Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru LAS WOLSKI

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
Od dnia 9 sierpnia 2010 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania znaczna część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OTOCZENIE LASU WOLSKIEGO"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 475,8 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR CIII/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS WOLSKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 352, poz. 2426 z dnia 9 lipca 2010 r. - obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2010 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU (część wschodnia)
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 16 MB)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU (część zachodnia)
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 15 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część wschodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 11 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część zachodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 czerwca 2010 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 352, poz. 2426 z dnia 9 lipca 2010 r. - ogłoszenie uchwały Nr CIII/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia planu (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip


PRZYDATNE LINKI

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru. W granicach planu znajdują się rezerwaty przyrody "Panieńskie Skały, "Skały Przegorzalskie", "Bielańskie Skały". Jest to teren tradycyjnych spacerów i rekreacji mieszkańców Krakowa, z tych też względów wymagający ochrony i szczególnie pieczołowitej kontroli przyszłego sposobu zagospodarowania. W obszarze planu znajduje się także otulina Lasu Wolskiego stanowiąca formę przejściową między lasem a terenami zurbanizowanymi. Urbanizacja tego terenu spowodowałby zmianę stosunków wodnych, nasilenie zjawiska wietrzenia gleby i pojawiania się osuwisk oraz degradację najcenniejszych przyrodniczo obszarów miasta.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących