Biuro Planowania Przestrzennego
Symbol: BP
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-8542, 12-616-8526
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Bożena Kaczmarska-Michniak
Zastępca Dyrektora Biura: Elżbieta Szczepińska
Zastępca Dyrektora Biura: Grzegorz Janyga

Zakres działania:

- Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- Opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz jego aktualizacji i zmian,
- Prowadzenie prac studialnych i analiz, w tym wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium,
- Prowadzenie prac nad projektem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowej),
- Prowadzenie i aktualizowanie rejestru planów miejscowych i studium, oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej.
- Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego, wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadań rządowych ujętych w programach zawierających zadania rządowe do planów miejscowych.

Zarządzenie Nr 2882/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 października 2017 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Planowania Przestrzennego


Uwagi:

Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku od 7:40 do 15:30

Dyrektor Biura przyjmuje mieszkańców w sprawach dotyczących sporządzanych aktów planistycznych w godzinach pracy Biura, po wcześniejszym umówieniu spotkania w Sekretariacie (tel. 12-616-8542, 12-616-8526).

Natomiast w sprawach skarg i wniosków przyjmuje: w poniedziałek, w godzinach od 14:00 do 15:30.

Informacja planistyczna udzielana jest pod numerem 12-616-8502strona bipSTRONA - PLANOWANIE PRZESTRZENNE - Informacje dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (w tym zmiany Studium)


WNIOSKI SKŁADANE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ePUAP:

  1. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wg przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) - Procedura BP-1
  2. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wg przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) - Procedura BP-1
  3. Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Procedura BP-2
  4. Wnioski o wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Procedura BP-3
  5. Wnioski o wydanie zaświadczenia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego - Procedura BP-4

Obsługa osób niesłyszących: 

Agata Gorczowska, Główny Specjalista, Pracownia Urbanistyczna 2 - BP-03, pok. 209, II piętro

Natalia Siemińska, Inspektor, Pracownia Informacji Planistycznej - BP-05, pok. 2, parter


Struktura biura:
Pracownia Prac Studialnych - BP-01
Pracownia Urbanistyczna 1 - BP-02
Pracownia Urbanistyczna 2 - BP-03
Pracownia Branżowa - BP-04
Pracownia Informacji Planistycznej - BP-05
Stanowiska Ds. Interpelacji i Obsługi Prawnej - BP-06
Stanowiska Ds. Budżetu - BP-07
Stanowiska Ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu - BP-08
Stanowiska Ds. Systemów Informacji Przestrzennej - BP-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Planowania Przestrzennego (4)


Wstecz