Nowy okres świadczeniowy 2018/2019

 

Świadczenie wychowawcze 500+ w bieżącym okresie zasiłkowym ustalane jest do 30.09.2019 r. Konieczne jest złożenie wniosku. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

 1. od 1 lipca br. można już składać wyłącznie wnioski elektronicznie:

1.   przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA. Pełna treść komunikatu na stronie internetowej MRPIPS.

 

2.   przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):

II.          od 1 sierpnia 2018 r. – w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krakowa:

 • ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 18.00  - parter 
 • os. Zgody 2 pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.30  - pok. 119, I piętro

 • wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można przesłać również drogą pocztową (na adres: Urząd Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków)

  

Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego 500+.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

 

Terminy rozpatrywania kompletnych wniosków:

Kiedy został złożony wniosek

Kiedy nastąpi wydanie decyzji i wypłata

Od kiedy ustala się świadczenie

01.07.2018 – 31.08.2018

Do 31.10.2018

Od 01.10.2018

01.09.2018 – 30.09.2018

Do 30.11.2018

Od 01.10.2018

01.10.2018 – 31.10.2018

Do 31.12.2018

Od 01.10.2018

01.11.2018 – 30.11.2018

Do 31.01.2019

Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

01.12.2018 – 31.01.2019

Do 28.02.2019

Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

01.02.2019 – 30.09.2019

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego

Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie BIP MK https://bip.krakow.pl/swiadczenia/ została udostępniona możliwość sprawdzenia bieżącego stanu sprawy w zakresie ustalenia uprawnień do świadczenia „Dobry start”, „500+”oraz ” Za życiem”.

Aby uzyskać taką informację należy podać numer PESEL Wnioskodawcy oraz Uprawnionego.

Zachęcamy wszystkie osoby wnioskujące o powyższe świadczenia do odwiedzenia strony i zapoznania się z aktualnym stanem swojego wniosku.

 

HARMONOGRAM WYPŁAT  NA AUTOWYPŁATĘ 500+ 

Dotyczy wyłącznie osób, które we wniosku o świadczenie wybrały formę wypłaty w postaci gotówki. Pozostałe osoby otrzymują świadczenia na podane numery rachunków bankowych

 

 

Podstawowe informacje na temat świadczenia wychowawczego 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

• przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.

• posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1.    dziecko pozostaje w związku małżeńskim

2.    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3.    pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4.    członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

 

Świadczenie w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne , świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2017 r.

 

Dochody:

 • Rokiem bazowym przy obliczaniu dochodów rodziny na okres świadczeniowy 2018/2019 jest rok 2017.

 • Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej są wliczane do dochodu rodziny.

 • Do dochodu rodziny wliczany jest zwrot niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzieci.

 • Jeśli członek rodziny utraci zatrudnienie i podejmie je ponownie u tego samego pracodawcy w okresie krótszym niż 3 miesiące, nie będzie to traktowane jako utrata i uzyskanie dochodu.

 • Dochód uzyskiwany w roku bazowym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym będzie ustalany na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia z urzędu skarbowego, które powinno zabierać informacje odpowiednio o:

  - Formie opłacanego podatku

  - Wysokości przychodu

  - Stawce podatku

  - Wysokości opłaconego podatku

   

  Opieka naprzemienna – zgodnie z nową definicją opieką naprzemienną jest opieka sprawowana zgodnie z orzeczeniem sądu w porównywalnych i powtarzających się okresach naprzemiennie przez oboje rodziców rozwiedzionych lub żyjących w rozłączeniu.

   

  Wymóg alimentów

  Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały przyznane alimenty na rzecz dziecka. Aby alimenty były uwzględnione, muszą być przyznane na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, czyli:

  • postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentacyjnym

  • ugoda zatwierdzona przez sąd

  • prawomocny wyrok sądu

  • ugoda zawarta przed mediatorem zatwierdzona przez sąd

  • akt notarialny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności

   

  Wyjątkiem jest sytuacja, w której:

  • Drugi z rodziców dziecka nie żyje (należy przedłożyć dane zmarłego rodzica – imię, nazwisko, nr PESEL)

  • Ojciec dziecka jest nieznany (należy przedłożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka)

  • Powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone przez sąd (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)

  • Jeden z rodziców został zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztach utrzymania dziecka (należy przedłożyć prawomocny wyrok lub postanowienie sądu)

  • Dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

   

  Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych i wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wypełnia i podpisuje Wnioskodawca, który ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie.

   

  Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP. Do wniosku należy dołączyć OŚWIADCZENIE dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej w przypadku pobytu członka rodziny poza granicami RP.

   

  UWAGA!

  Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

   

  Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko do wniosku dołącza:

  • oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

  • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,

  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

   

  Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie składa się przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

   

  Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i zakończył się 30 września 2017r.

  Od dnia 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. trwał okres świadczeniowy 2017/2018

  Od dnia 1 października 2018 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy i będzie on trwał do 30 września 2019 r.

   

 

 

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Załącznik nr 2 - o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Załącznik nr 3 - o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Załącznik nr 4 - o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

Materiały do pobrania:

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 2

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 3

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 4

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465)