Jakie są warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, formy i zakres tego wsparcia?

 

1.Laur Olimpijski - nagroda za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach, może być przyznana uczniowi, który jest: uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum i laureatem najwyższego stopnia konkursu lub olimpiady, uczniem szkoły ponadgimnazjalnej i laureatem najwyższego stopnia olimpiady, uczniem zasadniczej szkoły zawodowej i laureatem najwyższego stopnia turnieju lub olimpiady, uczniem szkoły artystycznej laureatem najwyższego stopnia konkursu, olimpiady lub turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany rozporządzeniem wydanym na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Nagroda przyznawana jest w formie rzeczowej. Wartość nagrody dla uczniów może być zróżnicowana w zależności od zasięgu, liczby konkursów, olimpiad, turniejów, w których uczniowie uzyskali miano laureata.

Wartość nagrody ustala Prezydent Miasta Krakowa uwzględniając wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Kraków. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach przysługuje dyrektorom szkół. Dyrektor szkoły/placówki swoim podpisem na zgłoszeniu kandydata potwierdza jednocześnie, że konkurs w którym brał on udział zostałzorganizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub wyznaczony przez niego podmiot

zewnętrzny. Laureatów konkursów, olimpiad i turniejów przedstawiają Prezydentowi Miasta Krakowa dyrektorzy szkół do 30 września każdego roku kalendarzowego.

Listę kandydatów do nagrody za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach składa się w formie elektronicznej i papierowej na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty.

Listę nagrodzonych uczniów zatwierdza Prezydent Miasta Krakowa. Nagrodzeni uczniowie otrzymują nagrody do końca kwietnia kolejnego roku kalendarzowego.

Nagrody wręczane są w trakcie uroczystości zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Wzór listy uczniów – laureatów olimpiad, konkursów, lub turniejów określa Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

 

 

2.Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa może być przyznana uczniowi, który w bieżącym roku szkolnym spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest laureatem najwyższego stopnia:

a) konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125 z późn. zm.),

b) konkursu, olimpiady, turnieju zorganizowanych w sposób przewidziany Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. nr 224 poz. 1346).

2) wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia uzyskując w klasyfikacji rocznej:

a) wzorową ocenę z zachowania,

b) średnią ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie nie niższym niż:

- 5,2 w szkole podstawowej,

- 5,0 w gimnazjum,

- 4,8 w szkole ponadgimnazjalnej,

- 4,8 w szkole artystycznej;

3) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych,

4) przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych.

Nagrodami Edukacyjnymi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa nagradzanych będzie nie więcej niż 5 uczniów spośród wszystkich uczniów poszczególnych typów szkół. Nagrodę Edukacyjną Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczeń może otrzymać tylko

jeden raz na danym etapie edukacyjnym. Nagrody Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wypłacane są jednorazowo

w formie nagrody pieniężnej. Wartość nagrody ustala Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia uwzględniając wysokość środków zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Kraków.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przysługuje dyrektorowi szkoły.

Kandydaci do Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zgłaszani są Prezydentowi Miasta Krakowa po zakończeniu klasyfikacji rocznej i uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej w terminie do 10 lipca roku, w którym odbywa się dana edycja.

Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa składa się na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty.

Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania nagrody tj. świadectwo szkolne, zaświadczenie wydane przez organizatora olimpiady, konkursu, turnieju. Wyboru nagrodzonych dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa. Komisja przedstawia wyniki pracy Prezydentowi Miasta Krakowa do końca września danego roku kalendarzowego.

 

3. Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea przyznawane jest co roku przez Prezydenta Miasta Krakowa dla uzdolnionego ucznia krakowskiej szkoły ponadgimnazjalnej, dla którego sytuacja materialna jest barierą na drodze dalszego rozwoju tzn. kontynuacji nauki w szkole wyższej. Wniosek o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea składa się na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty w terminie do końca maja danego roku kalendarzowego. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i zawierać opis osiągnięć ucznia, opis jego sytuacji materialnej, oraz zaświadczenie z uczelni o przyjęciu kandydata na studia wyższe. Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea będzie wręczane uzdolnionemu uczniowi na uroczystości zorganizowanej do końca listopada danego roku kalendarzowego. Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Wysokość ustala Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia. Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół samorządowych

i niesamorządowych, po zaopiniowaniu ich przez Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców.

 

4. List Gratulacyjny może być przyznany uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły

ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, który spełnia następujące warunki:

1) działa aktywnie na rzecz innych, zwłaszcza w formie wolontariatu,

2) został wytypowany do tego wyróżnienia przez:

a) Radę Pedagogiczną Szkoły,

b) Radę Rodziców lub Radę Szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał w roku, którego

wyróżnienie dotyczy. Wnioski o przyznanie Listu Gratulacyjnego składa się na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty do końca maja danego roku kalendarzowego. Prawo do wystąpienia z wnioskiem przysługuje dyrektorowi szkoły, przewodniczącemu Rady Rodziców lub przewodniczącemu Rady Szkoły. Wyboru nagrodzonych Listem Gratulacyjnym dokonuje Prezydent Miasta Krakowa. List Gratulacyjny wręczany jest w czasie uroczystości miejskiej lub szkolnej.

 

5.Inna forma wsparcia ucznia uzdolnionego może być przyznana w związku z uczestniczeniem ucznia uzdolnionego w konkursach, olimpiadach, turniejach o randze międzynarodowej.

Do innych form wsparcia ucznia uzdolnionego zalicza się:

1) Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa,

2) Dofinansowanie kosztów podróży (bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe),

3) Dofinansowanie kosztów pobytu (diety, zakwaterowanie) poniesionych według zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167),

4) Dofinansowanie zakupu pomocy naukowych (czasopism naukowych, publikacji, książek, innych).

 

Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa może być przyznane uczniowi, który:

1) jest laureatem olimpiady, turnieju o randze ogólnopolskiej i wziął udział w olimpiadzie, turnieju o randze międzynarodowej zorganizowanych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125 z późn. zm.),

2) wziął udział w konkursie o zasięgu międzynarodowym zorganizowanym dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. nr 224 poz. 1346). Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ma charakter pomocy indywidualnej jednorazowej, którą uczeń może otrzymać tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół oraz placówek. Wniosek powinien być zaopiniowany przez Rady Pedagogiczne i Rady Szkoły oraz zawierać zgodę ucznia oraz rodzica/ prawnego opiekuna na udział w konkursie, olimpiadzie, turnieju o randze międzynarodowej. Wniosek o przyznanie Stypendium Edukacyjnego Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa składa się na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty.

 

6.Matura 100% jest szczególną nagrodą dla maturzystów, którzy napisali maturę na 100%. Jest to nagroda pieniężna w wysokości 1 tysiąca złotych dla absolwenta. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół, ale także i absolwentom, którzy uzyskali 100% wynik na maturze. Wniosek składa się na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty.

 

7. Dofinansowanie z budżetu Gminy Miejskiej Kraków obozów naukowych - przedmiotowych/tematycznych organizowanych przez szkoły przysługuje uzdolnionym uczniom. Zgłoszenia szkół zainteresowanych organizacją obozów naukowych - przedmiotowych/ tematycznych przyjmowane są w Urzędzie Miasta Krakowa w siedzibie wydziału właściwego dla spraw oświaty w terminie do 15 maja danego roku kalendarzowego. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przedstawienie:

1) Programu obozu potwierdzającego jego charakter naukowo – przedmiotowy/tematyczny,

2) Kosztorysu obozu i określenie wartości dofinansowania,

3) Listy uczniów będących uczestnikami obozu.