Zobacz też

Konkurs "Filantrop Krakowa"


W styczniu 2000 roku Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym, ustanowiła tytuł FILANTROP KRAKOWA, przyznawany osobom lub podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną osobom i organizacjom tego potrzebującym.
 

Zgodnie z uchwałą - Nr LXXXVII/1136/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa oraz Nr XXXIV/561/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXVII/1136/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa - tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznawany może być osobom lub innym podmiotom.

Corocznie za dany rok kalendarzowy przyznawane są łącznie co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach ocenianych przez Bractwo Filantropii:

  1. za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii,

Tytuł FILANTROP KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.
Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr LXXXVII/1136/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2009 r.

Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci symbolicznego berła, aktu nadania oraz znaczka „Filantrop Krakowa". Dodatkowo mogą być uhonorowani wymienianiem ich jako FILANTROPÓW KRAKOWA w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności filantropijnej. Laureaci mają prawo używania znaku graficznego tytułu FILANTROP KRAKOWA przez okres 5 lat.


Zgłoszenia kandydatury do tytułu FILANTROP KRAKOWA należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.


Termin składania zgłoszeń kandydatur: - do 31 marca każdego roku w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK, os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Prezydent przyznaje tytuł(y) FILANTROP KRAKOWA w II kwartale każdego roku za rok ubiegły.

Uwagi:
1. Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu).
2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.
3. Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Bractwa Filantropii.

Zarządzeniem nr 737/2016 Prezydenta Miasta Krakowa, w dniu 29 marca 2016 r. powołane zostało Bractwo Filantropii, którego zadaniem było wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2015. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2015 /XVI EDYCJA KONKURSU/