Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Adam
Kalita
Wyjazdów służbowych oraz finansowania publikacji w mediach2019-09-26 PDFPDF
Adam
Kalita
Wprowadzenia w centrum miasta zakazu wjazdu taksówek obsługujących gości hotelowych2019-04-10 PDFPDF
Adam
Kalita
Struktury organizacyjnej, zatrudnienia i umów w ZTP2019-01-29 PDFPDF
PDF
PDF
Adam
Kalita
Interwencji mieszkańców rejonu ul. Rakowickiej, Na Wiankach, Bolesława Chrobrego, Grochowskiej oraz wykonania chodnika pomiędzy ul. Idzikowskiego a Rakowicką 2018-12-14 PDFPDF
Adam
Kalita
Uhonorowania Agnieszki Radwańskiej2018-11-21 PDFPDF
<<1>>

Wyszukaj interpelacje