OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru III KAMPUS UJ - WSCHÓD (tekst jednolity)

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 


Zaktualizowany rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Plan otrzymał Nagrodę III Stopnia Ministra Budownictwa w Konkursie "Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki - 2007".

Obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego "III Kampus UJ - Wschód" i "III Kampus UJ - Zachód" położony jest w środkowo wschodniej części Krakowa w rejonie ul. Gronostajowej, Bobrzyńskiego, Grota-Roweckiego - w odległości ok. 4 km na zachód od centrum Krakowa. Położony jest również na skraju Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, po zewnętrznej stronie ich otuliny, stanowiąc tym samym fragment jej południowego przedpola. Obszar Kampusu to część terenów dawnych wsi podkrakowskich: Pychowic, Skotnik i częściowo Kobierzyna. Od północy obszar ograniczony jest rozłogiem pól Skotnik i zagajnikiem (na zakończeniu ul. Gronostajowej). Od wschodu przebiega projektowana ul. Pychowicka, za którą znajduje się wzniesienie Skał Twardowskiego (235 m n.p.m.) z bardzo atrakcyjnym zbiornikiem wodnym Zakrzówek (naturalnym zalewem w dawnym kamieniołomie). Od południa - wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego obszar graniczy z zabudową mieszkaniową wielorodzinną os. Ruczaj - Zaborze, a od południowego - zachodu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną Skotnik.
Celem planów było stworzenie prawa lokalnego, ułatwiającego realizację programów inwestycyjnych głównych inwestorów na tych terenach: Uniwerystetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej, Polskiej Akademii Nauk, a także - w części - Parku Technologicznego (w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Ze względu na zróżnicowane funkcje w całym obszarze, etapowanie programów inwestycyjnych głównych inwestorów oraz stan własności gruntów - obszar III Kampusu UJ podzielono na dwa obszary planów, sporządzanych w oparciu i "Plan koordynacyjny..." - opracowany na Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem Prof. Aleksandra Böhma.
Kompozycja przestrzenna obszaru opiera sie na założeniu urbanistycznym wykorzystującym istniejące tu walory krajobrazowe. Założenie to zachowuje i uwzględnia powiązania widokowe obszaru z najbardziej charakterystycznymi elementami krajobrazu Krakowa, jak: Wzgórze Wawelskie, Kopiec Tadeusza Kośicuszki, klasztor Kamedułów na Bielanach. Zaprojektowane osie widokowe przecięte zostały kolejnymi osiami kompozycyjno-widokowymi, które wyznaczyły kwartały inwestycyjne. Przestrzeń pomiędzy kwartałami stanowi przestrzeń publiczną, która będzie realizowana jako atrakcyjne aleje, ulice, place, dziedzińce, wyposażone w szpalery drzew, małą architekturę, oświetlenie.
Uchwalone plany miejscowe umożliwią realizację m.in. obiektów dydaktycznych i badawczych szkolnictwa wyższego, usług komercyjnych (centra konferencyjne, wystawiennicze), obiektów Parku Technologicznego (m.in. centra technologiczne, obiekty produkcyjne wysokich technologii, obiekty biurowe). Przewidziano tutaj również możliwość lokalizacji domów studenckich oraz urządzeń i obiektów sportowych. W oparciu o plan powstanie nowoczesny kompleks obiektów uniwersyteckich wraz z towarzyszącą zabudową, zielenią i infrastrukturą. Zespół ten o uporządkowanym układzie urbanistycznym i dobrej architekturze przyczyni się do utrwalenia znaczenia Krakowa w Europie, jako miasta uniwersyteckiego


Powierzchnia planu - 132,9 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnica VIII.

Plan obowiązuje od dnia 3 września 2005 r.

Zmiana planu weszła w życie w dniu 24 lipca 2013 r.Lokalizacja

 

1. UCHWAŁA NR LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III KAMPUS UJ - WSCHÓD" z późn. zm.
TEKST JEDNOLITY PLANU ogłoszony w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 listopada 2013 r. poz. 6864 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl):


dokument pdf-tekstTekst jednolity planu


dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekTypowe przekroje przez tereny komunikacyjne (ok. 1 MB)


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna - część 1 (ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna - część 2 (ok. 6 MB)


strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument pdf-tekstTreść obwieszczenia


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


2. UCHWAŁA NR LXXVII/1129/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III KAMPUS UJ - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r. poz. 4390 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl):


dokument pdf-tekstTreść zmiany    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument pdf-rysunekRysunek planu (ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekTypowe przekroje przez tereny komunikacyjne (ok. 1 MB)


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna - część 1 (ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekInfrastruktura techniczna - część 2 (ok. 6 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu zmiany planu
(wyłączona jawność *)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


3. UCHWAŁA NR LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III KAMPUS UJ - WSCHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 432 poz. 3203 z dnia 3 sierpnia 2005 r. (Dokument pdf ze strony bip.malopolska.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


dokument jpg-rysunekRysunek planu (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekTypowe przekroje przez tereny komunikacyjne (ok. 1 MB)


dokument jpg-rysunekInfrastruktura techniczna (ok. 1 MB)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
dotyczących projektu planu
(wyłączona jawność *)


dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej


* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)


strona bipLista planów obowiązujących