BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 89

NULL 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 89

IM.KORNELA  MAKUSZYŃSKIEGO

W KRAKOWIE


Zapraszamy do serwisu BIP naszej szkoły.

Odwiedzajcie równiez naszą stronę internetową

www.sp89krakow.pl


 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 89 z siedzibą os. Piastów 34a, 31-624 Kraków, i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - email: iod.mjo@um.krakow.pl

 


 

Udostępniania informacji publicznej na wniosek.
Art. 10 i 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. określa, iż informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki,jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.