BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie

os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków

 

 

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje,

na przełomie miesiąca marca i kwietnia 2015 r. nastąpi zmiana siedziby głównej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

z os. Złotej Jesieni 14 na ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie.

Jednocześnie jednostka prosi o bieżące śledzenie strony internetowej ZBK www.zbk.krakow.pl, na której umieszczane będą aktualne informacje.

 

 

 

 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie został powołany do istnienia na mocy Uchwały Nr X/98/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych" w Krakowie.


Do głównych zadań Zarządu należy sprawowanie zwykłego zarządu budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, wraz z terenami niezbędnymi dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tych budynków oraz urządzeń, stanowiącymi własność lub współwłasność: Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa – na podstawie odrębnych przepisów, osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, dla których nie ustanowiono kuratora, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta, także innych podmiotów niż wymienione powyżej.


 

 

Zapraszamy również do strony internetowej ZBK

 www.zbk.krakow.pl

 

 


Informacja publiczna nie opublikowana w BIP podlega udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Zarządzie Budynków Komunalnych. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.