Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni
Symbol: WS-09
Adres siedziby: Os. Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8901
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Maria Sroka

Zakres działania: 


Do zakresu działania Referatu Kontroli i Opinii w Zakresie Zieleni (WS-09) należą sprawy dotyczące:


 


1.  wydawania decyzji:


a) umarzających należność z tytułu ustalonej opłaty za przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy,


b) o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za: zniszczenie drzew lub krzewów, za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, za usuwanie drzew lub krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości, za uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,


c) o rozłożeniu na raty ww. kary pieniężnej,


d) w sprawie uiszczenia kary,


e) o umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej,


f) o obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych;


 


2.  prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska, w tym realizacji warunków określonych w wydanych decyzjach; rozpatrywanie interwencji mieszkańców, w tym współpraca ze Strażą Miejską;


 


3. wydawania opinii do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony środowiska;


 


4. wypełniania kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;


 


5. udostępniania zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu działania referatu oraz wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji, w sprawie odmowy bądź wyrażającej zgodę na wyłączenie informacji z udostępnienia.


 Wstecz