BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka

BIP

Szkoły Podstawowej Nr 67

im. Władysława Łokietka

w Krakowie

 

Zapraszamy również do odwiedzenie naszej strony domowej:

www.sp67.krakow.pl

MISJA  SZKOŁY

 

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, ukierunkowaną na rozwój ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i zainteresowań, otwartą na wyzwania edukacyjne.Rozwój szkoły opieramy na podejmowaniu działań urzeczywistniających realizację celów i zadań, odnoszących się do wszystkich obszarów działania szkoły.

 WIZJA SZKOŁY

Nasze wysiłki koncentrujemy na tym, aby systematycznie podnosić jakość pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działania w trosce o to, aby zapewnić naszym uczniomoptymalne warunki do edukacji i rozwoju osobowego.Dążymy do tego, aby nasi uczniowie uczyli się i wychowywali w atmosferze wzajemnej tolerancjii akceptacji, poszanowania prawa do godności osobistej. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierujemy się dobrem uczniów, dążeniem do umożliwienia im maksymalnego rozwoju i wykorzystaniu swoich możliwości, troską o ich zdrowie, bezpieczeństwo, postawę moralną i obywatelską, tak aby czuli się zachęcani do wysiłkui pracy nad sobą, a ich osiągnięcia były dostrzegane i doceniane.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.