Dokument archiwalny
"FILANTROP KRAKOWA A. D. 2003"


Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wręczył w dniu 2 czerwca 2004 roku tytuły "Filantrop Krakowa A.D. 2003".

Do tegorocznej edycji konkursu na tytuł "Filantrop Krakowa A.D. 2003" zostało zgłoszonych 31 kandydatur.
Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2004 r. Bractwo Filantropii rekomendowało do tytułu "Filantrop Krakowa A.D. 2003" trzy kandydatury w dwóch kategoriach:

za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub organizacjom oceniany według kryterium najwyższego wkładu liczonego w kwotach bezwzględnych:

  • Philip Morris Polska S.A.,
  • Panów Józefa Janię i Edwarda Niedzielę (właścicieli piekarni),

za najciekawszą formę i efektywność filantropii:

  • Elektrociepłownię "Kraków" S.A..
  • Prezydent Miasta Krakowa zaakceptował wszystkie przedstawione przez Bractwo kandydatury.

Oto sylwetki Laureatów:

PHILIP MORRIS POLSKA S.A. w Krakowie,
( wniosek został złożony przez Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1
w Krakowie os. Szkolne 27, Krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży "Nowa Droga" w Krakowie os. Szkolne 27, Wydział Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Młodzieży "U Siemachy" w Krakowie ul. Lea 55).

Philip Morris Polska S.A. współpracuje z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Krakowie os. Szkolne 27 od 2001 roku, organizując szereg imprez dla podopiecznych placówki, finansując realizację programów wspierających proces dydaktyczny i terapeutyczny, doposażając placówkę w sprzęt komputerowy, sportowy, meble, materiały biurowe, zabawki, przybory szkolne. Firma współpracuje przy realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Niebieska Karta" w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków".
Firma od 5 lat wspiera organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja "Polska bez Barier", Fundacja Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach, Artyści Malujący Ustami i Nogami. Philip Morris Polska S.A. współuczestniczy w środowiskowej działalności socjoterapeutycznej o charakterze profilaktycznym, wspierającej niewydolną rodzinę, promującej zdrowy styl życia i kulturę fizyczną, skierowanej do dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich, zagrożonych, dysfunkcyjnych i patologicznych, realizowanej przez wychowawców i liderów młodzieżowych Centrum Młodzieży "U Siemachy" - Dzienny Ośrodek Socjoterapii w Krakowie.


Józef Jania i Edward Niedziela,
( wniosek został złożony przez Parafię św. Jadwigi Królowej w Krakowie ul. Łokietka 60 ).

Józef Jania i Edward Niedziela są właścicielami piekarni w Krakowie. Od 8 lat ofiarowują charytatywnie chleb dla ubogich, korzystających z posiłków przygotowywanych przez Parafię św. Jadwigi Królowej.
Właściciele piekarni przeznaczają rocznie około 30 000,00 zł na chleb dla najbardziej potrzebujących, ubogich i bezdomnych.


Elektrociepłownia "KRAKÓW" S.A. w Krakowie,
( wniosek został złożony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie, ul. Grochowa 19 ).

Elektrociepłownia przeznaczyła środki finansowe na pomoc dzieciom z rodzin rozbitych, samotnym matkom z dziećmi, rodzinom najuboższym z całego województwa małopolskiego poprzez sponsoring Koncertu Charytatywnego. W celu polepszenia zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo oraz popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej sponsorowała Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "SPRAWNI RAZEM" w Krakowie oraz szereg imprez społeczno-sportowych. Wspierając i propagując aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej firma zasponsorowała wykonanie boiska dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie.
Stowarzyszenie "Bank Żywności w Krakowie" doceniwszy ogromny wkład ECK S.A. w pomoc przy organizacji akcji Świąteczna Zbiórka Żywności, zgłosiło kandydaturę firmy do tytułu "Dobroczyńca Roku" oraz "Darczyńca Roku". Przekazując darowizny na organizację koncertu I Wieczór Maltański w Starym Teatrze udało się pozyskać środki finansowe na budowę Ośrodka Wczesnej Diagnostyki i Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Centralnego Systemu Nerwowego wraz z przedszkolem dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krakowie przy ul. Kasztanowej oraz dla Fundacji im. Ks. Siemaszki,- udzielono pomocy w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży z najuboższych warstw społecznych. Elektrociepłownia "KRAKÓW" S.A. została uhonorowana statuetką i tytułem "Instytucji Wielkiego Serca" za sponsoring i działalność na rzecz Stowarzyszenia "Dar Serca Dla Serc Wielu" wspierającego dzieci specjalnej troski.


--------------------------------------------------------------------------------

Dotychczasowi laureaci:
Arcybractwo Miłosierdzia im. Ks. Piotra Skargi (jest stowarzyszeniem charytatywnym prowadzącym w Krakowie działalność dobroczynną od przeszło 400 lat. Wszyscy członkowie pracują społecznie. Oprócz wspierania osób indywidualnych, Arcybractwo wspomaga dotacjami pieniężnymi instytucje organizujące obozy i wakacje dla ubogiej młodzieży),
Pan Kazimierz Fugiel (założyciel i dotychczasowy prezes Towarzystwa Solidarnej Pomocy - organizacji charytatywnej udzielającej pomocy dla dzieci z najuboższych rodzin, osób z inwalidztwem, osób biednych oraz Polaków z zagranicy, głównie z Litwy i Ukrainy),
Państwo Zofia i Zdzisław Żelazny (prowadzą działalność charytatywną głównie na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. W 1997 r. założyli Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona, które organizując zbiórki darów w Szwecji pozyskuje nieodpłatnie dla mieszkańców Krakowa sprzęt rehabilitacyjny),
Pan Sławomir Zębol (otrzymał tytuł za najciekawszą formę i efektywność filantropii, jest prezesem Podgórskiej Spółdzielni Inwalidów "Ochrona Mienia" oraz założycielem Fundacji dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych, której podstawowym celem jest budowa nowoczesnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z całej Małopolski),
Pan Władysław Godyń (wyróżniony został w kategorii za największy wkład finansowy - jego kandydaturę zgłosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; znany jest przede wszystkim z budowy różnego typu ośrodków dla osób bezdomnych, np. Schroniska i Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej czy Ośrodka dla Osób Wychodzących z Bezdomności prowadzonego przez Braci Albertynów),
Firma "OKNOPLAST" (uhonorowana na wniosek Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 22 w Krakowie za najciekawszą formę i efektywność filantropii. OKNOPLAST wspiera wiele instytucji, przede wszystkim szkoły i domy dziecka, ofiarując im głównie okna i wsparcie finansowe. We wrześniu 2001r. firma była pomysłodawcą i organizatorem pięknej akcji "Dzieci dzieciom", podczas której zbierano pomoce szkolne dla dzieci z rejonów dotkniętych powodzią),
Spółka Mieszkaniowa "Salwator" (uhonorowana została za działalność charytatywną na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie, Domu Dziecka w Sieborowicach koło Michałowic oraz dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku; Spółka wsparła również remont otoczenia kościoła św. Wojciecha),
Marian Bogaty (jest pomysłodawcą i organizatorem pięknej akcji dla dzieci "Kolorowa Szkoła", w wyniku której wykonano generalne remonty w Szkole Podstawowej nr 31 im. dr Henryka Jordana; podejmuje ciekawe i efektywne działania filantropijne, mając na uwadze wyłącznie dobro dziecka oraz dobro społeczne królewskiego miasta. Wspiera szkoły i instytucje ofiarując rzetelną pracę i wysoki wkład finansowy),
Ferdynand Podolecki (w 1997 roku zorganizował Zespół Pomocy Wzajemnej w skład którego weszli renciści i seniorzy bez ograniczeń wiekowych i rejonizacji, działający na rzecz osób starszych, samotnych i opuszczonych; zespół udziela pomocy osobom chorym i samotnym, przekazując im wsparcie duchowe oraz drobne upominki, dokonuje drobnych napraw sprzętu domowego oraz sprzętu pozyskanego z różnego rodzaju zbiórek, przekazując go najbardziej potrzebującym; Ferdynand Podolecki na własnej działce (Dolina Mnikowska) organizuje "wypoczynek" dla osób, których nie stać na kosztowne wczasy. W Nowej Wsi Szlacheckiej również zorganizował miejsce do wypoczynku dla osób najbiedniejszych).