sprawie uiszczenia kary,
e) o odroczeniu terminu płatności kary,
f) o umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej,
g) o obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych;
2) prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, w tym realizacji warunków określonych w wydanych decyzjach; rozpatrywanie interwencji mieszkańców, w tym współpraca ze Strażą Miejską;
3) wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony środowiska;
4) wypełniania kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;
5) udostępniania zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia.

Wstecz