BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14
tel. 12 616-54-27, fax. 12 616-54-28
REGON: 351505308, NIP: 677-17-34-298
e-mail: do@mops.krakow.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
www.mops.krakow.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie został powołany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXXIII/228/91 z dnia 14 października 1991 roku (z późn. zm.).

Statut MOPS przyjęty został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXIII/579/04 z dnia 20 października 2004 r.

Regulamin organizacyjny MOPS został zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 552 z dnia 25 lutego 2014r.

System Pomocy Społecznej Miasta Krakowa powołany został uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIII/106/99 z dnia 17 marca 1999 roku .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64 poz. 593) oraz zadania ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późn. zm).

Zakres działania:

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Główne cele pomocy społecznej:

- wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
- zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
- pracy socjalnej
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”


Formy pomocy oferowane przez MOPS (na podstawie ustawy o pomocy społecznej):

1. świadczenia pieniężne
- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
- pomoc dla rodzin zastępczych
- pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki
- pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy

2. świadczenia niepieniężne
- praca socjalna - działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi
- bilet kredytowany
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
- sprawienie pogrzebu
- poradnictwo specjalistyczne (w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne)
- interwencja kryzysowa - działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji
- udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych)
- posiłek
- niezbędne ubranie
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
- mieszkania chronione
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
- opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
- szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
3. rehabilitacja zawodowa i społeczna (realizowana na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych):
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych
- dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
- dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny
- udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- zwrot kosztów wynagradzania osób niepełnosprawnych
- zwrot kosztów dostosowania tworzonych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- niepełnosprawności
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- przemocy w rodzinie
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
- alkoholizmu lub narkomanii
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek na dziennik podawczy MOPS ul. Józefińska 14 pok nr. 002. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku