PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 4 marca do 14 kwietnia 2014 r.


(DRUGIE WYŁOŻENIE)


Zmiana Studium - Część tekstowa - wyłożenie Zmiana Studium - Część graficzna - wyłożenie Zmiana Studium - Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożeniestrona bipPowrót do poprzedniej strony