BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

 ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

 

 

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie został powołany do istnienia na mocy Uchwały Nr X/98/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych" w Krakowie.


Do głównych zadań Zarządu należy sprawowanie zwykłego zarządu budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, wraz z terenami niezbędnymi dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków oraz urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność: Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa – na podstawie odrębnych przepisów, osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta, także innych podmiotów niż wymienione powyżej.


 

 

Zapraszamy również do strony internetowej ZBK

 www.zbk.krakow.pl

 

 


Informacja publiczna nie opublikowana w BIP podlega udostępnieniu w trybie na wniosek.