PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego REJONU PRZEBIEGU ULICY 8 PUŁKU UŁANÓW

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 7,6 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica IX.Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 3 listopada 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXV/1553/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJONU PRZEBIEGU ULICY 8 PUŁKU UŁANÓW".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 616, poz. 4931 z dnia 26 listopada 2010 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 27 grudnia 2010 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego związanej z poprawą standardów życia mieszkańców w zakresie obsługi komunikacyjnej obszaru Kobierzyn - Zalesie oraz Ruczaj - Zaborze, obecnie już intensywnie zainwestowanego. Inwestycje realizowane w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych prowadzą do rosnącego chaosu przestrzennego. Ulica o nazwie 8 Pułku Ułanów (nazywana dotychczas trasą Nowoobozową) w klasie technicznej drogi zbiorczej ma stanowić element rozwoju podstawowego układu drogowo-ulicznego Krakowa, niezbędny dla zapewnienia właściwego poziomu obsługi ruchu wewnętrznego, powiązania obszaru z układem komunikacyjnym Miasta oraz dla odciążenia istniejących dróg, w tym ul. Kobierzyńskiej. Rosnący napór deweloperski na tereny niezainwestowane może doprowadzić do sytuacji, w której korytarz planowanej trasy zostanie zabudowany. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli zabezpieczyć rezerwę terenu niezbędną dla realizacji planowanej drogi zbiorczej.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca do dnia 20 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych